НЕ СМЕ СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ, НО СЪСТОЯНИЕТО НА МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ Е ДОБРО

Съ­с­то­я­ни­е­то на дър­жа­в­ни­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ва да е на при­це­ла  на об­ще­с­т­ве­но­то вни­ма­ние. Те­зи дни гръм­на но­ви­на­та, че 7 бол­ни­ци, ме­ж­ду ко­и­то и МБАЛ-По­по­во, са на ръ­ба на фа­ли­та по­ра­ди без­с­то­пан­с­т­ве­ност и не­из­го­д­ни до­го­во­ри. Ка­к­во е съ­с­то­я­ни­е­то на Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца на фо­на на то­зи не­с­кон­ча­ем  ди­а­лог за здра­ве­о­па­з­ва­не­то, пи­та­ме ог­ла­вя­ва­щи­ят МБАЛ-Тър­го­ви­ще д-р Иван СВЕ­ТУЛ­КОВ.

-Не мо­га да ка­жа,че на­ша­та об­ла­с­т­на бол­ни­ца е в гру­па­та на от­ли­ч­ни­ци­те, но съм спо­ко­ен за фи­нан­со­во­то съ­с­то­я­ние на ме­ди­цин­с­ко­то ни за­ве­де­ние. Ня­ма та­къв слу­чай, в кой­то да  сме за­ба­вя­ли за­п­ла­ти. Друг е въ­п­ро­сът, че все по-тру­д­но мо­ти­ви­ра­ме пер­со­на­ла да ра­бо­ти, тъй ка­то не­пре­къ­с­на­то фонд „Ра­бо­т­на за­п­ла­та” ра­с­те, а при­хо­ди­те не се уве­ли­ча­ват.Към то­ва при­ба­вя­ме и фа­к­та, че  от 10 г. це­ни­те на кли­ни­ч­ни­те пъ­те­ки не са про­ме­ня­ни.

-На­ли се­га, по си­ла­та на про­е­к­та за нов рам­ков до­го­вор ме­ж­ду НЗОК и БЛС це­ни­те на по­ве­че­то от кли­ни­ч­ни­те пъ­те­ки ще бъ­дат уве­ли­че­ни…

-Пър­во, тря­б­ва да се из­ча­ка пу­б­ли­ку­ва­не­то на На­ци­о­нал­ния рам­ков до­го­вор в Дър­жа­вен ве­с­т­ник, по­с­ле да се ко­мен­ти­ра. Оча­к­ва­ни­я­та са за по-се­ри­о­з­но за­ви­ше­ние на це­ни­те при част от  кли­ни­ч­ни­те  пъ­те­ки на сле­д­ни­те за­бо­ля­ва­ния: бе­ло­д­ро­б­ни­те за­бо­ля­ва­ния, ня­кои от аку­шер­с­ки­те ус­лу­ги, при ра­ж­да­не на де­те, хи­рур­ги­ч­ни­те ме­ди­цин­с­ки ус­лу­ги и ня­кои дру­ги, но при ос­та­на­ли­те око­ло сто­ти­на кли­ни­ч­ни пъ­те­ки, по ко­и­то ра­бо­тим, уве­ли­че­ни­е­то ня­ма да е съ­ще­с­т­ве­но.  Око­ло 5 до 7% е оча­к­ва­но­то уве­ли­че­ние ка­то при­хо­ди. Но ка­к­то ка­зах, от­го­вор на въ­п­ро­са-да­ли и как ще бъ­дат про­ме­ня­ни ал­го­ри­т­ми­те на кли­ни­ч­ни­те пъ­те­ки, яс­но­та ще има след пу­б­ли­ку­ва­не­то на про­е­к­та в ДВ.

-Как гле­да­те на то­ва по­с­то­ян­но об­с­ле­д­ва­не на бол­ни­ч­ни­те за­ве­де­ния – про­вер­ки, про­вер­ки, про­вер­ки-то­ва по­ма­га или пре­чи на ра­бо­т­ния про­цес?

-За мен е при­з­нак на съ­бу­ж­да­не, че за­по­ч­на­ха те­зи про­вер­ки и ана­ли­зи на бол­ни­ч­на­та дей­ност. И смя­там, че то­ва е за до­б­ро, тъй ка­то не­ло­ял­на­та дей­ност би тря­б­ва­ло да бъ­де пре­к­ра­те­на. Кол­ко­то до по­с­ле­д­ни­те из­не­се­ни дан­ни за те­зи 7 бол­ни­ци, ули­че­ни в без­с­то­пан­с­т­ве­ност и не­из­го­д­но по­д­пи­са­ни до­го­во­ри ще ка­жа, че в на­ши­те сре­ди се знае за та­ки­ва стру­к­ту­ри и от­де­ле­ния, ко­и­то са на дру­ги бол­ни­ци, знае се от­да­в­на и за до­го­во­ри­те, ко­и­то са дей­с­т­ва­ли с го­ди­ни. Та­ка че то­ва не е тай­на за ни­ко­го, въ­п­ро­сът е с ка­к­ви по­д­бу­ди са би­ли по­д­пи­с­ва­ни те­зи до­го­во­ри – да­ли с цел по-ка­че­с­т­ве­но­то об­с­лу­ж­ва­не на па­ци­ен­ти­те или от ко­ри­с­т­ни по­д­бу­ди.

-Д-р Све­тул­ков, до­къ­де сти­г­на­ха про­це­ду­ри­те по раз­к­ри­ва­не­то на ин­ва­зи­в­но­то кар­ди­о­ло­ги­ч­но от­де­ле­ние, ко­е­то е ед­на от го­ле­ми­те на­де­ж­ди за об­ла­с­т­на­та ни бол­ни­ца.

-Да, раз­чи­та­ме из­к­лю­чи­тел­но мно­го  на то­ва от­де­ле­ние, то е го­ля­ма­та ни на­де­ж­да пред вид зна­чи­мо­ст­та на из­вър­ш­ва­ни­те тук ме­ди­цин­с­ки ус­лу­ги. Тук ще се осъ­ще­с­т­вя­ват ди­а­г­но­с­ти­ч­ни и те­ра­пе­в­ти­ч­ни про­це­ду­ри
/ко­ро­на­ро­г­ра­фия/,  ще се ра­бо­ти по най-съ­в­ре­мен­ни ме­то­ди, ко­и­то спа­ся­ват чо­ве­ш­ки жи­вот. Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он и окол­ни­те об­ла­с­ти имат въпи­ю­ща ну­ж­да от та­ко­ва от­де­ле­ние.  В мо­мен­та ета­път е към фи­на­ли­зи­ра­не на те­х­ни­че­с­ки­те па­ра­ме­т­ри, офи­ци­ал­но­то  от­к­ри­ва­не на то­ва от­де­ле­ние пла­ну­ва­ме да ста­не в края на тре­то­то, на­ча­ло­то на че­т­вър­то­то три­ме­се­чие.

-И тъй ка­то сме в на­ве­че­ри­е­то на 7 ап­рил – Све­то­в­ни­ят ден на здра­ве­то, Ва­ше­то об­ръ­ще­ние към  пер­со­на­ла на об­ла­с­т­на­та ни бол­ни­ца?

-По­же­ла­вам на вси­ч­ки ко­ле­ги пре­ди вси­ч­ко ЗДРА­ВЕ! На тях и на те­х­ни­те се­мей­с­т­ва по­же­ла­вам по­ве­че чо­ве­ши ра­до­с­ти и ку­раж в тру­д­но­то вре­ме, ко­е­то ние вси­ч­ки пре­жи­вя­ва­ме. Вяр­вам, че ще ус­пе­ем за­е­д­но!

Раз­го­воря ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *