ТЪРГОВИЩЕ ЗА МЕН Е МНОГО СПЕЦИАЛЕН ГРАД

То­ва ка­за за „Зна­ме” при по­с­ле­д­но­то си ид­ва­не в Тър­го­ви­ще ес­т­ра­д­на­та ле­ген­да Ве­се­лин Ма­ри­нов.

Той от­но­во раз­въл­ну­ва тър­го­ви­щ­ка­та пу­б­ли­ка с емо­ци­о­нал­ни­те си из­пъл­не­ния, пре­д­с­та­вяй­ки но­ви­те си пе­с­ни от ал­бу­ма „Пре­д­с­та­ви си” и до­ка­за­ни с го­ди­ни­те хи­то­ве, оби­ча­ни от вси­ч­ки. А след кон­цер­та в Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър, бе об­г­ра­ден от свои фе­но­ве, с ко­и­то се сни­ма за спо­мен и раз­да­де ав­то­г­ра­фи.

Сред тях бя­ха и две же­ни, ед­на­та от ко­и­то бе до­не­с­ла сним­ка с пе­ве­ца от 1986 г., а дру­га­та – от не­гов кон­церт пре­ди 10 го­ди­ни. Де­ца­та от Му­зи­кал­на шко­ла “New voices” пък бя­ха спе­ци­ал­ни го­с­ти на кон­цер­та и из­пъл­ни­ха за­е­д­но с по­пу­ляр­ния пе­вец пе­сен­та му „За теб, Бъл­га­рийо”.

Спе­ци­ал­на ко­ш­ни­ца с цве­тя му по­д­не­со­ха и сем.Ма­рия и Бо­жи­дар Ми­то­ви, чи­и­то лю­би­мец той е от го­ди­ни.

„Мно­го из­дър­жан, сти­лен, на ви­со­та бе и то­зи път кон­цер­тът на Ве­се­лин Ма­ри­нов. Ха­ре­с­ва­ме го, за­що­то пее от ду­ша и сър­це и на сце­на­та се раз­да­ва до­к­рай”, ка­за пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме” г-жа Ма­рия Ми­то­ва. „Пу­б­ли­ка­та в за­ла­та бе­ше мно­го сър­де­ч­на, та­ка­ва е би­ла ви­на­ги, ко­га­то съм имал кон­церт в Тър­го­ви­ще. Има­ше емо­ция. А и аз имам сла­бост към Тър­го­ви­ще, все пак тук съм за­по­ч­нал пре­ди мно­го го­ди­ни сво­я­та ка­ри­е­ра.Тър­го­ви­ще си го оби­чам и ви­на­ги ще ид­вам тук”,спо­де­ли за на­ши­те чи­та­те­ли Ве­се­лин Ма­ри­нов.

А за мно­го­б­рой­ни­те му фе­но­ве ще ка­жем, че съ­в­сем ско­ро Ве­се­лин Ма­ри­нов от­но­во ще из­не­се кон­церт за тър­го­ви­щ­ка­та пу­б­ли­ка.

СИМОНА АЛЕКСИЕВА  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *