ЗА ЧОВЕЩИНАТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА- БЛАГОДАРИМ!

В раз­го­вор с моя по­з­на­та бях пре­ду­п­ре­де­на, че пред ка­би­не­та на д-р Ста­ни­с­лав Ка­ра­джов ви­на­ги мно­го се ча­ка по две при­чи­ни- той е един­с­т­ве­ни­ят ле­кар пул­мо­лог/ спе­ци­а­лист по бе­ло­д­ро­б­ни за­бо­ля­ва­ния/ в ре­ги­о­на, ос­вен то­ва, пре­г­ле­ж­да дъл­го и за­дъл­бо­че­но. За­ра­д­вах се, ко­га­то ус­пях да взе­ма но­мер за пре­г­лед, тъй ка­то съ­п­ру­гът ми на­с­ко­ро по­лу­чи тра­в­ма след ка­та­с­т­ро­фа и пре­г­ле­дът бе­ше на­ло­жи­те­лен. Е, не ча­ка­х­ме мно­го, а ко­га­то ни до­й­де ре­дa съ­п­ру­гът ми бе­ше об­с­той­но пре­г­ле­дан, на­и­с­ти­на, мно­го  вни­ма­тел­но, се­ри­о­з­но, за­дъл­бо­че­но, да­же кръ­в­но­то му бе­ше из­ме­ре­но. В по­с­ле­д­ва­лия раз­го­вор д-р Ка­ра­джов не про­пу­с­на ни­то един де­тайл от­но­с­но съ­с­то­я­ни­е­то на па­ци­ен­та, пре­ци­зи­ра ле­кар­с­т­ва­та, пре­д­пи­са сним­ка, да­де ни цен­ни съ­ве­ти. Тръ­г­на­х­ме си до­вол­ни и об­на­де­ж­де­ни. Ни­кой от ка­ш­ля­щи­те пред вра­та­та на ка­би­не­та не мо­же да об­ви­ни д-р Ка­ра­джов в ли­п­са на до­с­та­тъ­ч­но вни­ма­ние. Има­ше и ча­ка­щи па­ци­ен­ти със спе­ш­ност на съ­с­то­я­ни­е­то, без да са за­пи­са­ни пре­д­ва­ри­тел­но. Той не вър­на ни­ко­го.

Бла­го­да­рим Ви До­к­то­ре!  Сем.Хри­с­то­ви, ул.”Ре­пу­б­ли­ка” 14,Тър­го­ви­ще

 

Го­ди­ни на­ред по­се­ща­вам ка­би­не­та на Сте­ла Трен­да­фи­ло­ва, кар­ди­о­лог. По­с­ле­д­на­та го­ди­на имах се­ри­о­з­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми и се на­ло­жи да се от­би­вам тук по-че­с­то. Д-р Трен­да­фи­ло­ва умее да из­с­лу­ша па­ци­ен­та, да го ус­по­кои, с ду­ми да му по­мо­г­не да се чу­в­с­т­ва в по-до­б­ро здра­ве и кон­ди­ция. То­зи по­д­ход, то­ва вни­ма­ние не мо­же да не на­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние, за­то­ва и хо­ра­та я тър­сят и це­нят. Сре­щу 7 ап­рил-Де­ня на здра­ве­то, бих ис­ка­ла да й по­же­лая ЗДРА­ВЕ  на нея и на бли­з­ки­те й хо­ра.

А. АТА­НА­СО­ВА

 

Мно­го е ва­ж­но, ко­га­то ле­ка­рят сре­щу теб е вни­ма­те­лен и тър­пе­лив. Та­къв чо­век е д-р Ел­ка Йо­то­ва, пе­ди­а­тър и об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар в би­в­ша­та Сто­ма­то­ло­ги­ч­на по­ли­к­ли­ни­ка. Пред ка­би­не­та й на тре­тия етаж ви­на­ги има па­ци­ен­ти- нея я тър­сят и мла­ди май­ки, и въз­ра­с­т­ни хо­ра, тъй ка­то умее да ги из­с­лу­ша, по жен­с­ки да спо­де­ли бол­ки­те им и да им пре­д­пи­ше най-до­б­ро­то ле­че­ние. В до­б­ро­то ме­ди­цин­с­ко об­с­лу­ж­ва­не я до­пъл­ва и ме­ди­цин­с­ка­та се­с­т­ра-съ­що мно­го вни­ма­тел­на и от­зи­в­чи­ва към по­то­ка от па­ци­ен­ти. Ни­кой не ид­ва тук от ху­ба­во, все­ки е със сво­я­та бол­ка и със своя здра­во­с­ло­вен про­б­лем, но през зи­ма­та в ко­ри­до­ри­те на по­ли­к­ли­ни­ка­та е твър­де сту­де­но, за­то­ва и все­ки бър­за час по-ско­ро да си тръ­г­не.  Д-р Йо­то­ва от­чи­та то­ва и си е съ­з­да­ла та­ка­ва  си­с­те­ма на об­с­лу­ж­ва­не, ко­я­то пе­с­ти вре­ме­то на па­ци­ен­та и в съ­що­то вре­ме му га­ран­ти­ра ка­че­с­т­ве­но ме­ди­цин­с­ко об­с­лу­ж­ва­не.  На нея-чо­ве­кът, кой­то да­ря­ва здра­ве на дру­ги­те, от сър­це й по­же­ла­ва­ме да е жи­ва и здра­ва, за да е по­ле­з­на, да се раз­да­ва на хо­ра­та, ко­и­то ви­на­ги я ча­кат пред ка­би­не­та й с на­де­ж­да и лю­бов!   

СПА­С­КА ПАН­ЧЕ­ВА и сем.Та­не­ви

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *