Честит Осми март!

ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, в.”Знаме” излиза не в петък, а днес, в осмия ден на месец март. Този специален брой е нашият подарък за празника за всички онези, за които в.”Знаме” е предпочитан събеседник. Затова и се опитахме да наситим с празнична атмосфера всяка една от страниците  в броя. Дано сме успели да привнесем поне частица пролетна емоция в забързания Ви делник!Честит Осми март на всички, които зачитат и празнуват днешния Осми март-Международният ден на жената! „З”

ЖЕНИ НА ОТГОВОРНИ ПОЗИЦИИ

Взи­ма­ме по­вод от пра­з­ни­ка в Ос­мия ден на м.март, за да от­бе­ле­жим един впе­ча­т­ля­ващ факт- на вси­ч­ки по-от­го­вор­ни по­зи­ции в пу­б­ли­ч­ния жи­вот на гра­да ни са пре­дим­но ЖЕ­НИ! Продължете да четете ЖЕНИ НА ОТГОВОРНИ ПОЗИЦИИ

ЕЛЕНКА МАТЕЕВА НА 70 ГОДИНИ

Ня­как не­у­се­т­но за вси­ч­ки, ко­и­то по­з­на­ват Елен­ка Ки­ри­ло­ва Гу­не­ва-Ма­те­е­ва, мо­же би и за са­ма­та нея, на 12.02.2018 го­ди­на тя на­вър­ши 70 го­ди­ни. Продължете да четете ЕЛЕНКА МАТЕЕВА НА 70 ГОДИНИ

НОВА НАРЕДБА ОПРЕДЕЛЯ РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

-След при­е­ма­не­то на Бю­джет 2018, Об­щин­с­ки­ят съ­вет при­е На­ре­д­ба за ус­ло­ви­я­та, ре­да и кри­те­ри­и­те за фи­нан­со­во­то по­д­по­ма­га­не на спор­т­ни­те клу­бо­ве в об­щи­на Тър­го­ви­ще. С ка­к­ва цел се при­е­ма та­зи На­ре­д­ба, г-жо Ма­те­ва? Продължете да четете НОВА НАРЕДБА ОПРЕДЕЛЯ РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

МАЕСТРО КАМДЖАЛОВ С ГРАНДИОЗЕН КОНЦЕРТ НА 14 МАРТ

„Имам чувството, че срещата между мен и Лиса Джерард беше подготвяна от векове. Това е повече от лично, повече от мечта, повече от концерт”. Продължете да четете МАЕСТРО КАМДЖАЛОВ С ГРАНДИОЗЕН КОНЦЕРТ НА 14 МАРТ

ЗА ЕДНА ВПЕЧАТЛЯВАЩА ИЗЛОЖБА

Сно­щи (07.03.) в арт га­ле­ри­я­та на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” бе­ше от­к­ри­та ху­до­же­с­т­ве­на из­ло­ж­ба с по­е­ти­ч­но­то на­и­ме­но­ва­ние „Вдъ­х­но­ве­ние”. Продължете да четете ЗА ЕДНА ВПЕЧАТЛЯВАЩА ИЗЛОЖБА

ТЪРГОВИЩЕ ПОСРЕЩНА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА

ОНЧ „Напредък-1864” бе домакин на празничния концерт, посветен на Китайската нова година. Тя бе посрещната в Търговище с музикално-танцови изпълнения и тематична изложба. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ ПОСРЕЩНА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА