НАШЕТО ОТДЕЛЕНИЕ Е ЕДИН МАЛЪК СПА-ЦЕНТЪР

Д-р Све­т­ла­на МИ­РЕ­ВА, на­чал­ник от­де­ле­ние “Фи­зи­кал­на и ре­ха­би­ли­та­ци­он­на ме­ди­ци­на” към МБАЛ-Тър­го­ви­ще:

Ко­га­то чо­век по­се­ти  от­де­ле­ни­е­то  по „Фи­зи­кал­на  и ре­ха­би­ли­та­ци­он­на ме­ди­ци­на” към МБАЛ-Тър­го­ви­ще АД, не мо­же да не го впе­ча­т­лят ус­ло­ви­я­та, при ко­и­то се ра­бо­ти тук : ма­кар и в при­зем­ния етаж, тук е съ­з­да­ден един съ­в­ре­ме­нен ре­ха­би­ли­та­ци­о­нен цен­тър, кой­то по ни­що не от­с­тъ­п­ва на най-до­б­ри­те в стра­на­та. Пра­ви  впе­ча­т­ле­ние съ­в­ре­мен­на­та  апа­ра­ту­ра, с ко­я­то се ра­бо­ти: ва­ни за по­д­во­д­но-стру­ев ма­саж /тан­ген­тор/ , мо­дер­но обо­ру­д­ва­на за­ла  за ле­че­б­на гим­на­с­ти­ка и съ­в­ре­ме­нен апа­рат за сле­дин­сул­т­на ре­ха­би­ли­та­ция, апа­ра­ту­ра за ра­д­ви­ж­ва­не след ен­до­п­ро­те­зи­ра­не на ко­лен­ни и та­зо­бе­д­ре­ни ста­ви.  Съ­з­да­ден е и спе­ци­а­лен Цен­тър /от мал­ко­то в стра­на­та/ за ле­че­ние на псо­ри­а­зис с ва­на със со­ли от мър­т­во мо­ре и най-съ­в­ре­мен­на скъ­по­с­т­ру­ва­ща  лам­па за цел­та. Ка­то при­ба­вим и про­це­ду­ри­те с по­мо­рий­с­ка лу­га, на­п­ра­во тук об­с­та­но­в­ка­та си е ка­то в един ма­лък спа-цен­тър.

Пи­та­ме д-р Све­т­ла­на МИ­РЕ­ВА – един ува­жа­ван, ав­то­ри­те­тен ме­ди­цин­с­ки спе­ци­а­лист в Тър­го­ви­ще, как бе­ше по­с­ти­г­на­то вси­ч­ко то­ва?

-Със съ­дей­с­т­ви­е­то и пра­вил­но­то раз­би­ра­не на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на МБАЛ-Тър­го­ви­ще и ли­ч­но на уп­ра­ви­те­ля д-р Иван Све­тул­ков. Ко­га­то от­де­ле­ни­е­то по Фи­зи­кал­на и ре­ха­би­ли­та­ци­он­на ме­ди­ци­на бе­ше от­к­ри­то през 2011 г. тук, в ма­за­та по­ч­ти ня­ма­ше ни­що-вла­га, мръ­со­тия, изо­б­що то ня­ма­ше и от­де­ле­ние.  Но бла­го­да­ре­ние раз­би­ра­не­то на ръ­ко­во­д­с­т­во­то и вло­же­ни­те со­ли­д­ни  сре­д­с­т­ва  мо­га да ка­жа, че тук пра­вим вси­ч­ко оно­ва ка­то ме­ди­цин­с­ки про­це­ду­ри, ко­е­то се пра­ве­ше и в би­в­шия Про­фи­ла­к­то­ри­ум. До­ри  по­ч­ти един­с­т­ве­но в Бъл­га­рия тук,  в на­ше­то от­де­ле­ние се пра­ви все още ле­че­бен ма­саж. На­в­ся­къ­де дру­га­де се от­ка­за­ха от та­зи про­це­ду­ра, по­ра­ди ни­с­ко­то й за­п­ла­ща­не, но пред вид ну­ж­ди­те от нея, ние все още я ра­бо­тим.

-Д-р Ми­ре­ва, ка­то че ли па­ци­ен­ти­те оби­к­но­ве­но тър­сят ха­п­че­та при здра­во­с­ло­вен про­б­лем, по-мал­ко по­з­на­ват фи­зи­о­те­ра­пи­я­та…

-Та­ка е, про­с­то за­що­то те не по­з­на­ват ог­ром­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти на от­дел­ни­те  ле­че­б­ни про­це­ду­ри с про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но, обе­з­бо­ля­ва­що и  про­ти­во­от­то­ч­но въз­дей­с­т­вие : еле­к­т­ро и све­т­ло ле­че­ние, то­п­ло­ле­че­ние/лу­го­те­ра­пи­я­та/, во­до­ле­че­ни­е­то, ле­че­б­на­та гим­на­с­ти­ка, ле­че­б­ния ма­саж…Но има за­бо­ля­ва­ния, при ка­и­то по­с­тъ­п­ва­не­то в на­ше­то от­де­ле­ние е на­ло­жи­тел­но: тук ид­ват хо­ра с ув­ре­ж­да­ния на опор­но-дви­га­тел­на­та си­с­те­ма, за ре­ха­би­ли­та­ция след тра­в­ми, ин­сул­т­но-бол­ни, с ув­ре­ж­да­не на пе­ри­фер­на­та не­р­в­на си­с­те­ма. Смя­там, че по­ве­че­то от тях си тръ­г­ват от на­ше­то от­де­ле­ние до­вол­ни, с об­ле­к­че­но стра­да­ние…До­ри ед­на па­ци­ен­т­ка на­с­ко­ро се вър­на от ре­ха­би­ли­та­ци­о­нен цен­тър в По­мо­рие, къ­де­то си пра­ве­ла ну­ж­ни­те про­це­ду­ри, но про­це­ду­ра­та с по­мо­рий­с­ка­та лу­га я ос­та­ви­ла за при нас, ка­за­ла-„лу­га­та ще си пра­вя в Тър­го­ви­ще”. То­ва при­з­на­ние, та­зи оцен­ка мо­же са­мо да ни ра­д­ва!

-Вяр­но ли е, че ефе­к­тът от фи­зи­о­те­ра­пе­в­ти­ч­ни­те и ре­ха­би­ли­та­ци­он­ни про­це­ду­ри се про­я­вя­ва чак след се­д­ми­ца-две?

-Та­ка е, пре­с­то­ят при нас на па­ци­ен­та е  по 7-дне­в­на пъ­те­ка плюс един ден от нас. Оби­к­но­ве­но пре­по­ръ­ч­ва­ме  та­зи се­рия от ме­ди­цин­с­ки про­це­ду­ри да бъ­де съ­че­та­на с още 7 про­це­ду­ри/ в друг ре­ха­би­ли­та­ци­о­нен цен­тър или бал­не­о­са­на­то­ри­ум/ пре­ди или след пре­с­тоя при нас, тъй ка­то по ме­ди­цин­с­ки­те стан­дар­ти, за да бъ­де за­т­вър­ден здра­во­с­ло­в­ни­ят ефект,  фи­зи­о­те­ра­пе­в­ти­ч­ни­те про­це­ду­ри е же­ла­тел­но  да про­дъл­жат от 12 до 14 дни.

– Но то­ва е в за­ви­си­мост от въз­мо­ж­но­с­ти­те и сво­бо­д­но­то вре­ме на па­ци­ен­та. Ето,то­ку що  при Вас  ед­на па­ци­ен­т­ка из­ра­зи же­ла­ние да про­ве­де про­це­ду­ри­те си тук, при Вас, тъй ка­то ча­с­т­ни­ят й би­з­нес не по­з­во­ля­ва от­къ­с­ва­не от гра­да. Впро­чем, ка­къв е ре­дът, ако па­ци­ен­тът има ну­ж­да  да се обър­не към Ва­ше­то от­де­ле­ние?

-С оби­к­но­ве­но на­п­ра­в­ле­ние от ли­ч­ния ле­кар. И отно­во ще ка­жа, че раз­по­ла­га­ме с из­к­лю­чи­тел­но съ­в­ре­мен­на, мо­дер­на апа­ра­ту­ра, ус­ло­ви­я­та ни са от­ли­ч­ни, при нас па­ци­ен­ти­те са об­с­лу­же­ни ка­че­с­т­ве­но, ко­ре­к­т­но, тъй ка­то еки­път ни се съ­с­тои от ре­ха­би­ли­та­то­ри- до­ка­за­ни про­фе­си­о­на­ли­с­ти, с  вни­ма­ние и гри­жа към па­ци­ен­ти­те. Все по­ве­че хо­ра тър­сят ме­ди­цин­с­ки­те ни ус­лу­ги, тъй ка­то тук те на­ми­рат и до­б­ра ду­ма, и ефи­ка­с­но ле­че­ние за сво­и­те стра­да­ния.

 Раз­го­вор на ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Снимки: С.Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *