ЖЕНИ НА ОТГОВОРНИ ПОЗИЦИИ

Взи­ма­ме по­вод от пра­з­ни­ка в Ос­мия ден на м.март, за да от­бе­ле­жим един впе­ча­т­ля­ващ факт- на вси­ч­ки по-от­го­вор­ни по­зи­ции в пу­б­ли­ч­ния жи­вот на гра­да ни са пре­дим­но ЖЕ­НИ!

Да ни про­ща­ват мъ­же­те, но  без да по­д­це­ня­ва­ме и ома­ло­ва­жа­ва­ме зна­чи­мо­ст­та и ро­ля­та на сил­ния пол,  ре­ша­ва­ме да раз­ка­жем за не­ж­на­та по­ло­ви­на в на­ше­то Тър­го­ви­ще чрез же­ни­те на от­го­вор­ни по­зи­ции, па­зи­тел­ки на ис­кон­ни цен­но­с­ти, на бъл­гар­с­ко­то. Же­на е ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен се­к­ре­тар на Об­щи­на Тър­го­ви­ще-Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва-ед­на да­ма, сил­на не са­мо в ра­бо­та­та си, но и лю­бя­ща май­ка, чо­век с ши­рок кръ­го­зор и раз­но­с­т­ран­ни ин­те­ре­си в сфе­ра­та на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во, на де­ко­па­жа и др.

На ва­ж­ни по­зи­ции, с чи­и­то глас се взи­мат съ­д­бо­в­ни за об­щи­на­та ни ре­ше­ния, са и дру­ги три же­ни: зам.кме­то­ве­те Еми­не Яку­бо­ва,  Рая Ма­те­ва и Ха­ти­дже Али­е­ва, пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­ки съ­вет-Тър­го­ви­ще.

Го­ди­ни на­ред пак же­ни-ам­би­ци­о­з­ни, из­к­лю­чи­тел­ни про­фе­си­о­на­ли­с­ти вся­ка в сво­я­та сфе­ра, ог­ла­вя­ват ка­то ди­ре­к­то­ри гла­в­ни­те кул­тур­ни тър­го­ви­щ­ки ин­с­ти­ту­ти:Би­б­ли­о­те­ка­та, Ис­то­ри­че­с­кия му­зей, Чи­та­ли­ще­то, Мла­де­ж­кия дом, Цен­тъ­ра за подкрепа за развитието на личността-ОДК и др. Това са: Ро­си­ца Ку­ца­ро­ва, Ма­г­да­ле­на Же­че­ва, Да­ни­е­ла Мар­че­ва, Га­ли­на Кръ­с­те­ва, Ва­лен­ти­на Ра­де­ва-бла­го­да­ре­ние на тях и на те­х­ни­те еки­пи, стра­на­та ни  и све­тът на­у­ча­ват за мла­ди­те тър­го­ви­щ­ки да­ро­ва­ния и та­лан­т­ли­ви­те ни съ­с­та­ви. И ако все­ки ден до нас до­с­ти­гат но­ви­ни за на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни от­ли­чия на тър­го­ви­щ­ки та­лан­ти, за въ­ве­ж­да­не на ино­ва­ти­в­ни пра­к­ти­ки, на­у­ч­ни кон­фе­рен­ции и още ред дру­ги по­зи­ти­в­ни на­чи­на­ния, то е бла­го­да­ре­ние и на ли­ч­ни­те  ка­че­с­т­ва на те­зи пет въз­хи­ти­тел­ни же­ни, и на хо­ра­та око­ло тях, на  без­с­пор­ния им ав­то­ри­тет и уси­лия по по­со­ка ут­вър­ж­да­ва­не кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ка­та па­мет на Тър­го­ви­ще и съ­в­ре­мен­ни­те из­ме­ре­ния на кул­тур­ния ни жи­вот.

Стъ­п­ка по стъ­п­ка мо­зай­ка­та на кул­тур­ния афиш в гра­да ни  се ре­ди  и от та­ки­ва ха­ри­з­ма­ти­ч­ни ли­ч­но­с­ти ка­то Ма­ри­ам Ма­кар­на­ян и Се­в­да­ли­на Стой­че­ва и тя­х­на­та не­на­д­ми­на­та Ба­ле­т­на фор­ма­ция”Тър­го­ви­ще”,  от Сла­в­ка Ге­ор­ги­е­ва с не­из­б­ро­и­ми­те ус­пе­хи на клуб „Ба­тик”, от впе­ча­т­ля­ва­щи­те ком­по­зи­ции на ба­лет „ВЕ­ГА” с ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­ан­на Са­во­ва, от ма­ги­я­та на пе­с­ни­те и тан­ци­те на ДФА „Ша­ре­но гер­дан­че” , во­ден от Све­т­ла Ста­ме­но­ва и Ан­же­ла Ге­ор­ги­е­ва. При­ба­вя­ме и име­на­та  на Ека­те­ри­на Пе­т­ро­ва-съ­з­да­тел­ка­та на ба­лет ГА­ЛА­К­СИ, ка­к­то и на Ор­фе­та Ха­ра­ла­но­ва, на ко­я­то тан­цът е в кръ­в­та…Не слу­чай­но Тър­го­ви­ще е до­бил сла­ва­та на град, за кой­то вси­ч­ки го­во­рят ка­то за един  ИЗ­К­ЛЮ­ЧИ­ТЕ­ЛЕН КУЛ­ТУ­РЕН ФЕ­НО­МЕН!

И още, и още в по­т­вър­ж­де­ние на то­зи пре­с­ти­жен ети­кет…пак же­на-Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва, е ди­ри­гент на Ду­хо­ва­та му­зи­ка, кой­то съ­с­тав на­с­ко­ро от­бе­ля­за 50 ле­та от съ­ще­с­т­ву­ва­не­то си. Же­на го­ди­ни на­ред е на­че­ло на  не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ния се­к­тор в гра­да ни- и то ка­к­ва же­на! То­ва е не­от­ра­зи­ма­та Не­ве­на Ма­джа­ро­ва- ви­на­ги за­ре­де­на с по­ре­д­ни­те идеи и бъ­де­щи пла­но­ве за гра­да ни!  Кор­ми­ло­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то на две­те тър­го­ви­щ­ки гим­на­зии съ­що е в ръ­це­те на две за­бе­ле­жи­тел­ни же­ни-Се­в­да­ли­на За­фи­ро­ва и Ане­та Ку­ма­но­ва. Же­на е гла­вен ар­хи­тект на гра­да ни-Да­ри­на Ге­ор­ги­е­ва, То­дор­ка Ди­ми­т­ро­ва пък ог­ла­вя­ва „Адапт” ЕО­ОД. Же­ни ръ­ко­во­дят бан­ки и уп­ра­в­ля­ват ре­ди­ца зна­чи­ми тър­го­ви­щ­ки фир­ми, Оля Ива­но­ва-та­зи  енер­ги­ч­на же­на уп­ра­в­ля­ва  Тър­го­в­с­ко про­ми­ш­ле­на­та па­ла­та-Тър­го­ви­ще.  Не мо­га да про­пу­с­на и още ед­на пре­д­с­та­ви­тел­ка на не­ж­ния пол-Сне­жа­на Сто­я­но­ва, ръ­ко­во­де­ща­та СК”Але­г­ро”-чо­век все­ця­ло от­дал жи­во­та си на спор­та и на де­ца­та!

По­к­лон! По­к­лон пред тру­да и не­у­мо­ра­та на вси­ч­ки те­зи же­ни! Хва­ла за хъ­са, енер­ги­я­та, за уме­ни­е­то да по­на­сят уда­ри­те на жи­во­та, да па­дат, но по­с­ле пак да се из­п­ра­вят и да во­дят хо­ра­та си на­пред!

То­ч­но те са людете, ко­и­то ут­вър­ж­да­ват кул­тур­на­та тра­ди­ция в Тър­го­ви­щ­ко, дви­га­те­ли на про­г­ре­са и про­с­пе­ри­те­та във вси­ч­ки сфе­ри на на­шия жи­вот! Раз­би­ра се, не за­б­ра­вя­ме и хи­ля­д­на­та ар­мия на най-оби­к­но­ве­ни­те пре­д­с­та­ви­тел­ки на жен­с­кия пол- на  нашите май­ки и сестри, съ­п­ру­ги, на же­ни­те от пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве, на слу­жи­тел­ки­те от по­ща­та, от ши­ва­ш­ки­те пре­д­п­ри­я­тия, на ра­бо­те­щи­те же­ни в НАП, в НОИ и на вси­ч­ки ос­та­на­ли пре­д­с­та­ви­тел­ки на не­ж­ния пол от ця­ло Тър­го­ви­щ­ко.

На най-от­ру­де­ни­те, на най-из­мъ­че­ни­те от тях, на же­ни­те с ув­ре­ж­да­ния мно­го би­х­ме ис­ка­ли да вдъ­х­нем ку­раж и вя­ра- не е да­ле­че вре­ме­то, ко­га­то со­ци­ал­ни­ят им хал ще се про­ме­ни към по-до­б­ро.

Че­с­тит Ос­ми март на вси­ч­ки тър­го­ви­щ­ки же­ни!

Бъ­де­те ЗДРА­ВИ И ОБИ­ЧА­НИ! Вяр­вай­те, че ДО­Б­РО­ТО ПРЕ­Д­С­ТОИ!…

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Снимки:
СИМОНА АЛЕКСИЕВА

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *