ОБИЧАМ ПРОФЕСИЯТА СИ И ВСЕКИ ДЕН РАБОТЯ ЗА НЕЯ

Сподели за “Знаме” д-р Георгий МАТВЕЕВ

„Ле­ка­рят е спе­ци­а­лист по ме­ди­ци­на, кой­то се гри­жи за по­д­дър­жа­не­то, по­до­б­ре­ни­е­то и въз­с­та­но­вя­ва­не­то на здра­ве­то при хо­ра­та”, то­ва е зна­че­ни­е­то, ко­е­то мо­жем да на­ме­рим в уче­б­ни­ци­те или в ин­тер­нет за ле­кар­с­ка­та про­фе­сия.

Да, ле­ка­ри­те са те­зи, на ко­и­то раз­чи­та­ме, че ще на­ме­рят  най-до­б­рия и то­чен лек за бол­ки­те ни, че ще ни да­дат най-пра­вил­ни­те съ­ве­ти за здра­ве, че ще из­с­ле­д­ват фи­зи­че­с­ки­те и емо­ци­о­нал­ни­те ни не­раз­по­ло­же­ния. Без­с­пор­но оба­че ед­на от най-спе­ци­фи­ч­ни­те спе­ци­ал­но­с­ти в ме­ди­ци­на­та е не­о­на­то­ло­ги­я­та. Имен­но при нея ле­ка­ри­те се бо­рят за жи­во­та в са­мо­то му на­ча­ло, ве­д­на­га след ка­то е за­по­ч­нал с ра­ж­да­не­то и пър­ви­те глъ­т­ки въз­дух. Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца има мо­дер­но обо­ру­д­ва­но от­де­ле­ние за най-мал­ки­те па­ци­ен­ти и ед­ни от най-до­б­ри­те спе­ци­а­ли­с­ти пе­ди­а­т­ри-не­о­на­то­ло­зи.

Сред тях е д-р Ге­ор­гий Ма­т­ве­ев, кой­то ни по­с­ре­щ­на при го­с­ту­ва­не­то в от­де­ле­ни­е­то. През го­ди­ни­те, в ко­и­то Д-р Ма­т­ве­ев е част от се­мей­с­т­во­то на МБАЛ – Тър­го­ви­ще  (от 1988 г.), не­ве­д­нъж е до­ка­з­вал сво­и­те про­фе­си­о­нал­ни спо­со­б­но­с­ти, спа­ся­вай­ки жи­во­та на ну­ж­да­е­щи­те се но­во­ро­де­ни бе­бе­та. За то­ва вре­ме, до­к­то­рът спо­де­ля, че спе­ци­ал­но­ст­та до­с­та е на­пре­д­на­ла, а ин­тер­вен­ции, ко­и­то пре­ди са пра­ви­ли са­мо в го­ле­ми­те уни­вер­си­те­т­с­ки бол­ни­ци, от­да­в­на при нас са ру­тин­ни дей­но­с­ти.

„Не­о­на­то­ло­ги­я­та е ди­на­ми­ч­но раз­ви­ва­ща се спе­ци­ал­ност в све­то­вен ма­щаб. При нас с го­ди­ни­те съ­що на­пре­дъ­кът е ог­ро­мен”, раз­ка­з­ва до­к­то­рът.

За съ­жа­ле­ние оба­че и в та­зи спе­ци­ал­ност тен­ден­ци­я­та за ли­п­са на мла­ди ка­д­ри ка­к­то при ле­ка­ри­те, та­ка и при ме­ди­цин­с­кия пер­со­нал, е яр­ко из­ра­зе­на.

„Ста­ти­с­ти­ки­те с вся­ка го­ди­на по­ка­з­ват, че за­вър­ши­ли­те ме­ди­ци­на мла­ди ка­д­ри за­ми­на­ват да ра­бо­тят в чу­ж­би­на – 95%. Ос­та­ва­щи­те в Бъл­га­рия, а и ка­то ця­ло се на­со­ч­ват към по-ин­ва­зи­в­ни спе­ци­ал­но­с­ти ка­то хи­рур­ги­я­та на­при­мер. До­ри за пе­ди­а­т­ри­я­та ня­ма осо­бен ин­те­рес, да не го­во­рим за не­о­на­то­ло­ги­я­та, но то­ва е про­б­лем в ця­ла­та стра­на”, раз­ка­з­ва д-р Ма­т­ве­ев.

Ос­вен с ка­д­ри­те, не ли­п­с­ва­ли и пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва с не­до­фи­нан­си­ра­не­то от Ка­са­та, тъй ка­то ме­ди­ка­мен­ти­те, ко­и­то из­по­л­з­ват още в пър­ви­те ча­со­ве от жи­во­та на но­во­ро­де­ни­те, са мно­го скъ­пи. Но в то­ва от­но­ше­ние д-р Ма­т­ве­ев ка­з­ва, че ви­на­ги са има­ли по­д­к­ре­па и раз­би­ра­не от стра­на на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на МБАЛ – Тър­го­ви­ще. В от­де­ле­ни­е­то пък имат та­б­ло със сним­ки на но­во­ро­де­ни бе­бе­та, чи­и­то жи­во­ти са спа­си­ли, а днес са по­ра­с­на­ли мла­ди мом­че­та и мо­ми­че­та.

Д-р Ма­т­ве­ев е за­вър­шил пър­во „Пе­ди­а­т­рия” в Мо­с­к­ва, след ко­е­то и „Не­о­на­то­ло­гия”. Най-по­л­зо­т­вор­но­то за сво­е­то об­ра­зо­ва­ние в Ру­сия от­к­ро­я­ва то­ва, че спе­ци­ал­но­с­ти­те са тя­с­но про­фи­ли­ра­ни и още от пър­ви курс за­по­ч­ваш да изу­ча­ваш то­ва, ко­е­то си из­б­рал. До­ка­то в Бъл­га­рия пър­ви­те го­ди­ни сту­ден­ти­те учат об­ща ме­ди­ци­на, след ко­е­то из­би­рат про­фил.

„Не съ­жа­ля­вам за из­бо­ра си и ако тря­б­ва да се вър­на в го­ди­ни­те на­зад – пак бих из­б­рал пе­ди­а­т­ри­я­та и не­о­на­то­ло­ги­я­та за мой про­фе­си­о­на­лен път. Ка­те­го­ри­ч­но мо­га да ка­жа, че си оби­чам про­фе­си­я­та и все­ки ден ра­бо­тя за нея. А чу­в­с­т­во­то да спа­сиш де­т­с­кия жи­вот – го­ля­мо удо­в­ле­т­во­ре­ние”, от­к­ро­ве­но спо­де­ля до­к­то­рът.

Тру­д­ни­те мо­мен­ти и сво­бо­д­но­то вре­ме оби­ча да пре­кар­ва в ком­па­ни­я­та на най-до­б­ри­те си при­я­те­ли­те и ху­ба­ва му­зи­ка. А в ли­чен план със съ­п­ру­га­та си д-р Ма­т­ве­е­ва (пе­ди­а­тър) са ро­ди­те­ли на два­ма си­но­ве, ко­и­то са из­б­ра­ли да раз­ви­ват се­бе си в дру­ги про­фе­си­о­нал­ни сфе­ри, но с ус­ми­в­ка д-р Ма­т­ве­ев спо­де­ля, че един ден вну­ци­те му мо­же да про­дъл­жат ме­ди­цин­с­ка­та про­фе­сия. По­же­ла­ва си го, спом­няй­ки си за сво­я­та ба­ба по ба­щи­на ли­ния, ко­я­то на­в­ре­ме­то е би­ла ка­то д-р Ку­ин Ле­чи­тел­ка­та за се­ве­ро­и­з­то­ч­ния ре­ги­он. Же­ла­ем на д-р Ма­т­ве­ев и не­го­ви­те мал­ки па­ци­ен­ти – здра­ве, здра­ве, здра­ве!

Текст и снимки: Си­мо­на АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *