ДАРИТЕЛСКИ ЖЕСТ към децата на загиналите

Ини­ци­а­ти­ва­та за по­д­по­ма­га­не на де­ца­та на за­ги­на­ли­те и по­с­т­ра­да­ли­те при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те за­дъл­же­ния слу­жи­те­ли от си­с­те­ма­та на МВР се про­ве­ж­да за 14-а по­ре­д­на го­ди­на. Ед­но от по­д­по­мо­г­на­ти­те де­ца е от Тър­го­ви­ще.

То­ва е 12-го­ди­ш­на­та Зла­ти­на Здра­в­ко­ва от Тър­го­ви­ще, уче­ни­ч­ка в VI-ти клас на II СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”в гра­да/край­на­та вдя­с­но на об­ща­та сним­ка/. Тя бе ед­но от 97-те де­ца от стра­на­та, вся­ко от ко­и­то с по­мо­щ­та на вси­ч­ки да­ри­те­ли, за­с­ви­де­тел­с­т­ва­ли сво­я­та по­д­к­ре­па,  по­лу­чи за Ко­ле­да су­ма­та от 700 ле­ва, ка­к­то и ва­у­че­ри на об­ща стой­ност 600 ле­ва от „Те­х­но­по­лис” и „Бил­ла Бъл­га­рия” – дъл­го­го­ди­ш­ни по­д­д­ръ­ж­ни­ци на ини­ци­а­ти­ва­та. По­да­ръ­ци­те де­ца­та по­лу­чи­ха днес на про­ве­де­но днес в Ака­де­ми­я­та на МВР ко­ле­д­но тър­же­с­т­во.

„Про­фе­си­я­та на по­ли­ца­и­те и по­жар­ни­ка­ри­те е сред най-бла­го­ро­д­ни­те. Слу­жи­те­ли­те на МВР имат ва­ж­на­та за­да­ча да пра­вят до­б­ро за дру­ги­те, но до­ри и в мир­но вре­ме са в риск – ко­га­то бдят за на­ша­та си­гур­ност, ко­га­то па­зят гра­ни­ца­та, ко­га­то се про­ти­во­по­с­та­вят на при­ро­д­ни­те сти­хии. За­то­ва е ва­ж­но да ви­ж­дат со­ли­дар­но­ст­та на об­ще­с­т­во­то към те­х­ни­те де­ца”. С те­зи ду­ми ми­ни­с­тъ­рът на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти Ва­лен­тин Ра­дев по­с­та­ви на­ча­ло­то на ко­ле­д­но­то из­да­ние на На­ци­о­нал­на­та бла­го­т­во­ри­тел­на кам­па­ния за по­д­по­ма­га­не на де­ца­та на за­ги­на­ли­те и по­с­т­ра­да­ли­те при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те за­дъл­же­ния слу­жи­те­ли от си­с­те­ма­та на МВР. Тя се про­ве­ж­да за 14-а по­ред го­ди­на под па­т­ро­на­жа на ми­ни­с­тъ­ра на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти, а на­ча­ло­то й бе по­с­та­ве­но от ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­ля Бой­ко Бо­ри­сов, до­ка­то за­е­ма­ше най-ви­с­ша­та про­фе­си­о­нал­на длъ­ж­ност в МВР – гла­вен се­к­ре­тар, при­по­м­ни ми­ни­с­тър Ра­дев. На тър­же­с­т­во­то въ­т­ре­ш­ни­ят ми­ни­с­тър и не­го­ви­те за­ме­с­т­ни­ци се сре­щ­на­ха с де­ца на свои ко­ле­ги, от­да­ли жи­во­та си в име­то на по-си­гур­на Бъл­га­рия.

С по­мо­щ­та на вси­ч­ки да­ри­те­ли, ко­и­то за­с­ви­де­тел­с­т­ват сво­я­та по­д­к­ре­па чрез sms-и и фи­нан­со­ви да­ре­ния, и на слу­жи­те­ли­те на МВР, ко­и­то еже­ме­се­ч­но да­ря­ват от за­п­ла­ти­те си сре­д­с­т­ва, до сре­да­та на та­зи го­ди­на в рам­ки­те на кам­па­ни­я­та са на­б­ра­ни по­ве­че от 50 000 ле­ва.

МВР-ТЪРГОВИЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *