НОВА НАРЕДБА ОПРЕДЕЛЯ РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

-След при­е­ма­не­то на Бю­джет 2018, Об­щин­с­ки­ят съ­вет при­е На­ре­д­ба за ус­ло­ви­я­та, ре­да и кри­те­ри­и­те за фи­нан­со­во­то по­д­по­ма­га­не на спор­т­ни­те клу­бо­ве в об­щи­на Тър­го­ви­ще. С ка­к­ва цел се при­е­ма та­зи На­ре­д­ба, г-жо Ма­те­ва?

-При­е­ма­не­то на На­ре­д­ба­та про­из­ли­за от те­к­с­то­ве­те в За­ко­на за фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние и спор­та.  Там е за­пи­са­но, че ус­ло­ви­я­та и ре­дът за фи­нан­си­ра­не на спор­т­ни­те клу­бо­ве сле­д­ва да се оп­ре­де­лят с на­ре­д­би на Об­щин­с­ки­те съ­ве­ти.  До ми­на­ла­та го­ди­на раз­пре­де­ля­не­то на па­ри­ч­ни­те сре­д­с­т­ва се осъ­ще­с­т­вя­ва­ше чрез Ин­с­т­ру­к­ция. Ос­но­в­на­та цел на но­ва­та На­ре­д­ба е по­с­ти­га­не­то в ма­к­си­мал­на сте­пен на про­з­ра­ч­ност и без­при­с­т­ра­с­т­ност при раз­пре­де­ля­не­то на фи­нан­си­те, от­пу­с­ка­ни от бю­дже­та на Об­щи­на­та. Тря­б­ва да от­бе­ле­жим, че про­ве­до­х­ме ня­кол­ко сре­щи с пре­д­с­та­ви­те­ли­те на клу­бо­ве­те и при из­го­т­вя­не­то на окон­ча­тел­ни­те те­к­с­то­ве и кри­те­рии за фи­нан­си­ра­не, сме се съ­о­б­ра­зи­ли с те­х­ни­те пре­по­ръ­ки.

-Ка­к­ви то­ч­но са кри­те­ри­и­те, за­ло­же­ни в На­ре­д­ба­та?

Кри­те­ри­и­те са свър­за­ни с по­с­ти­же­ни­я­та на спор­ти­с­ти­те през из­ми­на­ла­та го­ди­на. Ще се от­чи­та мя­с­то­то на спор­ти­с­ти­те в край­но­то кла­си­ра­не в раз­ли­ч­ни­те съ­с­те­за­ния от Дър­жа­в­ния или Ме­ж­ду­на­ро­д­ния спор­тен ка­лен­дар, бро­ят уча­с­т­ни­ци във вся­ка спор­т­на про­я­ва, ка­к­то и бро­ят въз­ра­с­то­ви гру­пи, с ко­и­то клу­бо­ве­те ра­бо­тят. До­ма­кин­с­т­во­то на съ­с­те­за­ние съ­що ще се по­о­щ­ря­ва. Спо­ред вси­ч­ки те­зи кри­те­рии се тру­па оп­ре­де­лен брой то­ч­ки. Съ­б­ра­ли­те по­ве­че, ще по­лу­чат и по­ве­че сре­д­с­т­ва.  Кри­те­ри­и­те са та­ки­ва, че не по­з­во­ля­ват пре­дим­с­т­во на да­ден клуб пред друг, ос­вен на ба­за по­с­ти­же­ния.

-За кол­ко спор­т­ни клу­ба го­во­рим на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще и вси­ч­ки­те ли ще бъ­дат по­д­по­ма­га­ни по си­ла­та на та­зи На­ре­д­ба? 

-В Тър­го­ви­ще има ре­ги­с­т­ри­ра­ни 20 клу­ба. Же­ла­е­щи­те да бъ­дат по­д­по­мо­г­на­ти, сле­д­ва да за­я­вят то­ва в Об­щи­на­та до 31 яну­а­ри вся­ка го­ди­на. Мо­гат да кан­ди­да­т­с­т­ват вси­ч­ки, сти­га да от­го­ва­рят на ус­ло­ви­я­та, за­пи­са­ни в На­ре­д­ба­та. То­ва вклю­ч­ва да са раз­ви­ва­ли дей­ност по­не 1 го­ди­на пре­ди кан­ди­да­т­с­т­ва­не за фи­нан­си­ра­не, да имат ак­ти­в­на тре­ни­ро­въ­ч­на и спор­т­но-съ­с­те­за­тел­на дей­ност, да са впи­са­ни в ре­ги­с­т­ри­те на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние и спор­та и да ня­мат фи­нан­со­ви за­дъл­же­ния към Об­щи­на­та и дър­жа­ва­та. Та­зи го­ди­на, на­при­мер, за фи­нан­си­ра­не са кан­ди­да­т­с­т­ва­ли 16 и са одо­б­ре­ни 15 от вси­ч­ки 20 клу­ба. Един клуб не е одо­б­рен, по­ра­ди ли­п­са на ре­ги­с­т­ра­ция в съ­о­т­ве­т­на­та фе­де­ра­ция.

-Ка­к­ва то­ч­но е су­ма­та, за­ле­г­на­ла за фи­нан­со­во по­д­по­ма­га­не на клу­бо­ве­те в бю­дже­та, и ка­къв е сро­кът за пре­до­с­та­вя­не на те­зи сре­д­с­т­ва?

-Су­ма­та, ко­я­то Об­щи­на­та за­де­ля, е 60 000 ле­ва. Вси­ч­ки, кан­ди­да­т­с­т­ва­ли с ре­до­в­ни до­ку­мен­ти, ще по­лу­чат 1% от нея ка­то ба­за. Ос­та­на­ли­те сре­д­с­т­ва ще бъ­дат раз­пре­де­ле­ни спо­ред на­т­ру­па­ни­те от клу­бо­ве­те то­ч­ки. До края на фе­в­ру­а­ри вси­ч­ки до­ку­мен­ти и за­я­в­ле­ния бя­ха раз­г­ле­да­ни от Об­щин­с­ка­та ек­с­пер­т­на ко­ми­сия по спор­та, а през то­зи ме­сец ще има­ме ин­фор­ма­ция и за то­ч­но­то раз­пре­де­ле­ние на фи­нан­си­те. Па­ри­те ще по­с­тъ­пят по сме­т­ки­те на клу­бо­ве­те на две ра­в­ни вно­с­ки – до края на ап­рил и до края на се­п­тем­в­ри.

Ка­къв ще бъ­де ре­жи­мът на кон­т­рол и от­че­т­ност по раз­хо­д­ва­не­то на сре­д­с­т­ва­та?

-Раз­хо­д­ва­не­то на от­пу­с­на­ти­те сре­д­с­т­ва тря­б­ва да е пря­ко свър­за­но с дей­но­ст­та на съ­о­т­ве­т­ния спор­тен клуб. То­ва сле­д­ва да се удо­с­то­ве­ри чрез пре­д­с­та­вя­не­то на го­ди­ш­ни фи­нан­со­ви от­че­ти пред Об­щи­на­та. По­лу­чи­ли­те фи­нан­со­ва по­мощ по­д­ле­жат и на про­вер­ка от от­дел „Въ­т­ре­шен одит”. При от­к­ри­ти на­ру­ше­ния Об­щи­на Тър­го­ви­ще има пра­во да пре­к­ра­ти по­д­по­ма­га­не­то. В та­къв слу­чай су­б­си­ди­я­та се въз­с­та­но­вя­ва в Об­щин­с­кия бю­джет и се пре­раз­пре­де­ля по ра­в­но ме­ж­ду ос­та­на­ли­те спор­т­ни клу­бо­ве. Съ­що та­ка, ако бъ­де ус­та­но­ве­но, че клуб кан­ди­да­т­с­т­ва за фи­нан­си­ра­не с до­ку­мен­ти с не­вяр­но съ­дър­жа­ние, той ще бъ­де ли­шен от по­д­по­ма­га­не за ед­на го­ди­на.

-Г-жо Ма­те­ва, из­вън рам­ки­те на На­ре­д­ба­та, как Об­щи­на Тър­го­ви­ще ще по­д­по­ма­га спор­та през 2018 го­ди­на?

През та­зи го­ди­на Об­щи­на­та оси­гу­ря­ва над по­ло­вин ми­ли­он ле­ва за спорт. Най-го­лям е раз­хо­дът ни за по­д­д­ръ­ж­ка и кон­су­ма­ти­ви на спор­т­ни­те ба­зи, тъй ка­то ги от­да­ва­ме на клу­бо­ве­те без­въз­ме­з­д­но. Там су­ма­та въз­ли­за на над 350 000 ле­ва. През 2018 г. пре­д­с­тои и из­г­ра­ж­да­не на пи­с­та за ави­о­мо­де­ли­зъм зад спор­т­на­та за­ла на Ра­бо­т­ни­че­с­кия ста­ди­он за 64 000 ле­ва. За­де­ли­ли сме и сре­д­с­т­ва за из­го­т­вя­не­то на ра­бо­тен про­ект на за­ла „Де­ч­ко Сте­фа­нов”, кой­то ще по­з­во­ли из­вър­ш­ва­не на ре­монт при оси­гу­ря­ва­не на сре­д­с­т­ва. В края на 2017 г. за­по­ч­на из­г­ра­ж­да­не­то на 4 те­нис кор­та за 120 000 ле­ва на ста­ди­он „Не­дел­чо Ка­мов”. Там ве­че са на­п­ра­ве­ни по­д­зем­ни­те ко­му­ни­ка­ции, во­до­п­ро­во­да и др. Пре­д­с­тои по­ла­га­не на на­с­тил­ка­та от ша­мот, т.е., то­ва ще са т. нар. „чер­ве­ни кор­то­ве”. На­по­с­ле­дък се на­б­лю­да­ва по­ви­шен ин­те­рес към те­ни­са, ка­к­то от стра­на на де­ца­та, та­ка и от въз­ра­с­т­ни­те, та­ка че из­г­ра­ж­да­не­то на кор­то­ве­те е стъ­п­ка в по­со­ка раз­ви­ти­е­то на ма­со­вия спорт в Тър­го­ви­ще.

Въпросите зададе ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *