КЪДЕ ДА ОТИДЕМ, КАКВО ДА ПОСЕТИМ…

Суши бар – Той бе­ше от­к­рит бу­к­вал­но пре­ди дни и се на­ми­ра в Тър­го­ви­ще, на ул.”Тре­ти март” №4.

Ед­на чу­де­с­на но­ви­на за оне­зи, ко­и­то до­с­ко­ро, за да по­ха­п­нат от то­ва ку­ли­нар­но из­ку­ше­ние,  от­с­ка­ча­ха чак до съ­се­д­на Вар­на.  Е, от­се­га на­та­тък то­ва ри­б­но блю­до  ве­че ще мо­жем да си го по­з­во­лим и в на­шия град. Лю­бе­з­на­та сер­ви­тьор­ка ни пре­д­ло­жи из­к­лю­чи­тел­но бо­гат асор­ти­мент-27 ви­да су­ши, ка­то тук  мо­же­те да си по­ръ­ча­те още  и дру­ги ку­ли­нар­ни ар­ти­ку­ли от ри­ба, пи­ле­ш­ко и свин­с­ко ме­со, са­ла­ти, ква­ли­те­т­ни на­пи­т­ки. А уп­ра­ви­тел­ка­та на ре­с­то­ран­та Фа­т­ме На­зи­фо­ва/Су­зи/ най-уч­ти­во по­ка­ни чрез в.”Зна­ме”все­ки, кой­то пре­д­по­чи­та до­б­ра­та ку­х­ня в ат­мо­с­фе­ра на при­я­т­на клу­б­на му­зи­ка, да за­по­вя­да в тя­х­но­то за­ве­де­ние. И в дел­ник, и в пра­з­ник.

Сладкарница “У дома” – Ча­ро­в­на­та Сла­ве­на По­ли­х­ро­но­ва е сто­пан­ка­та на най-но­ва­та тър­го­ви­щ­ка сла­д­кар­ни­ца „У до­ма”.  Ако по­се­ти­те то­ва мал­ко, ко­ке­т­но за­ве­де­ние на  ул.”Пи­рин” №18, ве­д­на­га ще  Ви гра­б­не ую­т­на­та , еле­ган­т­на­та, по­ч­ти се­мей­на об­с­та­но­в­ка-ин­те­ри­о­рът е сти­лен, вси­ч­ко е из­пи­па­но в де­тай­ли с мно­го вкус и съ­в­ре­мен­ни ре­ше­ния. Пра­ви впе­ча­т­ле­ние и бо­га­ти­ят асор­ти­мент на мал­ка­та сла­д­кар­ни­ч­ка: бу­ти­ко­ви тор­ти, ме­ден­ки, ек­лер­че­та, вси­ч­ко из­ра­бо­те­но ръ­ч­но, по до­ма­ш­но­му и ви­на­ги пря­с­но, тъй ка­то под сле­д­кар­ни­ца­та се на­ми­ра и ра­бо­тил­ни­ца за из­ра­бо­т­ва­не на ку­ли­нар­ни­те из­де­лия. И вси­ч­ко то­ва съ­т­во­ре­но от  ръ­ка­та на та­зи мла­да да­ма-Сла­ве­на, ко­я­то в на­ча­ло­то за­по­ч­на­ла из­ра­бо­т­ка­та на тор­ти уж на ше­га, по­к­рай май­чин­с­т­во­то на пър­во­то си де­те. По­с­ле, след го­ля­мо­то тър­се­не и го­ре­що­то одо­б­ре­ние на бли­з­ки и по­з­на­ти на не­й­ни­те фан­та­с­ти­ч­ни тор­ти,  Сла­ве­на уз­ря­ла за  ре­ше­ни­е­то да си от­во­ри со­б­с­т­ве­на сла­д­кар­ни­ца. Те­зи дни та­зи не­й­на ме­ч­та бе­ше ре­а­ли­зи­ра­на. По­з­д­ра­в­ле­ния! И на до­бър час на ед­на ини­ци­а­ти­ва,  ко­я­то, на­дя­ва­ме се,  да съ­з­да­де но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та и да за­дър­жи мла­ди хо­ра в на­шия град.

ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Сн. С. ДИМИТРОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *