Магията на числата

Чи­с­ла­та се по­я­вя­ват  още в най-дъл­бо­ка дре­в­ност по
вси­ч­ки кра­и­ща на све­та – във Фи­ни­кия и Ва­ви­лон, Еги­пет, Ин­дия и Ки­тай. А за съ­з­да­тел на нуме­ро­ло­ги­я­та, на­у­ка­та за чи­с­ла­та, се счи­та из­ве­с­т­ни­ят дре­в­но­г­ръ­ц­ки фи­ло­соф и ма­те­ма­тик Пи­та­гор, ос­но­ва­тел и на про­чу­та­та пи­та­го­рей­с­ка шко­ла. Про­дъл­жи­тел на не­го­ва­та фи­ло­со­фия е Пла­тон.

Спо­ред Пи­та­гор чи­с­ла­та са йе­ро­г­ли­ф­ни сим­во­ли, чрез ко­и­то мо­гат да се обя­с­нят вси­ч­ки идеи и яв­ле­ния в при­ро­да­та. Той раз­ви­ва твър­де­ни­е­то, че све­тът е по­д­ре­ден ма­те­ма­ти­че­с­ки и чи­с­ла­та са ключ към не­го­во­то опо­з­на­ва­не. „Чи­с­ло­то е за­ко­нът на Все­ле­на­та” –  та­ка най-кра­т­ко се де­фи­ни­ра уче­ни­е­то на Пи­та­гор. Дре­в­ни­те фи­ло­со­фи за­щи­та­ват иде­я­та, че ка­к­то вси­ч­ко съ­ще­с­т­ву­ва­що в све­та тре­п­ти с оп­ре­де­ле­ни ви­б­ра­ции, та­ка и чи­с­ла­та ви­б­ри­рат и при­те­жа­ват со­б­с­т­ве­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка. Дре­в­на­та Ка­ба­ла твър­ди, че сло­во­то е от­ра­же­ние на вси­ч­ко съ­т­во­ре­но. Вся­ка ду­ма се съ­с­тои от зву­ци, ко­и­то при­те­жа­ват со­б­с­т­ве­на ви­б­ра­ция.

При пи­са­но­то сло­во все­ки звук си има съ­о­т­ве­т­на бу­к­
ва, а вся­ка ду­ма е съ­че­та­ние от бу­к­ви и има чи­с­лов ек­ви­ва­лент. Та­ка в име­то на чо­ве­ка са за­ко­ди­ра­ни не­го­ви­ят ха­ра­к­тер и съ­д­ба. Съ­в­ре­мен­на­та нуме­ро­ло­гия из­с­ле­д­ва чо­ве­ка чрез из­по­л­з­ва­не на бу­к­ви­те от име­то, ро­ж­де­на­та да­та и ре­ду­ци­ра­ни­те им чи­с­ла. Нуме­ро­ло­ги­ч­ни­ят ана­лиз тъл­ку­ва то­зи сми­съл на чи­с­ла­та, раз­к­ри­ва за­ло­же­ни ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки, уме­ния, та­лан­ти и тя­х­но­то про­я­в­ле­ние в жи­во­та на из­с­ле­д­ва­на­та ли­ч­ност.

Все­ки един чо­век по вся­ко вре­ме се на­ми­ра  в кон­к­ре­т­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва и ре­а­ги­ра по оп­ре­де­лен на­чин в за­ви­си­мост от то­ва да­ли ли­ч­ни­те му ви­б­ра­ции вза­и­мо­дей­с­т­ват хар­мо­ни­ч­но, вра­ж­де­б­но или не­у­т­рал­но в съ­з­да­де­на­та си­ту­а­ция.

Ва­ж­но зна­че­ние в нуме­ро­ло­ги­ч­ния ана­лиз  е ви­б­ра­ци­я­
та на ка­лен­дар­ния ден, в кой­то е ро­ден чо­ве­кът. Не­го­во­то име мо­же да бъ­де про­ме­не­но, но не и ро­ж­де­на­та да­та, тя е в не­раз­ри­в­на връ­з­ка през це­лия му жи­вот.

При­мер­но, на­ли­чи­е­то и ре­ду­к­ци­я­та до чи­с­ло­то 1 оз­на­ча­ва за­ло­же­но ли­дер­с­т­во, но и ти­ра­ния; не­за­ви­си­мост, но и бе­зо­т­го­вор­ност. Чи­с­ло­то 2 оз­на­ча­ва де­ли­ка­т­ност и тър­пе­ние. Чи­с­ло­то 3 раз­к­ри­ва жи­з­не­ра­дост, въ­о­б­ра­же­ние и все­с­т­ран­ност…Чи­с­ло­то 9 оз­на­ча­ва ак­ти­в­ност, но и не­тър­пе­ли­вост; си­ла, но и аг­ре­си­в­ност. Смя­та се, че не­че­т­ни­те чи­с­ла из­лъ­ч­ват по-сил­ни ви­б­ра­ции и са но­си­те­ли на мъ­ж­ко­то на­ча­ло. Че­т­ни­те чи­с­ла се при­е­мат за по-сла­би и се от­на­сят към жен­с­ко­то на­ча­ло. Вся­ка ви­б­ра­ция от 1 до 9 има свой пла­не­тен го­с­по­дар – Слън­це – 1, Лу­на – 2, Юпи­тер – 3, Уран – 4, Мер­ку­рий – 5, Ве­не­ра – 6, Не­п­тун – 7, Марс – 9. Дни­те от се­д­ми­ца­та съ­що но­сят ви­б­ра­ци­и­те на оп­ре­де­ле­ни чи­с­ла и съ­о­т­ве­т­но на ня­коя от пла­не­ти­те. По­не­дел­ник е по­д­в­ла­с­тен на чи­с­ло­то 2, на Лу­на­та и на Не­п­тун, втор­ник е на чи­с­ло­то 9 и ог­не­ния Марс, сря­да на чи­с­ло­то 5 и на  Мер­ку­рий, че­т­вър­тък на чи­с­ло­то 3 и на Юпи­тер, пе­тък на чи­с­ло­то 6 и на Ве­не­ра, съ­бо­та на чи­с­ло­то 8 и на Са­турн, а не­де­ля­та на чи­с­ло­то 1, на Слън­це­то и Уран. До­ри в за­па­д­ни­те ези­ци име­на­та на дни­те от се­д­ми­ца­та про­из­ли­зат от име­на­та на съ­о­т­ве­т­ни­те пла­не­ти. Все­ки ден от се­д­ми­ца­та при­е­ма ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки от уп­ра­в­ля­ва­ща­та пла­не­та и чо­ве­кът, ро­ден в съ­щия ден по­па­да под не­й­ни­те ви­б­ра­ции.

Не все­ки чо­век се ин­те­ре­су­ва от нуме­ро­ло­гия. Към нея се
об­ръ­щат ли­ч­но­с­ти, ко­и­то би­ха ис­ка­ли да опо­з­на­ят по-за­дъл­бо­че­но се­бе си и да раз­ши­рят гра­ни­ци­те на сво­и­те въз­мо­ж­но­с­ти, да вни­к­нат в ди­на­ми­ка­та на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та си с бли­з­ки, при­я­те­ли или ко­ле­ги. Ана­ли­зът на чи­с­ла­та пре­до­с­та­вя оп­ре­де­ле­на ин­фор­ма­ция за ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки­те, за­ло­же­ни по ро­ж­де­ние, но по-ва­ж­но е ли­ч­но­ст­та да ги осъ­з­нае и да ги из­по­л­з­ва пъл­но­цен­но в своя жи­вот.

В то­зи сми­съл нуме­ро­ло­ги­ч­ни­ят ана­лиз е по­ле­зен не тол­ко­ва с то­ва да раз­к­рие ка­къв е чо­ве­кът в мо­мен­та, а ка­къв ис­ка да бъ­де. Та­ка би мо­гъл да се спра­ви с не­га­ти­в­ни­те си за­ло­же­но­с­ти и с по­мо­щ­та на по­зи­ти­в­ни­те си да­де­но­с­ти да се пре­вър­не в усъ­вър­шен­с­т­ва­на и хар­мо­ни­ч­на  ли­ч­ност.

Мно­го из­ве­с­т­ни ли­ч­но­с­ти ка­то Тол­с­той и Марк Твен са се
ин­те­ре­су­ва­ли и съ­о­б­ра­зя­ва­ли с вли­я­ни­е­то на ли­ч­ни­те  чи­с­ла. Нуме­ро­ло­ги­я­та ра­бо­ти, не­за­ви­си­мо да­ли ня­кой я при­з­на­ва или не.  И ако към нея се по­д­хо­ди не­пре­ду­бе­де­но, с раз­би­ра­не и вя­ра, тя мо­же да раз­к­рие не­по­до­зи­ра­ни въз­мо­ж­но­с­ти за все­ки чо­век.

Ан­то­ния Ата­на­со­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *