ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ЦПЛР-ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

Днес, 15 де­кем­в­ри, пе­тък го­с­ти от ОДК ще по­се­тят ДГ „Ос­ми март”, за да от­бе­ле­жат се­д­ми­ца­та на че­те­не­то, раз­ка­з­вай­ки на де­ца­та при­ка­з­ки на ко­ле­д­на те­ма­ти­ка. Продължете да четете ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ЦПЛР-ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ЗАПИСАЛ С ЕКИПА НА “СВЕТКАВИЦА” НАД 350 МАЧА

На­вяр­но мно­го тър­го­ви­щен­ци си спом­нят ония съ­бо­т­ни дни, ко­га­то вър­во­ли­ца от хо­ра се от­п­ра­вя­ха към ста­ди­он „Д. Бур­ков”, за да гле­дат по­ре­д­ния мач на лю­би­ма­та „Све­т­ка­ви­ца”. Продължете да четете ЗАПИСАЛ С ЕКИПА НА “СВЕТКАВИЦА” НАД 350 МАЧА

НЕЙНОТО ПРИЗВАНИЕ Е ДА ПЕЕ

СЪБИНА ГЕОРГИЕВА – 50 ГОДИНИ НА СЦЕНА

„Моят път” – така бе озаглавен празничният концерт на Събина Георгиева по случай нейния 75-годишен рожден ден и 50 години творчески път. Продължете да четете НЕЙНОТО ПРИЗВАНИЕ Е ДА ПЕЕ

ДАРИТЕЛСКИ ЖЕСТ към децата на загиналите

Ини­ци­а­ти­ва­та за по­д­по­ма­га­не на де­ца­та на за­ги­на­ли­те и по­с­т­ра­да­ли­те при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те за­дъл­же­ния слу­жи­те­ли от си­с­те­ма­та на МВР се про­ве­ж­да за 14-а по­ре­д­на го­ди­на. Ед­но от по­д­по­мо­г­на­ти­те де­ца е от Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ДАРИТЕЛСКИ ЖЕСТ към децата на загиналите

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА ЗА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

Дрон-пилотът К.Ст.Колев показа пред търговищенци 20 фотоса от града ни с благотворителна цел. Средствата от изложбата „Четири сезона”, в размер на 847 лв., бяха дарени на Кукления театър в Търговище, а експозицията бе официално открита в ритуалната зала на ОНЧ „Напредък – 1864”. Продължете да четете БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА ЗА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

МЕЛК В ДОЛИНАТА ВАХАУ

След осем­де­се­тия ки­ло­ме­тър, за­па­д­но от Ви­е­на, за­по­ч­ва жи­во­пи­с­на­та ме­с­т­ност Ва­хау. Ко­ра­бът пла­ва­ше сре­щу те­че­ни­е­то, аз сто­ях на па­лу­ба­та и фо­то­г­ра­фи­рах ту на­ля­во, ту на­дя­с­но, стре­мей­ки се да не про­пу­с­на ни­то ед­на за­бе­ле­жи­тел­ност –  плод на при­ро­да­та или де­ло на чо­ве­ш­ка­та ръ­ка… Продължете да четете МЕЛК В ДОЛИНАТА ВАХАУ

ТОВА СЕ СЛУЧИ ПРЕД ОЧИТЕ МИ

На тро­то­а­ра, сре­щу ма­га­зи­на на СБА, вър­вя­ха мла­да май­ка и  две­го­ди­ш­но­то й мо­ми­чен­це с ве­ло­си­пед. Бях на 5-6 ме­т­ра от тях. В един миг де­те­то ско­чи от ко­ле­ло­то и по­бя­г­на, сле­зе от тро­то­а­ра и пре­ми­на ме­ж­ду спре­ли­те ав­то­мо­би­ли. Продължете да четете ТОВА СЕ СЛУЧИ ПРЕД ОЧИТЕ МИ

СЕСИЛ И КРИСТИАНА ОТНОВО на върха

С две пър­ви ме­с­та се за­вър­на­ха Кри­с­ти­а­на Ки­ри­ло­ва   /гр. Ве­ли­ко Тър­но­во/ и Се­сил Ал­пер – въз­пи­та­ни­ч­ки на Му­зи­кал­на шко­ла “New Voices” от вто­ра­та “Ин­тер­на­ци­о­нал­на мла­де­ж­ка Олим­пи­а­да за из­ку­с­т­ва и танц”, про­ве­ла се на 9-10 де­кем­в­ри в Ру­с­ки Кул­тур­но-ин­фор­ма­ци­о­нен Цен­тър гр. Со­фия Бал­кан­с­ки али­анс стар­ти­ра ме­ж­ду­на­ро­ден ге­о­с­т­ра­те­ги­че­с­ки кул­ту­рен про­ект “Ин­тер­на­ци­о­нал­на мла­де­ж­ка Олим­пи­а­да за из­ку­с­т­ва и танц” и бал­кан­с­ка ху­ма­ни­тар­на ак­ция “ИЗ­КУ­С­Т­ВО ЗА ДЕ­ЦА­ТА, ИЗ­КУ­С­Т­ВО­ТО ЗА ЗДРА­ВЕ!”. Продължете да четете СЕСИЛ И КРИСТИАНА ОТНОВО на върха