КОНКУРСИТЕ “БУКЕТ-2017/2018” – СРЕДА ЗА ИЗЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ

56 та­лан­т­ли­ви де­ца и мла­де­жи от Тър­го­ви­ще се вклю­чи­ха в за­к­лю­чи­тел­ния кон­церт на тре­то­то из­да­ние на кон­кур­си­те „БУ­КЕТ – 2017/2018″, ор­га­ни­зи­ра­ни под па­т­ро­на­жа на по­че­т­ния пре­д­се­да­тел на ДПС д-р Ах­мед До­ган.

Кон­кур­си­те се ор­га­ни­зи­рат от 2013 го­ди­на на­сам под мо­то­то „Бъл­га­рия в Ус­ми­в­ки­те и в Кул­ту­ра­та на Ет­но­си­те и на То­ле­ран­т­но­ст­та”. А в та­з­го­ди­ш­ния на­ци­о­на­лен кръг взе­ха уча­с­тие бли­зо 600 та­лан­ти от ця­ла­та стра­на, ко­и­то по­да­ри­ха на пу­б­ли­ка­та в за­ла „РЕЙН­БОУ ПЛА­ЗА” – Со­фия 70 емо­ци­о­нал­ни из­пъл­не­ния – пе­с­ни, тан­ци, сти­хо­т­во­ре­ния и ху­до­же­с­т­ве­ни про­из­ве­де­ния.

Кон­кур­си­те имат за цел да по­ви­шат ин­те­ре­са на мла­ди­те хо­ра към из­ку­с­т­во­то и към тра­ди­ци­и­те на ет­но­си­те в Бъл­га­рия, да съ­дей­с­т­ват за ут­вър­ж­да­ва­не на мул­ти­кул­ту­ра­ли­зъм в об­ще­с­т­во­то, ка­к­то и да съ­з­да­ват сре­да за изя­ва и раз­ви­тие на та­лан­ти. Ос­но­в­ни­те при­н­ци­пи на то­зи кул­ту­рен фо­рум са:за­чи­та­не и ува­же­ние към дру­ги­те кул­ту­ри, при­дър­жа­не към об­що­п­ри­е­ти ес­те­ти­че­с­ки нор­ми, до­б­ро­вол­но уча­с­тие и съ­с­те­за­те­лен ха­ра­к­тер на про­я­ви­те. То­ва раз­ка­за за „Зна­ме” Ше­най Ме­х­ме­до­ва, об­щин­с­ки ко­ор­ди­на­тор на „БУ­КЕТ” за Тър­го­ви­ще. По ду­ми­те й, ли­ч­но ли­де­рът на ДПС Му­с­та­фа Ка­ра­да­йъ при­ве­т­с­т­вал вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в кон­кур­са, из­п­ра­щай­ки сър­де­ч­ни по­з­д­ра­ви от по­че­т­ния пре­д­се­да­тел д-р Ах­мед До­ган. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти на на­ци­о­нал­ния кръг би­ли и на­ро­д­ни­те пре­д­с­та­ви­те­ли за тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он Им­рен Ме­х­ме­до­ва и Та­нер Али, ка­к­то и зам.-кме­тът на Об­щи­на Тър­го­ви­ще Еми­не Яку­бо­ва. При­по­м­ня­ме на чи­та­те­ли­те на „Зна­ме”, че до на­ци­о­нал­ния, за­к­лю­чи­те­лен кръг на кон­кур­са най-до­б­ри­те уча­с­т­ни­ци се пре­бо­ри­ха след об­щин­с­ки и об­ла­с­тен кръг, в ко­и­то тър­го­ви­щ­ки­те та­лан­ти бя­ха оце­ня­ва­ни от ком­пе­тен­т­но жу­ри. За на­ци­о­нал­на­та се­ле­к­ция из­пъл­не­ни­я­та на де­ца­та от­но­во бя­ха по­д­ло­же­ни на оцен­ка пре­ди окон­ча­тел­но­то на­г­ра­ж­да­ва­не на при­з­ьо­ри­те.

В ка­те­го­рия „Му­зи­кал­но из­ку­с­т­во” пре­д­се­да­тел на жу­ри­ра­ща­та ко­ми­сия бе пе­ви­ца­та Есил Дю­ран, в ка­те­го­рия „Тан­цо­ви из­пъл­не­ния” – проф.Хи­к­мет Ме­х­ме­дов, ба­ле­т­май­с­тор, в ка­те­го­рия „Тур­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра” – Еми­не Ха­лил, а в ка­те­го­рия „Ху­до­же­с­т­ве­но сло­во/Те­а­тър” – проф.Лю­бо­мир Гър­бев, пре­по­да­ва­тел в На­ци­о­нал­на ака­де­мия за те­а­т­рал­но и фил­мо­во из­ку­с­т­во “Кръ­с­тьо Са­ра­фов” – Со­фия. Гла­вен ко­ор­ди­на­тор на це­лия кон­курс бе г-жа Му­ка­дес На­л­бант.

В ка­те­го­рия „Му­зи­кал­но из­ку­с­т­во”- ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли тър­го­ви­щ­ко­то да­ро­ва­ние Се­сил Ал­пер е кла­си­ра­на с пър­ва на­г­ра­да, а спе­ци­ал­ни от­ли­чия по­лу­чи­ха Еб­ру Хай­ре­ди­но­ва и Мел­да Наз. При во­кал­ни­те гру­пи пе­ви­ци­те от ДФА „Ша­ре­но гер­дан­че” бя­ха от­ли­че­ни с тре­та на­г­ра­да. При ин­ди­ви­ду­ал­ни­те тан­цо­ви из­пъл­не­ния Фер­нан­до Ле­он Ва­сев бе удо­с­то­ен с пър­во мя­с­то за своя танц, а при гру­по­ви­те тан­ци Мла­де­ж­ка­та фор­ма­ция на ан­сам­бъл „Ми­зия” зае тре­то мя­с­то. В съ­ща­та ка­те­го­рия – „Тан­цо­ви из­пъл­не­ния” при гру­пи­те до 18 и над 18-го­ди­ш­на въз­раст Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще” бе кла­си­ра­на с две пър­ви ме­с­та. В ка­те­го­рия „Ху­до­же­с­т­ве­но сло­во/Те­а­тър” Мир­ка­ан Да­ян спе­че­ли жу­ри­то с етю­да „Дя­вол­че­то Фют”, ко­е­то му до­не­се вто­ра на­г­ра­да, а тре­та бе при­съ­де­на за Гру­па „Об­ла­че” от с.Зе­ле­на Мо­ра­ва към Чи­та­ли­ще „Све­т­ли­на-1927″. Бюр­хан Ша­ки­ров пък се кла­си­ра на тре­то мя­с­то в ка­те­го­рия „Ху­до­же­с­т­ве­но твор­че­с­т­во”.

„Оча­ро­ва­ни сме от ор­га­ни­за­ци­я­та на кон­кур­са, ка­к­то на ме­с­т­но ни­во в пре­д­ва­ри­тел­ни­те кръ­го­ве, та­ка и от за­к­лю­чи­тел­на­та про­я­ва, пре­к­ра­с­но из­жи­вя­ва­не! Де­ца­та бя­ха об­г­ри­ж­ва­ни през ця­ло­то вре­ме, та­ка че ни­що да не им ли­п­с­ва, да се чу­в­с­т­ват сти­му­ли­ра­ни и да по­ка­жат своя та­лант на сце­на­та, все­ки де­тайл бе­ше из­пи­пан и по­д­ре­ден. То­ва е един пре­к­ра­сен при­мер за ор­га­ни­за­ция на кон­кур­си за та­лан­т­ли­ви де­ца.Спе­ци­ал­ни бла­го­дар­но­с­ти от име­то на ро­ди­те­ли­те ис­кам да из­ка­жа и на  ко­ор­ди­на­тор­ка­та за Тър­го­ви­ще, ко­я­то през ця­ло­то вре­ме се гри­жи за де­ца­та със спе­ци­ал­но вни­ма­ние още от пър­вия кръг на кон­кур­са”, спо­де­ли До­ро­тея Ва­се­ва, ед­на от май­ки­те, чи­е­то де­те уча­с­т­ва в „БУ­КЕТ-2017/2018″ – Фер­нан­до Ле­он Ва­сев.

Симона Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *