КИБЕР ТОРМОЗ И ФАЛШИВИ НОВИНИ – АКТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ В ИНТЕРНЕТ

По по­вод Ди­ги­тал­на­та ев­ро­пей­с­ка се­д­ми­ца Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра ле­к­ци­он­на сре­ща с пре­д­с­та­ви­те­ли от ОД на МВР и се­д­мо­к­ла­с­ни­ци от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”. Стан­чо Ган­чев, на­чал­ник гру­па в се­к­тор „Про­ти­во­дей­с­т­вие на ико­но­ми­че­с­ка­та пре­с­тъ­п­ност”, за­си­ли вни­ма­ни­е­то на мла­де­жи­те към те­ма­та за ки­бер тор­мо­за и ки­бер ху­ли­ган­с­т­во­то.

Ин­с­пе­к­то­рът пре­д­с­та­ви ед­ни от най-че­с­ти­те слу­чаи, при ко­и­то вир­ту­ал­но­то про­с­т­ран­с­т­во и со­ци­ал­ни­те мре­жи кри­ят опа­с­но­с­ти, сред ко­и­то е раз­про­с­т­ра­ня­ва­не­то на ли­ч­ни дан­ни и сним­ки, из­по­л­з­ва­не­то на ед­на­к­ви и не­на­де­ж­д­ни па­ро­ли, до­ба­вя­не­то на ин­тер­нет при­я­тел­с­т­ва с на­пъл­но не­по­з­на­ти хо­ра в ре­ал­но­ст­та и др.

Ня­кои от уче­ни­ци­те спо­де­ли­ха, че са има­ли по­до­б­ни слу­ч­ки, в ко­и­то са се спра­ви­ли, а кол­ко­то по­ве­че се го­во­ри и ак­цен­ти­ра вър­ху те­зи про­б­ле­ми, тол­ко­ва по-вни­ма­тел­ни и пре­д­па­з­ли­ви би­ха би­ли ин­тер­нет по­т­ре­би­те­ли­те, осо­бе­но в ли­це­то на де­ца­та.

Ст. инсп. Ган­чев ка­за още по вре­ме на сре­ща­та, че мла­де­жи­те ви­на­ги мо­гат да се обър­нат към го­ре­щия те­ле­фон и сай­та на ГДБОП, ако по­па­д­нат в си­ту­а­ция на ки­бер тор­моз, ки­бер ху­ли­ган­с­т­во или съм­не­ния за то­ва, за да бъ­дат раз­ре­ше­ни и ов­ла­де­ни въз­ни­к­на­ли­те про­б­ле­ми. Той апе­ли­ра към де­ца­та да спо­де­лят по­ве­че с ро­ди­те­ли­те си на те­зи те­ми, за не­ща­та, ко­и­то ги въл­ну­ват в ин­тер­нет про­с­т­ран­с­т­во­то, за хо­ра­та, с ко­и­то об­щу­ват в со­ци­ал­ни­те мре­жи и за вси­ч­ко, ко­е­то им пра­ви не­т­ра­ди­ци­он­но впе­ча­т­ле­ние.

Ве­д­на­га след сре­ща­та с уче­ни­ци­те, жур­на­ли­с­тът и ко­ре­с­пон­дент на в.”Труд” за Тър­го­ви­ще Ан­то­а­не­та Мар­че­ва, го­во­ри пред еки­па на би­б­ли­о­те­ка­та за дру­га ак­ту­ал­на те­ма – фор­ми­ра­не­то на кри­ти­ч­но ми­с­ле­не при из­по­л­з­ва­не­то на еле­к­т­рон­ни ме­дии.

С кон­к­ре­т­ни при­ме­ри за фал­ши­ви и пре­е­к­с­по­ни­ра­ни но­ви­ни в еже­д­не­ви­е­то, тя пре­ди­з­ви­ка ин­те­ре­са и ак­ти­в­но­ст­та на слу­жи­те­ли­те от РБ. Един от съ­ве­ти­те, ко­и­то им да­де бе да се до­ве­ря­ват на го­ле­ми­те но­ви­нар­с­ки аген­ции, до­ка­за­ли ис­тин­но­ст­та си през го­ди­ни­те. А кам­па­ни­я­та по про­ве­ж­да­не­то на Ди­ги­тал­на­та ев­ро­пей­с­ка се­д­ми­ца има за цел да по­ви­ши ци­ф­ро­ва­та гра­мо­т­ност и из­по­л­з­ва­не­то на те­зи те­х­но­ло­гии.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *