ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ С ВЕЛИКДЕНСКА УКРАСА

В Търговище за първи път бе монтирана великденска украса.

Два тематично украсени къта, изработени от общинско предприятие „Флора“ по поръчка на Общината, ще допринасят за празничното настроение по случай предстоящия християнски празник Възкресение Христово. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ С ВЕЛИКДЕНСКА УКРАСА

ПО ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Регионален исторически музей – Търговище съобщава, че във връзка с Великденските празници ще работи на 6 – 7 април и 9 април от 9.30 до 13 ч. Ще бъде отворено за посещения Славейковото училище с постоянна експозиция „Възрожденска класна стая” и изложбите: Продължете да четете ПО ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

60 фиданки бяха залесени в парк „Юкя“

60 нови дървета – 30 явора, 25 червени дъба и 5 иглолистни бяха засадени в парк „Юкя“ по случай Седмицата на гората (2-8 април). Акцията се организира от Държавно горско стопанство – Търговище, под патронажа на Община Търговище и Областна администрация на област Търговище. Продължете да четете 60 фиданки бяха залесени в парк „Юкя“

НЕ СМЕ СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ, НО СЪСТОЯНИЕТО НА МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ Е ДОБРО

Съ­с­то­я­ни­е­то на дър­жа­в­ни­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ва да е на при­це­ла  на об­ще­с­т­ве­но­то вни­ма­ние. Те­зи дни гръм­на но­ви­на­та, че 7 бол­ни­ци, ме­ж­ду ко­и­то и МБАЛ-По­по­во, са на ръ­ба на фа­ли­та по­ра­ди без­с­то­пан­с­т­ве­ност и не­из­го­д­ни до­го­во­ри. Ка­к­во е съ­с­то­я­ни­е­то на Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца на фо­на на то­зи не­с­кон­ча­ем  ди­а­лог за здра­ве­о­па­з­ва­не­то, пи­та­ме ог­ла­вя­ва­щи­ят МБАЛ-Тър­го­ви­ще д-р Иван СВЕ­ТУЛ­КОВ. Продължете да четете НЕ СМЕ СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ, НО СЪСТОЯНИЕТО НА МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ Е ДОБРО

ЗА ЧОВЕЩИНАТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА- БЛАГОДАРИМ!

В раз­го­вор с моя по­з­на­та бях пре­ду­п­ре­де­на, че пред ка­би­не­та на д-р Ста­ни­с­лав Ка­ра­джов ви­на­ги мно­го се ча­ка по две при­чи­ни- той е един­с­т­ве­ни­ят ле­кар пул­мо­лог/ спе­ци­а­лист по бе­ло­д­ро­б­ни за­бо­ля­ва­ния/ в ре­ги­о­на, ос­вен то­ва, пре­г­ле­ж­да дъл­го и за­дъл­бо­че­но. Продължете да четете ЗА ЧОВЕЩИНАТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА- БЛАГОДАРИМ!

НАПРЕД В ЕЖЕДНЕВНАТА БОРБА ЗА ЖИВОТА

За­да­ва­ли ли сме си въ­п­ро­са – ка­к­во е хе­мо­ди­а­ли­за? Със си­гур­ност би­х­ме по­лу­чи­ли по-го­лям брой от­ри­ца­тел­ни от­го­во­ри, тъй ка­то то­ва не е съ­с­то­я­ние на здра­вия чо­век. Продължете да четете НАПРЕД В ЕЖЕДНЕВНАТА БОРБА ЗА ЖИВОТА

МУЗИКАТА Е МОЯТ ЖИВОТ!

Ми­ми ИВА­НО­ВА пред “Зна­ме”:

Оби­ча­на­та от раз­ли­ч­ни по­ко­ле­ния ес­т­ра­д­на      ле­ген­да Ми­ми Ива­но­ва про­ве­де май­с­торс   ки клас по во­кал­но из­ку­с­т­во в Му­зи­кал­на шко­ла “New voices” – Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете МУЗИКАТА Е МОЯТ ЖИВОТ!

“МЕЧТИТЕ ИМАТ КРИЛА”

Сдру­же­ние “Дар” и ро­ди­те­ли на де­ца  с ин­тен­зи­в­ни и ком­п­ле­к­с­ни ну­ж­ди про­ве­ж­дат бла­го­т­во­ри­тел­на ини­ци­а­ти­ва под  на­д­с­лов  „МЕ­Ч­ТИ­ТЕ ИМАТ КРИ­ЛА”. Ини­ци­а­ти­ва­та се про­ве­ж­да в град Тър­го­ви­ще и град По­по­во На­б­ра­ни­те  сре­д­с­т­ва ще бъ­дат из­по­л­з­ва­ни за: Продължете да четете “МЕЧТИТЕ ИМАТ КРИЛА”

АЛМАНАХ “ХУМОР И САТИРА – 2018″

На­с­ко­ро из­ле­зе от пе­чат Ал­ма­нах „Но­ва бъл­гар­с­ка ли­те­ра­ту­ра – Ху­мор и са­ти­ра 2018″, из­да­ние на Фон­да­ция „Бу­к­ви­те” с ме­ди­ен пар­т­ньор Бъл­гар­с­ко на­ци­о­нал­но ра­дио. Продължете да четете АЛМАНАХ “ХУМОР И САТИРА – 2018″