Заседание на Общински съвет Търговище

Общински съвет Търговище СВИКВА

Заседание на Общински съвет Търговище на  30 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Промени за третото тримесечие на 2017 г. по бюджета на Община Търговище за 2017г.

      Приложения                                                                                Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Промени по бюджета на Община Търговище за 2017г.

                                                                                                            Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2017 година

                                                                                                       Докл.: инж. Митко Панайотов

4. Изменение на Решение № 5 по Протокол № 23/31.05.2017 г. на Общински съвет Търговище

                                                                                                       Докл.:    инж. Митко Панайотов

5. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Търговище и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В

                                                                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

6. Преобразуване на Общинско мероприятие „Ученическо и столово хранене” в Общинско предприятие с наименование „Детско и ученическо хранене”

                                                                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

7. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище, насрочено за 07.12.2017 г.

   Приложения                                                                                                    Докл.: д-р Дарин Димитров

8. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот – публична общинска собственост

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

9. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл.14, ал.7 от ЗОС – ул. „Г. Бенковски”

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл.14, ал.7 от ЗОС – ул. „Преслав”, помещение № 43

                                                                                                        Докл.: Валентин Велчев

11. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл.14, ал.7 от ЗОС – ул. „Преслав”, помещение № 46

                                                                                                        Докл.: Валентин Велчев

12. Годишен отчет за 2016 г. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2015 – 2020 година” 

     Приложение                                                                                                  Докл.: д-р Дарин Димитров

13. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, за поземлен имот № 73626.526.1014 по КК за землището на гр. Търговище

                                                                                                       Докл.: арх. Дарина Димитрова

14. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, за поземлен имот № 73626.179.1017 по КК за землището на гр. Търговище

                                                                                                       Докл.: арх. Дарина Димитрова

15. Доклад за управление на горските територии, собственост на Община Търговище за 2016 г.

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

16. Годишен план за ползване, разпределение на дървесина за собствени нужди и продажба на дървесината, която ще се добива от горските територии – общинска собственост през 2018 г.

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

17. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания

                                                                                                       Докл.: Рая Матева

18. Отговор на питане от общинския съветник Дамян Иванов

                                                                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *