ЕЛЕНКА МАТЕЕВА НА 70 ГОДИНИ

Ня­как не­у­се­т­но за вси­ч­ки, ко­и­то по­з­на­ват Елен­ка Ки­ри­ло­ва Гу­не­ва-Ма­те­е­ва, мо­же би и за са­ма­та нея, на 12.02.2018 го­ди­на тя на­вър­ши 70 го­ди­ни.

Съ­б­ра­ла се с по­д­хо­дя­щия чо­век, из­б­ра­ла то­ч­на­та про­фе­сия, тя се пре­в­ръ­ща в пер­фе­к­т­ния про­фе­си­о­на­лист в об­ла­ст­та на ви­нар­с­т­во­то.

Ро­де­на е на 12 фе­в­ру­а­ри 1948 г. в гр.Гор­на Оря­хо­ви­ца.За­вър­ш­ва сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние в Те­х­ни­ку­ма по ин­ду­с­т­ри­ал­на хи­мия в гр.Ру­се през 1967 г. Ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние за­вър­ш­ва във ВИХВП – гр. Пло­в­див, спе­ци­ал­ност „Те­х­но­ло­гия на ви­но, пи­во и ви­со­ко­ал­ко­хол­ни на­пи­т­ки” през 1973 г.

През це­лия си тру­дов стаж тя е за­е­ма­ла раз­ли­ч­ни от­го­вор­ни по­зи­ции: гла­вен шам­па­нист в ЛВП „Ма­гу­ра”, с.Ра­би­ша, те­х­но­лог, гла­вен шам­па­нист, на­чал­ник цех, про­из­во­д­с­т­вен ди­ре­к­тор в „ЛВК – Вин­п­ром” АД – гр.Тър­го­ви­ще, член на Цен­т­рал­на де­гу­с­та­ци­он­на ко­ми­сия, член на де­гу­с­та­ци­он­на­та ко­ми­сия на кон­кур­са „Ви­нен ин­декс”. Под не­й­но­то те­х­но­ло­ги­ч­но ръ­ко­во­д­с­т­во, ви­на­та на „ЛВК-Вин­п­ром”АД – гр.Тър­го­ви­ще, са спе­че­ли­ли и пе­че­лят мно­же­с­т­во на­г­ра­ди, зла­т­ни ри­то­ни, зла­т­ни и сре­бър­ни ме­да­ли, ди­п­ло­ми от ме­ж­ду­на­ро­д­ни и на­ци­о­нал­ни ви­не­ни кон­кур­си.

От го­ля­ма­та си лю­бов и съ­в­ме­с­тен жи­вот с инж. Пе­т­ко Ма­те­ев съ­з­да­ват две де­ца, ко­и­то ги да­ря­ват с че­ти­ри вну­ци. С по­же­ла­ние за дъ­лъг жи­вот и про­фе­си­о­нал­ни ус­пе­хи я по­з­д­ра­вя­ват ко­ле­ги­те от Ин­с­ти­тут по ло­зар­с­т­во и ви­нар­с­т­во – Пле­вен.

Еки­път на вестник “Знаме” Й ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ, СЕМЕЙНО ЩАСТИЕ И НОВИ УСПЕХИ И НАГРАДИ ЗА
“лвк-винпром” АД- търговище!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *