ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ЦПЛР-ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

Днес, 15 де­кем­в­ри, пе­тък го­с­ти от ОДК ще по­се­тят ДГ „Ос­ми март”, за да от­бе­ле­жат се­д­ми­ца­та на че­те­не­то, раз­ка­з­вай­ки на де­ца­та при­ка­з­ки на ко­ле­д­на те­ма­ти­ка.

На 13.12. се про­ве­де Ко­ле­д­на ра­бо­тил­ни­ца, ор­га­ни­зи­ра­на от Шко­ла­та по изо­б­ра­зи­тел­ни из­ку­с­т­ва на ОДК, в ко­я­то де­ца­та има­ха въз­мо­ж­ност да из­ра­бо­тят ко­ле­д­ни кар­ти­ч­ки и ук­ра­са с пре­д­ва­ри­тел­но оси­гу­ре­ни им ма­те­ри­а­ли. Ос­вен де­ца­та от Шко­ла­та, има­ха въз­мо­ж­ност да се вклю­чат вси­ч­ки же­ла­е­щи мал­чу­га­ни и те­х­ни­те ро­ди­те­ли.

На 14 де­кем­в­ри, в сле­до­бе­д­ни­те ча­со­ве се про­ве­де ед­на КО­ЛЕ­Д­НА ПРИ­КА­З­КА, ор­га­ни­зи­ра­на от мла­да­та опер­на пе­ви­ца Те­о­до­ра Ла­в­ди­но­ва, пре­по­да­ва­тел на Де­т­с­ка­та му­зи­кал­на шко­ла на ОДК. В кон­цер­та  взе­ха уча­с­тие 18 де­ца, из­пъл­ня­вай­ки ко­ле­д­ни пе­с­ни и ак­тьор­с­ки етю­ди, ре­пе­ти­ра­ни ед­ва от три ме­се­ца.

Ко­ле­д­ни­ят тур­нир по на­ро­д­на то­п­ка за мо­ми­че­та и фу­т­бол за мом­че­та / 1 -4 клас/ се про­ве­де ме­ж­ду 12 и 14 де­кем­в­ри в Спор­т­на за­ла „Де­ч­ко Сте­фа­нов”. Ре­зул­та­ти­те-в сле­д­ва­щия брой.

Пра­з­ни­ч­на­та въз­с­та­но­в­ка  „Бъ­д­ни ве­чер” на де­т­с­ка фол­к­лор­на шко­ла с ръ­ко­во­ди­тел Ор­фе­та Ха­ра­ла­но­ва,  ще се про­ве­де на 19.12. от 18.30 ч.. Да се чу­в­с­т­ват по­ка­не­ни вси­ч­ки де­ца от ОДК и те­х­ни­те ро­ди­те­ли. Ак­цен­ти­те в та­зи по­с­та­но­в­ка ще бъ­дат по­с­та­ве­ни вър­ху ог­ни­ще­то, бла­го­с­ло­вя­ва­не­то и ка­де­не­то. Оча­к­ва се да уча­с­т­ват око­ло 60 де­ца, а го­с­ти­те ще бъ­дат по­д­ка­не­ни да уча­с­т­ват в при­го­т­вя­не­то на по­с­т­ни­те яс­тия, ко­и­то ще се сло­жат на тра­пе­за­та. Ще бъ­де про­ве­де­на и ви­к­то­ри­на на те­ма: по­з­на­ния по те­о­рия на хо­ре­о­г­ра­фи­я­та.

ВЕ­ЛИ­С­ЛА­ВА ГО­С­ПО­ДИ­НО­ВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *