ДНЕС Е ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

По по­вод 9 май – Де­ня на Ев­ро­па Об­ла­с­т­ни­ят ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър в Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра хе­пъ­нинг на от­к­ри­то. Ини­ци­а­ти­ва­та „Дни на Ев­ро­па” ОИЦ про­ве­ж­да ве­че за тре­та по­ре­д­на го­ди­на.

На ес­т­ра­да­та в ме­с­т­но­ст­та „Бо­ро­во око” тър­го­ви­щ­ки съ­с­та­ви по­з­д­ра­ви­ха с му­зи­кал­ни и тан­цо­ви из­пъл­не­ния при­съ­с­т­ва­щи­те на съ­би­ти­е­то. Де­т­с­ки­те ус­ми­в­ки на­п­ра­ви­ха пра­з­ни­ка още по-слън­чев и по­зи­ти­вен. Ос­вен с кон­церт ор­га­ни­за­то­ри­те на „Дни на Ев­ро­па” бя­ха по­ми­с­ли­ли ка­к­то за най-мал­ки­те по­се­ти­те­ли, та­ка и за по-го­ле­ми­те мла­де­жи и те­х­ни­те ро­ди­те­ли. Тур­ни­рът по пейн­т­бол, кой­то се пре­вър­на в тра­ди­ция, от­но­во бе най-го­ля­ма­та ат­ра­к­ция. 24 от­бо­ра се съ­с­те­за­ва­ха в цве­т­на­та и стра­те­ги­че­с­ка на­д­п­ре­ва­ра. Ед­но­в­ре­мен­но с то­ва, де­сет за­ни­ма­тел­ни и спор­т­ни иг­ри, раз­пре­де­ле­ни за раз­ли­ч­ни­те въз­ра­с­ти, за­ба­в­ля­ва­ха де­ца­та.

В раз­ли­ч­ни­те ини­ци­а­ти­ви на ОИЦ за Де­ня на Ев­ро­па се вклю­чи­ха ка­то до­б­ро­вол­ци мла­де­жи­те на Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”, ко­и­то са по­с­ла­ни­ци на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент за Тър­го­ви­ще. Ос­вен хе­пъ­нин­га на от­к­ри­то тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да по­се­тят в три по­ре­д­ни дни из­ло­ж­ба­та на ОИЦ на пло­ща­да пред Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър. „До­б­ри ев­ро­пей­с­ки про­е­к­ти в моя ре­ги­он” бе те­ма­та на ек­с­по­зи­ци­я­та.

„Съ­в­ме­с­т­но с Ди­ре­к­ция „Бю­ро по тру­да” ор­га­ни­зи­ра­х­ме и при­ем­на за гра­ж­да­ни, ко­я­то има­ше за цел да ги на­сър­ча­ва за ак­ти­в­но тър­се­не на ин­фор­ма­ция за Ев­ро­пей­с­кия съ­юз и не­го­ви­те по­ли­ти­ки. А ос­вен Де­ня на Ев­ро­па та­зи го­ди­на от­бе­ля­з­ва­ме и кам­па­ни­я­та на Ев­п­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия „Ев­ро­па в моя ре­ги­он” (#EU in My Region)”, раз­ка­за ди­ре­к­то­рът на ОИЦ Мил­чо То­нев.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *