НАПРАВЕТЕ СТУДЕНТСКАТА МИ КНИЖКА ЗДРАВНА!

Ста­на яс­но, че оча­к­ва­ни­ят брой на за­вър­ш­ва­щи­те сре­д­но об­ра­зо­ва­ние та­зи го­ди­на е 56 737 мла­де­жи.

Ед­на от све­т­ли­те пер­с­пе­к­ти­ви пред тях е да про­че­тат про­е­к­то­ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет за при­ем в дър­жа­в­ни­те и ча­с­т­ни уни­вер­си­те­ти, къ­де­то се пре­д­ла­га да бъ­дат при­е­ти 54 731 сту­ден­ти.

Без да съм ка­то бъ­б­рив про­фе­сор, за кра­т­ко се от­да­дох на раз­ми­с­ли и стра­с­ти и бър­зо сти­г­нах до из­во­да, че след 10-ина го­ди­ни ще сме из­к­лю­чи­тел­но за­ви­си­ми и по­д­в­ла­с­т­ни то­ч­но на те­зи бъ­де­щи сту­ден­ти. За­що­то сту­ден­ти­те на на­ше­то вре­ме ще бъ­дат бъ­де­щи ле­ка­ри в стра­на с ни­с­ка ра­ж­да­е­мост и ви­со­ка смър­т­ност. Ще бъ­дат юри­с­ти в ко­рум­пи­ра­на стра­на и ще са учи­те­ли и пре­по­да­ва­те­ли в ед­на от най-ни­с­ко­о­б­ра­зо­ва­ни­те дър­жа­ви в Ев­ро­па. О, и още! Ще бъ­дат уп­ра­в­ля­ва­щи, ще гра­дят сво­и­те пар­тий­ни ка­ри­е­ри и ще са не­раз­дел­на част от пу­б­ли­ч­ния груб език и вул­гар­но дър­жа­ние.

И щом дне­ш­ни­те сту­ден­ти сме ва­ше­то бъ­де­ще, ка­к­во пък ние ще за­не­сем в на­ше­то бъ­де­ще? Ка­къв при­мер за по­д­ра­жа­ние ще сме ние? Аз съм част от ака­де­ми­ч­на об­щ­ност, в ко­я­то мно­зи­на съ­че­та­ват ра­бо­та и сле­д­ва­не, ра­бо­те­щи ка­то сер­ви­тьор­ки, бар­ма­ни, тан­цьор­ки и дру­ги „ви­со­ко­к­ва­ли­фи­ци­ра­ни по­зи­ции”. Ка­к­во да за­па­зим в се­бе си и за се­бе си? Же­ла­ни­е­то за бри­га­да в САЩ и Ан­г­лия или при­ви­ле­ги­я­та на 50-те про­цен­та на­ма­ле­ние за пъ­ту­ва­не в ро­д­но­то БДЖ. Или пък оно­ва без­цен­но пре­дим­с­т­во, че 7 сту­ден­т­с­ки кни­ж­ки, съ­б­ра­ни на­куп ка­то за из­пит, са ра­в­ни на бу­тил­ка без­п­ла­тен бъл­гар­с­ки ал­ко­хол в ня­кое но­щ­но за­ве­де­ние. След ко­е­то на пра­к­ти­ка раз­би­ра­ме, че де­ви­зът над вхо­да на пар­ла­мен­та, че съ­е­ди­не­ни­е­то пра­ви си­ла­та, е пра­в­див и ис­тин­с­ки ве­рен.

Или она­зи био­ло­ги­ч­на „осо­бе­ност на бъл­гар­с­кия на­ци­о­на­лен сту­дент”. Ста­ва ду­ма за то­зи ха­ра­к­те­рен тип сту­ден­ти, ко­и­то ни­ка­к­ви ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни ус­ло­вия не са в съ­с­то­я­ние да из­ка­рат от об­ще­жи­ти­я­та във ви­ди­ма­та част на де­ня. То­ва те пра­вят два пъ­ти в го­ди­на­та – по вре­ме на се­си­и­те, ко­га­то с при­с­ви­ти от све­т­ло­то очи тър­сят гру­по­вия от­го­вор­ник и ле­к­ци­и­те, ко­и­то той ста­ра­тел­но е пи­сал сам-са­ми­чък с ле­к­то­ра по съ­о­т­ве­т­на­та ди­с­ци­п­ли­на.

И ако то­ва е един скро­мен, по­вър­х­но­с­тен ме­ди­цин­с­ки пре­г­лед, то е яс­но, че та­зи об­щ­ност има сим­п­то­ми на по­ра­же­ния от бър­зо­ра­з­ви­ващ се, бър­зо­ра­з­п­ро­с­т­ра­ня­ващ се и с трай­ни мен­тал­ни по­ра­же­ния ви­рус.

Ето за­що аз ка­то ли­ч­ност, но­се­ща сим­п­то­ми­те на то­ва на­шу­мя­ло за­бо­ля­ва­не, алар­ми­рам ця­ла­та об­ра­зо­ва­тел­на си­с­те­ма – ис­кам да бъ­да ле­ку­ван! Ис­кам да се про­ме­ни ста­ту­сът на сту­ден­т­с­ка­та ми кни­ж­ка в здра­в­на!

На­с­то­я­вам мо­я­та сту­ден­т­с­ка кни­ж­ка да до­при­не­се за мо­е­то ба­в­но, но си­гур­но ле­че­ние:

-Да ми бъ­де в по­л­за за до­с­тъп с на­ма­ле­ние за та­ка ну­ж­на­та, за­з­д­ра­вя­ва­ща имун­на­та ми си­с­те­ма ли­те­ра­ту­ра във вси­ч­ки­те й жан­ро­ве.

-Да ми бъ­де съ­п­ри­ча­с­т­на при за­ку­пу­ва­не­то на уче­б­ни­ци и уче­б­ни по­ма­га­ла, а не да се гу­би по­с­то­ян­но ме­ж­ду хи­ля­ди­те ксе­ро­ко­пия, ко­и­то тво­ря от фи­нан­со­во-ико­но­ми­че­с­ка гле­д­на то­ч­ка.

-При 7 сту­ден­т­с­ки кни­ж­ки не да ми да­ва бъл­гар­с­ки ал­ко­хол с на­ма­ле­ние, а да мо­га да по­се­ща­вам бъл­гар­с­ки­те те­а­т­ри на по­ло­вин це­на.

-При от­ли­чен или мно­го до­бър ус­пех да ме ос­во­бо­ж­да­ва ча­с­ти­ч­но от се­ме­с­т­ри­ал­ни та­к­си.

-Да ми от­во­ри вра­ти­те за съ­в­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка ли­те­ра­ту­ра, за да я опо­з­ная, да я раз­бе­ра, да из­в­ле­ка по­ле­з­но­то от нея и да го при­ло­жа в жи­ти­е­то и стра­да­ни­е­то си на гре­шен сту­дент.

-И да го пре­дам на те­зи сту­ден­ти, ко­и­то ще до­й­дат след мен.

На­п­ра­ве­те от сту­ден­т­с­ка­та ми кни­ж­ка здра­в­на, за да оз­д­ра­вее Бъл­га­рия!

БЮЛЕНТ БЕЙТУЛА

Б.Р. Ав­то­рът е сту­дент в спе­ци­ал­ност „Връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та” в Шу­мен­с­кия уни­вер­си­тет „Епи­с­коп Кон­с­тан­тин Пре­с­ла­в­с­ки”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *