Приети заявления за получаване на безплатни винетни стикери за 2017г.; до 25.01. за 2018г.

В Дирекции „Социално подпомагане“ в област Търговище от 01.12.2017г. е започнал прием на заявления за получаване на безплатни винетни стикери валидни за 2018г.
Право на безплатна винетка имат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил.
Реда, по който лицата кандидатстват: Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и родители, отглеждащи дете с трайно увреждане, подават заявление-декларация по образец за получаване на безплатна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес.
Заявление-декларацията може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на правоимащото лице.
Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:
1. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. копие на пълномощното по ал. 3, на което при подаване на документите упълномощеното лице вписва “Вярно с оригинала” и се подписва;
3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;
4. лична карта или личен паспорт на правоимащото лице, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на упълномощените лица (за справка).
Подадените заявления за получаване на безплатни винетни стикери в област Търговище за 2017г. са общо 2262 броя, както следва:
В ДСП Търговище подадените заявления са 1235 броя, от които 1227 отпуснати и 8 броя откази;
В ДСП Попово / за общините Попово и Опака/, кандидатствалите са 567, като всички са одобрени и отпуснати;
В ДСП Омуртаг /за общините Омуртаг и Антоново/, подадените заявления са 460, от които 458 отпуснати и 2 броя откази.
Към 25.01.2018г. подадените заявления за получаване на безплатни винетни стикери в област Търговище за 2018г. са общо 1918 броя, както следва:
В ДСП Търговище подадените заявления са 1021 броя, от които 1020 отпуснати и 1 брой отказ;
В ДСП Попово / за общините Попово и Опака/, кандидатствалите са 510 броя, от които 478 са одобрени и 32 броя са в обработка;
В ДСП Омуртаг /за общините Омуртаг и Антоново/, подадените заявления са 387, от които 382 отпуснати, 2 броя откази и 3 броя са в обработка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *