“PRECIOUS VODKA” – ЕДНО БИЖУ СЪС СВЕТОВНА СЛАВА

Ин­тер­вю със Сте­фан МА­ТЕ­ЕВ-ме­ни­джър „Ек­с­порт и ме­ж­ду­на­ро­д­ни про­да­ж­би” в „ЛВК-Вин­п­ром”-Тър­го­ви­ще

-Г-н Ма­те­ев, пи­ти­е­то на ЛВК-Вин­п­ром  во­д­ка „Precious Vodka” пре­ди­з­ви­ка изу­ми­те­лен ус­пех, след ка­то бе сред офи­ци­ал­ни­те на­пи­т­ки, се­ле­к­ти­ра­ни за га­ла-ве­че­ря­та на пре­с­ти­ж­на­та це­ре­мо­ния по връ­ч­ва­не­то на „Ос­ка­ри­те”. Ка­же­те, ка­к­ва е ма­ги­я­та на то­зи за­ше­ме­тя­ващ ус­пех, след ка­то Ва­ша­та на­пи­т­ка ос­та­ви след се­бе си та­ки­ва ре­но­ми­ра­ни во­д­ки ка­то „Смир­нов” и „Аб­со­лют”? Пи­там гла­в­ния въл­ше­б­ник-  що за ма­гия е то­ва?

-На­и­с­ти­на, из­к­лю­чи­тел­но сме гор­ди, че ка­че­с­т­ва­та на на­ша­та во­д­ка спра­ве­д­ли­во бя­ха оце­не­ни и на аме­ри­кан­с­кия па­зар, ка­к­то и от зве­з­ди­те на Хо­ли­вуд….

-Ка­к­во ко­ли­че­с­т­во бе из­пи­то на га­ла-ве­че­ря­та от хо­ли­ву­д­с­ки­те зве­з­ди?

-Око­ло 20 ка­шо­на / сто­ти­на бу­тил­ки/.

-Ка­къв е вку­сът на ус­пе­ха и как се по­с­ти­га той, г-н Ма­те­ев?

-С мно­го труд. Бих ка­зал, че та­зи на­ша на­пи­т­ка е про­дукт на обе­ди­не­ни­те уси­лия ка­к­то на мен / иде­я­та и ди­зай­нът на бу­тил­ка­та -кра­си­ва­та опа­ко­в­ка, на­по­до­бя­ва­ка ди­а­мант, са мои/, ре­а­ли­за­ци­я­та на во­д­ка­та е на инж.те­х­но­лог Еле­на Ма­те­е­ва, го­лям е при­но­сът и на инж.Пе­т­ко Ма­те­ев, кой­то има из­к­лю­чи­те­лен при­нос за ди­с­т­ри­бу­ци­я­та на въ­т­ре­ш­ния па­зар. Не е за по­д­це­ня­ва­не и то­ва, че во­д­ка­та е 6 пъ­ти де­с­ти­ли­ра­на, три пъ­ти фил­т­ри­ра­на, при­го­т­ве­на е от ор­га­ни­ч­на пше­ни­ца плюс  тър­го­ви­щ­ка ми­не­рал­на во­да, а ка­то при­ба­вим и опи­та, и май­с­тор­лъ­ка на инж.Ма­те­е­ва, про­ду­к­тът ня­ма как да не е на све­то­в­но ни­во!

-На­и­с­ти­на, Вие има­те ре­а­ли­за­ция на во­д­ка­та с мар­ка Тър­го­ви­ще, Бъл­га­рия в ре­ди­ца стра­ни- не са­мо в ця­ла Ев­ро­па, стъ­пи­ли сте с нея и на скан­ди­на­в­с­кия па­зар, а се­га към  то­ва пи­тие  се про­я­вя­ва из­к­лю­чи­те­лен ин­те­рес и в САЩ. При­ба­вя­ме и ця­ла пле­я­да от ме­ж­ду­на­ро­д­ни от­ли­чия…Ком­фор­т­но е на вър­ха, на­ли…

-Смя­там, че ако ин­те­ре­сът към то­зи про­дукт на­и­с­ти­на е из­к­лю­чи­те­лен, то е за­що­то во­д­ка­та е про­с­то ка­то ед­но би­жу- в кра­си­ва­та си опа­ко­в­ка, на­по­до­бя­ва­ща  ди­а­мант, съ­дър­жа­ща в се­бе си скъ­по­це­нен ка­мък / кой­то е сво­е­о­б­ра­зен по­да­рък за же­ни­те/, а пи­ти­е­то  е за мъ­же­те. Изо­б­що, в то­зи про­дукт вло­жи­х­ме и  емо­ция, и страст, и ка­че­с­т­во в най-ви­со­ка сте­пен. Вси­ч­ко то­ва  из­ве­де „Precious Vodka” на вър­ха, за да сти­г­не тя и до пре­зен­ти­ра­не  на чер­ве­ния ки­лим в Хо­ли­вуд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *