ЖУРНАЛИСТЪТ РАДОСЛАВ ЧЕРКЕЗОВ И АРХЕОЛОГЪТ ПРОФ. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ – ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ТЪРГОВИЩЕ

Вче­ра, на об­щин­с­ка­та се­сия, още два­ма на­ши ви­д­ни ин­те­ле­к­ту­ал­ци бя­ха удо­с­то­е­ни с ви­со­ко­то от­ли­чие „По­че­тен гра­ж­да­нин на град Тър­го­ви­ще”. То­ва са жур­на­ли­с­тът Ра­до­с­лав Чер­ке­зов и ар­хе­о­ло­га проф. Ни­ко­лай Ов­ча­ров.

В до­к­ла­д­на­та от­но­с­но удо­с­то­я­ва­не­то на на­шия ко­ле­га Ра­до­с­лав Чер­ке­зов че­тем:”Във връ­з­ка с без­с­пор­ни за­с­лу­ги и при­нос в раз­ви­ти­е­то на об­ще­с­т­ве­но-по­ли­ти­че­с­кия, со­ци­ал­ния, кул­тур­ния и спор­тен жи­вот на гра­да и об­щи­на­та и пред  вид пре­д­ло­же­ни­е­то на 34 ви­д­ни об­ще­с­т­ве­ни­ци и по­пу­ляр­ни ли­ч­но­с­ти от  гра­да, Об­щин­с­ки съ­вет-Тър­го­ви­ще удо­с­то­я­ва със зва­ни­е­то „По­че­тен гра­ж­да­нин на град Тър­го­ви­ще” Ра­до­с­лав Ива­нов Чер­ке­зов. Ще при­по­м­ним, че дъл­ги го­ди­ни Р.Чер­ке­зов е ко­ре­с­пон­дент на цен­т­рал­ни ве­с­т­ни­ци, а в Тър­го­ви­ще по­с­ле­до­ва­тел­но е бил ре­да­к­тор и гла­вен ре­да­к­тор на в.”Зна­ме”.

Че­с­ти­то!

Съ­що­то зва­ние бе при­съ­де­но и на ар­хе­о­ло­га проф.Ни­ко­лай Ов­ча­ров-“ви­ден бъл­гар­с­ки ар­хе­о­лог с ме­ж­ду­на­ро­д­но при­з­на­ние, чи­и­то ко­ре­ни са свър­за­ни с Тър­го­ви­ще.” Пре­д­ло­же­ни­е­то бе на­п­ра­ве­но от кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, а в до­к­ла­д­на­та се ка­з­ва: за „не­го­ви­те про­у­ч­ва­ния, раз­ко­п­ки и ре­с­та­в­ра­ция на обе­к­ти­те в кре­по­ст­та Ми­си­о­нис, ка­к­то и за по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то му  ка­то ан­ти­чен град и ту­ри­с­ти­че­с­ка де­с­ти­на­ция, ко­и­то са не­о­с­по­ри­ми за­с­лу­ги за съ­в­ре­мен­но­то раз­ви­тие на Тър­го­ви­ще и об­щи­на­та проф. Ов­ча­ров се удо­с­то­я­ва със зва­ни­е­то „По­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще”.

Че­с­ти­то!

Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров ще връ­чи от­ли­чи­я­та на два­ма­та на­ши съ­г­ра­ж­да­ни на тър­же­с­т­ве­на­та се­сия на Об­щин­с­ки съ­вет-Тър­го­ви­ще, ко­я­то ще се про­ве­де на 14 май 2018 г. – Пра­з­ник на гра­да.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *