НЕМА ПО-ГОЛЕМИ ЦИГАНИ ОТ БЪЛГАРИТЕ…

Фейлетон на Йордан МИНЧЕВ

Ро­ми­те, ро­ми­те, ро­ми­те…И що ро­ми­те бе, ба­те?! Ние сме си ачик- ачик ци­га­ни, ама ни кръ­с­ти­х­те ро­ми. То­дор Жи­в­ков не ни кръ­с­ти, ама вие..! Що па­ри на наш гръб на­п­ра­ви­х­те, ама за то­ва си мъл­чи­те на­ли? И за­то­ва и ро­ми ни кръ­с­ти­х­те, да ви да­ват па­ри от Ев­ро­па, че  да ни пра­ви­те бъл­га­ри и ев­ро­пей­ци. Че то от нас по-бъл­га­ри има ли? Ка­то до­дат из­бо­ри кои из­ли­зат ма­со­во,це­лу­ку­п­но и спо­тан­т­но да гла­су­ват? Бъл­га­ри­те или ние! Ние! Да ка­з­вам ли се­га кол­ко хо­ра ста­на­ха го­лем­ци на наш гръб? И ми­ни­с­т­ри, и пре­д­се­да­те­ли, и ми­ни­с­т­ри на пре­д­се­да­те­ли­те, а ня­кои и ми­ни­с­тър, и пре­д­се­да­тел на­ве­д­нъж ста­на­ха. То­газ и ни ува­жа­ват, и их­ти­бар ни стру­ват, и ни се сла­гат ка­то мла­ди ци­ган­ки на па­за­ра в Хар­ман­ли. Ка­то ми­нат из­бо­ри­те оба­че се пра­вят, че не се по­з­на­ва­ме. Со­ке­рес бе, чо­ра­мяк! Те­ж­ка­ри ста­ва­ме зна­чи! Вяр­но, со­ци­а­ла го да­ват, ама пък де що ста­не все на на­шия гръб го пи­шат. То и за­ра­ди то­ва ня­кои от нас, по-чув­с­т­ви­тел­ни­те, бя­гат у Ев­ро­па.Там ни ува­жа­ват и без да сме гла­су­ва­ли. Ама и нии на до­с­та не­ща ги на­у­чи­х­ме ев­ро­пей­ци­те. Ако не бя­х­ме ний, ня­ма­ше да има Жи­се­ми, що­то на нас жи­ца­та ни тря­ба и я при­би­ра­ме.Кой на­у­чи ев­ро­пей­ци­те да си за­к­лю­ч­ват къ­щи­те- пак ний. За ко­ли­те съ­що. Ама до­ка­то ний взи­ма­ме са­мо по не­що от ко­ли­те, то бъл­га­ри­те взи­мат на­п­ра­во ко­ли­те, що­то по ле­с­но. Ама по­с­ле: Ман­га­ли­те мър­зе­ли­ви. Ман­га­ли­те кра­д­ли­ви!  Пък кол­ко хо­ра па­ри на­п­ра­ви­ха от тия, де­то бя­ха за нас? Да­ва зна­чи Ев­ро­па ед­ни па­ри, да ни пра­вят ев­ро­пе­и­ци с тях, що­то то ев­ро­пе­ец не се ста­ва то­ку тъй. И ка­то ба­лъ­ци ча­кат да по­ч­нат да при­с­ти­гат ево­пей­ци от Бъл­га­рия  пък то…пак ци­га­ни. Па­ра­та е по­тъ­на­ла ня­къ­де. Ед­но оку­муш мом­че ме све­т­на, че на ци­га­нин се па­да­ли око­ло 3000 ев­ро, за да го на­п­ра­вят ба­ро­вец. С тях тря­б­ва­ло да пра­вят кур­со­ве, да ни уче­ли как да не би­ем ци­ган­ки­те и да не взе­ма­ме чу­ж­до без да пи­та­ме. Аз и 3 ев­ро не съм ви­дял от тез па­ри. Да ми ги бя­ха да­ли, да оти­да в Ев­ро­па и до­ка­то ме из­го­нят от там, за го­ди­на-две, все не­що щях да на­у­ча и да ста­на мал­ко по-та­ка. То не че не сме. Оня ден ед­на ма­да­ма, при пар­ки­ра­не, уда­ри  бо­к­лу­джий­с­ка­та  ко­фа. Го­ля­ма бе­ля ще­ше да ста­не, що­то въ­т­ре бе­ше бра­т­че­да Асен. Да, ама Асен три пъ­ти хо­ди в Бел­гия, що­то все го връ­щат, ама се изу­чи по тия ев­ро­пей­с­ки­те ра­бо­ти зна­чи, най-ува­жи­тел­но й ви­ка: – А ма, па­т­ко за­с­па­ла. Ще ме уби­ваш на мя­с­то и без­на­де­ж­д­но,  ма! Ка­жи се­га, са­ми ли ще се раз­бе­рем, или ще ви­ка­ме КАТ?  Тая ка­то чу са­мо за КАТ, му да­де 50 лв. що­то те от КАТ зе­мат по­ве­че. Оня ден ид­ва­ха и ед­ни от Ев­ро­па­та. Да ви­дят де им оти­ш­ли па­ри­те за ….оно­ва там, де­то да ни пра­вят на ев­ро­пей­ци. Вли­зат в ка­фе­не­то на Ка­ран­фил и въ­т­ре бра­т­че­да. : –  Аса­не, ти имаш ли ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние,пи­та го ев­ро­пе­е­ца. – Не­ам Ба­те, ама съм ви­ж­дал! Ви­ж­дал той, ка­то до­й­де ред да лъ­жем еша ни ня­ма. Са­мо тия, го­лем­ци­те по-лъ­жат от нас. Ама те и за то­ва са го­лем­ци, ина­че ние тря­б­ва­ше да ста­ва­ме. Че то кол­ку му е да лъ­жеш, ама един про­б­лем има, че не мо­же­ме да са по­д­пи­с­ва­ме, а то там и да са по­д­пи­с­ваш тре­бе. Абе, дру­го е да си учен. Оня ден гле­дам бра­т­че­да и Ке­ки­то, се­д­на­ли пи­ят ра­кия и пцо­ват. Яд им се на­са­б­рал и им се об­ра­зу­ва­ли не­р­ви в не­р­в­на­та си­с­те­ма.  Ре­ши­ли да из­ка­рат ня­кой лев и хва­на­ли един ба­лък- бъл­га­рин. Шъ­т­на­ли му един зла­тен син­джир, на Май­къл Дже­сън за 30 ев­ро. Ори­ги­нал! –  А чи по­чер­пе­те бе, би­з­нес е ста­на­ло, ви­кам им.-  Да по­чер­пя жен­ка­та ти из те­бе- пцо­ва бра­т­че­да- Че син­джи­ра бе­ше мен­те, мен­те бе­ше. Ама и 50-те ев­ро, де­то ги да­де оня ба­лък, що­то не­мал дре­б­ни и те из­ля­зо­ха мен­те.

– Е, ади се­га, фи­ф­ти-фи­ф­ти е ра­бо­та­та. То в би­з­не­са и та­ка ста­ва. – Ка­к­во фи­ф­ти бе-ядо­с­ва се бра­т­че­да- 20-те ев­ро де­то му ги вър­нах бя­ха ис­тин­с­ки. Мам­ка му ка­тил де­ба,усъм­них се аз в на­ча­ло­то ка­то го ви­дях един та­къв…с очи­ла, до­сущ ка­то да­с­кал, ама от къ­де да го знам, че та­къв та­ри­кат ще из­ле­зе. Че от мен да го зна­еш, ба­т­ко. Не­ма по го­ле­ми ци­га­ни от бъл­га­ри­те. Ако не ти ха­ре­с­ва, мо­же и об­ра­т­но­то.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *