НАГРАДИ ЗА ТАЛАНТИ НА “NEW VOICES” -ТЪРГОВИЩЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

На 10 и 11 март 2018 г. Шу­мен бе до­ма­кин на тре­тия На­ци­о­на­лен кон­курс „Де­ца­та на Бъл­га­рия пе­ят, тан­цу­ват, ри­су­ват”, кой­то се ор­га­ни­зи­ра от Об­щи­на Шу­мен, СУ „Са­ва До­б­ро­п­ло­д­ни” и учи­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во.

Над 700 де­ца и мла­де­жи от ця­ла­та стра­на се съ­с­те­за­ва­ха в три ос­но­в­ни раз­де­ла: Му­зи­ка, Изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во и Хо­ре­о­г­ра­фия. Уча­с­т­ни­ци­те бя­ха от над 30 на­се­ле­ни ме­с­та. Кон­кур­сът се про­ве­де ед­но­в­ре­мен­но в 5 за­ли в Мла­де­ж­ки дом.

В на­п­ра­в­ле­ние „Поп му­зи­ка и во­кал­ни гру­пи”, спе­ци­ал­ност – ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли „Поп пе­е­не” от Му­зи­кал­на шко­ла “New Voices” Тър­го­ви­ще с пре­по­да­ва­тел Де­си­с­ла­ва Стан­ко­ва се пре­д­с­та­ви­ха се­дем уче­ни­ка и спе­че­ли­ха сле­д­ни­те на­г­ра­ди: Се­сил Ал­пер – На­г­ра­да на кме­та – за III и IV въз­ра­с­то­ва гру­па, гра­мо­та и па­ри­ч­на на­г­ра­да; Ни­ко­ла Же­лев и Ра­ли­ца Га­не­ва – Пър­ва на­г­ра­да – Ка­те­го­рия „Ду­е­ти” – за III въз­ра­с­то­ва гру­па, гра­мо­та и ме­дал; Ра­ли­ца Га­не­ва – Спе­ци­ал­на на­г­ра­да за III и IV въз­ра­с­то­ва гру­па, из­ра­бо­т­ва­не на ав­тор­с­ка пе­сен, ау­дио и ви­део за­пис от Ау­дио-ви­зу­а­лен цен­тър Про­к­си гр. Шу­мен; Еб­ру Хай­ре­ди­но­ва – Вто­ра на­г­ра­да – II въз­ра­с­то­ва гру­па, гра­мо­та и ме­дал; Лъ­че­за­ра Ми­лу­ше­ва – Вто­ра на­г­ра­да – II въз­ра­с­то­ва гру­па, гра­мо­та и ме­дал; Ни­ко­ла Же­лев – По­о­щ­ре­ние – III въз­ра­с­то­ва гру­па, гра­мо­та; Ди­а­на Пе­т­ро­ва – По­о­щ­ре­ние – III въз­ра­с­то­ва гру­па, гра­мо­та; Ни­ляй­да Ну­ри – На­г­ра­да за от­ли­ч­но пре­д­с­та­вя­не – II въз­ра­с­то­ва гру­па, гра­мо­та.

Оби­ча­на­та от ня­кол­ко по­ко­ле­ния поп из­пъл­ни­тел­ка Ва­ня Ко­с­то­ва оце­ня­ва­ше в на­п­ра­в­ле­ние „По­пу­ляр­на му­зи­ка и во­кал­ни гру­пи”, за­е­д­но с ком­по­зи­то­ра и аран­жор Ва­ле­ри Ко­с­тов и Кри­с­ти­на Ива­но­ва – по­бе­ди­тел­ка­та в тре­тия се­зон на „Гла­сът на Бъл­га­рия”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *