НАПРЕД В ЕЖЕДНЕВНАТА БОРБА ЗА ЖИВОТА

За­да­ва­ли ли сме си въ­п­ро­са – ка­к­во е хе­мо­ди­а­ли­за? Със си­гур­ност би­х­ме по­лу­чи­ли по-го­лям брой от­ри­ца­тел­ни от­го­во­ри, тъй ка­то то­ва не е съ­с­то­я­ние на здра­вия чо­век.

Всъ­щ­ност хе­мо­ди­а­ли­за­та е про­цес на из­ку­с­т­ве­но ели­ми­ни­ра­не на от­па­д­ни­те про­ду­к­ти на ор­га­ни­з­ма, на­ми­ра­щи се в кръ­в­та и не­ну­ж­на­та во­да от нея. На­ши­те бъ­б­ре­ци имат та­зи фун­к­ция, ко­га­то са в нор­мал­но и здра­во съ­с­то­я­ние. Ко­га­то оба­че при оп­ре­де­ле­ни за­бо­ля­ва­ния или на­ра­ня­ва­ния бъ­б­ре­ци­те би­ват тол­ко­ва се­ри­о­з­но и не­об­ра­ти­мо ув­ре­де­ни, че да не мо­гат да из­пъл­ня­ват сво­и­те фун­к­ции, се сти­га до при­ла­га­не на хе­мо­ди­а­ли­за. Па­ци­ен­ти­те в тър­го­ви­щ­ко­то от­де­ле­ние по хе­мо­ди­а­ли­за са 79 ду­ши, ко­и­то се ле­ку­ват на 15 ди­а­ли­з­ни апа­ра­та. То­ва ни ка­за д-р Юли­я­на До­н­че­ва, за­ве­ж­дащ от­де­ле­ни­е­то от 2014 г.

„Вси­ч­ки те се ди­а­ли­зи­рат три пъ­ти се­д­ми­ч­но, а при по­с­тъ­п­ва­не на по-се­ри­о­з­ни слу­чаи –  се на­ла­га и еже­д­не­в­но. Цел­та на то­ва ле­че­ние е да про­дъл­жи жи­во­та на па­ци­ен­ти­те и да по­ви­ши ка­че­с­т­во­то им на жи­вот”, раз­ка­за за „Зна­ме” ръ­ко­во­ди­те­лят на хе­мо­ди­а­ли­зата.

Тя обя­с­ни, че имат още един апа­рат – в ре­а­ни­ма­ция, кой­то е за те­ж­ко бол­ни и ин­ту­би­ра­ни па­ци­ен­ти. Спо­де­ли ни още, че от­де­ле­ни­е­то в МБАЛ об­с­лу­ж­ва ну­ж­да­е­щи­те се па­ци­ен­ти от ця­ла­та об­ласт, а в оп­ре­де­ле­ни слу­чаи и на бол­ни от дру­ги на­се­ле­ни ме­с­та, ко­и­то за даден пе­ри­од от вре­ме пре­би­ва­ват в Тър­го­ви­ще.

„В рам­ки­те на гра­да та­к­си­ме­т­ро­ва фир­ма об­с­лу­ж­ва на­ши­те па­ци­ен­ти, а от се­ла­та пре­д­ви­ж­ва­не­то ста­ва с два ди­а­ли­з­ни ми­к­ро­бу­са. Има­ме мно­го до­б­ри кон­та­к­ти с Гра­ж­дан­с­ка от­б­ра­на, с кме­то­ве­те по на­се­ле­ни ме­с­та, с об­щи­ни­те. Ко­га­то кли­ма­ти­ч­ни­те осо­бе­но­с­ти са по-осо­бе­ни ви­на­ги сме сре­ща­ли раз­би­ра­не”, раз­ка­з­а д-р До­н­че­ва.

По ду­ми­те й, еки­път в от­де­ле­ни­е­то е ма­лък и спло­тен, но по­ла­га с ен­ту­си­а­зъм ог­ром­ни уси­лия за по-до­б­ро­то ка­че­с­т­во на жи­вот на ну­ж­да­е­щи­те се па­ци­ен­ти. А в ле­кар­с­кия съ­с­тав на стру­к­ту­ра­та има и два­ма мла­ди спе­ци­а­ли­с­ти.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *