Здравето е хонорарът на мъдрите

Едно гостуване на “Знаме” в МБАЛ – Търговище…

Всяко ново нещо е нова надежда!

Ка­з­ва изп.ди­ре­к­тор на тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца

д-р Иван СВЕ­ТУЛ­КОВ

Д-р Све­тул­ков, че­с­тит нов здра­вен ми­ни­с­тър!

– Бла­го­да­ря!

-Ка­к­во е мне­ни­е­то Ви за та­зи про­мя­на?

– Вся­ко но­во не­що е но­ва на­де­ж­да!

– Кол­ко сме­ни на ми­ни­с­т­ри на здра­ве­о­па­з­ва­не­то до­ча­ка­х­те през вси­ч­ки­те 14 г., от­ка­к­то сте ди­ре­к­тор на МБАЛ-Тър­го­ви­ще АД?

– Ко­га­то ста­нах ди­ре­к­тор през 2003 г. , ми­ни­с­тър на здра­ве­о­па­з­ва­не­то бе­ше доц.Бо­жи­дар Фин­ков. То­ва  го по­м­ня. Впо­с­ле­д­с­т­вие до­с­та име­на на ми­ни­с­т­ри се из­ре­ди­ха, но ако пи­та­те за мо­е­то ли­ч­но мне­ние, бих ка­зал, че ли­ч­но­ст­та на ми­ни­с­тъ­ра не е от тол­ко­ва го­ля­мо зна­че­ние. Оп­ре­де­ля­що зна­че­ние ка­то ця­ло за ви­зи­я­та на ре­фор­ми­те в здра­ве­о­па­з­ва­не­то има Пра­ви­тел­с­т­во­то и во­ля­та му за про­ме­ни. За­що­то вся­ка ед­на про­мя­на за­по­ч­ва от нор­ма­ти­в­на­та ба­за. Ре­фор­ма­та би тря­б­ва­ло да за­по­ч­не то­ч­но от та­зи нор­ма­ти­в­на ба­за, но тя тря­б­ва да има сво­я­та дъл­го­с­ро­ч­на стра­те­ги­че­с­ка цел. Та­к­ти­ка­та за по­с­ти­га­не­то на то­зи по-дъл­го­с­ро­чен план се осъ­ще­с­т­вя­ва то­ч­но от еки­па на  здра­в­ния ми­ни­с­тър.

– Вяр­ва­те ли, че г-н Ки­рил Ана­ни­ев и не­го­ви­ят екип са хо­ра­та,   ко­и­то ще про­ве­дат та­зи та­к­ти­ка, за да бъ­дат ре­ше­ни про­б­ле­ми­те на здра­ве­о­па­з­ва­не­то в по-дъл­го­с­ро­чен план? Са­ми­ят Вие твър­ди­те, че ми­с­ли­те за бъ­де­що­то раз­ви­тие на тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца за пе­ри­од от  10 г на­пред.

-Но­ви­ят здра­вен ми­ни­с­тър има ед­но го­ля­мо пре­дим­с­т­во и то е, че дъл­ги го­ди­ни бе­ше уп­ра­ви­тел на на­д­зор­ния съ­вет на НЗОК. Та­ка че той е за­по­з­нат с ре­ал­но­с­ти­те в здра­ве­о­па­з­ва­не­то, хо­ра­та от еки­па му-съ­що. Те ня­ма да за­по­ч­нат от „А” . Вси­ч­ки се на­дя­ва­ме, че ще бъ­де на­п­ра­ве­но въз­мо­ж­но­то за  спра­вя­не­то  с мно­го­б­рой­ни­те и те­ж­ки про­б­ле­ми в сфе­ра­та на здра­ве­о­па­з­ва­не­то.

*******************************************************

Инфекциозно отделение вече има нов дом – помещенията на първия етаж в сградата на МБАЛ – Търговище. „От години говорим за нуждата от това преместване, ето че то вече е факт”, каза д-р Стела Георгиева, специалист заразни болести в търговищката болница. Сградата в двора на лечебното заведение, където досега се лекуваха пациентите, е строена през 1916 г. Д-р Светулков обясни, че са разглеждали доста варианти за преместването на инфекциозно отделение, но този бил най-подходящият. Помещенията от първия етаж на сградата са разделени със специална врата от тези на детско отделение, така че да няма достъп между пациентите. Отделни са и входовете, през които лекуващите се минават, което също ограничава двете отделения.

„Изпълнили сме всички изисквания на РЗИ, стаите са новооборудвани, а условията в тях не могат да се сравняват със старата сграда, както за пациентите, така и за нас като лекари”, допълни още д-р Георгиева. Към момента  отделението разполага с 30 легла, включително за майки с малки деца.

Директорът на МБАЛ разказа, че в последните години забелязват тенденция за намаляване на използваемостта на леглата в детско отделение, поради демографската криза и по-малкото на брой пациенти. Това е и другата основна причина, поради която единият етаж от детско отделение ще посреща нуждаещите пациенти от инфекциозно.

Д-р Георгиева подкрепи думите му, давайки пример и с намаляващия брой на болните в заразно през последните години. Тя сподели, че са имали по сто хепатитно болни души на месец, в сравнение със сега – 30 за цяла година.

Лекарите бяха категорични, че преместването на инфекциозно и новото оборудване в стаите е в интерес на здравето на пациентите.

**************************************

Неврологът д-р Таня МИТЕВА пред „Знаме”:

И Н С У Л Т Ъ Т-за да не се стига до  фатален край

Вече 33 г. д-р Таня МИТЕВА работи като невролог в МБАЛ-Търговище, а през последните години тя е началник на Отделението по нервни болести. Разговаряме с нея за ОСТРИЯ ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ-едно тежко заболяване, нерядко и с фатален край. Затова  превенцията и борбата с рисковите фактори са от изключително значение за тази болест, която често пъти е с катастрофални последици. За инсулт-симптомите, за реакцията на пациентаите и за последиците от това коварно заболяване говорим с невролога Таня МИТЕВА.

– Д-р Митева, кои са най-характерните инсулт-симптоми, след появата на които би трябвало да се действа с максимална спешност?

– Мозъчният инсулт е остро разстройство на кръвообращението на централната нервна система, което се изразява с намаляване кръвотока в различните отдели на мозъка. Най-често, когато тромб запуши кръвоносен съд в мозъка,  сигналът за настъпване на инсулт са изкривяване на устата/ загуба на говора/ и парализа на ръка /крак/. При тези случаи пациентът незабавно, най-късно до четвъртия  час, би трябвало да бъде докаран в болница. Инсултът е такова заболяване, при първите симптоми на което много бързо трябва да се реагира- да се мисли, да се решава и да се действа. Всяка минута е важна за мозъка, тъй като при това заболяване за минута загиват няколко милиона нервни клетки в мозъка. И колкото по-скоростно се реагира в случая, толкова и последиците са по-малко. Когато започвах работа като невролог, техникато беше на друго ниво. Сега това съвсем не е така, тъй като от 2010 г. насам, на подходящите за това пациенти, се  прилага методът на венозна фибринолиза и по този начин болният не остава инвалид за цял живот.

Д-р Митева, защо точно в рамките на тези първи часове може да се помогне на пациента, защо е решаващо времето до 4-я час? И какво представлява методът на венозна фибринолиза, има ли възрастови ограничения за прилагането му?

– Казано на популярен език , при мозъчния инсулт се касае за запушване на кръвоносен съд. И съответно има такова лекарство, което да отпуши този кръвоносен съд, да възстанови кръвоснабдяването и да предпази мозъка от загиване. Това се постига чрез метода на венозната фибринолиза. А колкото до възрастовите ограничения, няма такива.Най-възрастният пациент, на който сме правили фибринолиза, беше на 91 г., изобщо възрастта не е проблем. А най-младият ни пациент с инсулт беше на 26 г., но поради това, че дойде в болницата твърде късно, остана с парализа. Преди време имахме и такъв случай-болен, на 46 г. от Опака, както си стои пред компютъра,в един момент усеща пареза в лява ръка и ляв крак, както и някои  други сиптоми на инсулта. Близките му го забелязват , веднага го транспортират до нашата болница и след 3-4 дена пациентът беше изписан в добро състояние, на крака. От 2010 г. досега имаме около 150 случая , спасени с метода на фибринолиза, годишно по около 25-30 пациента, за тази година случаите до този момент са 10.

Какви са наблюденията от Вашата практика-какви хора спохожда тази коварна диагноза- инсултът?

– Инсултът не се влияе от възрастта, а напоследък се подмладява. Застига хора, при които се  наблюдават усложнения от рисковите фактори : хипертоничната болест, диабетът, тютюнопушенето,  наднорменото тегло.  Но, както вече казах, ако инсулт- симптомите се хванат навреме, ако болният дойде в болницата до 4-я час, тежките последици и инвалидизацията се отлагат. Няма по-голямо човешко удовлетворение за невролога от това- да дойде при теб един  пациент с тази тежка диагноза навреме и вследствие на правилното лечение до два-три дни симптоматиката /парезата/ да изчезне. И същият този човек да натисне копчето на асансьора и да си тръгне вкъщи съвсем самостоятелен. Повярвайте, това е нашето професионално удовлетворение!

Да се отреагира навреме, за да се спаси човешки живот- вероятно, затова  и в много страни рекламата за изцелението от инсулт е така ударна-нея можете да я видите и по големите стадиони, и в автобусите, на  всички места с апелативното: почувствате ли симптомите на инсулта, спешно  тръгвайте за болницата! Ето, за тази информираност, за тази спешност става дума, защото голяма част от индивидите с тази диагноза, която е равносилна на инфаркта, си стоят вкъщи и чакат да им мине.  Стигаме до превенцията и здравословния начин на живот като изход от тази диагноза, но как да стане това в стресовата среда, в която живеем?

– Трудно, много трудно, но не и невъзможно. Доказано вредно е всяко нещо, което е злоупотреба / сол, мазнина, цигари/ и увеличава риска от инсулт.  И все пак изходът, за да не се стигне до тази диагноза с катастрофални последици за човека, е – превенция, здравословен начин на живот, борбата с рисковите фактори…Останалото са само крачки към зоната на БОЛЕСТТА…

И накрая Вашият лекарски съвет?

– Да отделяме достатъчно време и средства за здраве и превенция докато сме все още здрави и работоспособни, за които усилия впоследствия здравето стократно ще ни се отблагодари….

*************************************************

Световният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември. Захарният диабет е метаболитно заболяване, характеризиращо се с повишени нива на кръвната захар, което се дължи на частично намаление или нарушено действие на инсулина (тип 2) или пълна загуба на продукцията му в организма (тип 1). По данни от 2013 г. на Международната Диабетна Федерация с диабет, в България живеят 577 000 души, като 427 000 са с диагностицирано заболяване, а 150 000 имат диабет, но не знаят за това и не се лекуват. Високите нива на кръвната захар може да увредят очите, бъбреците, нервите и големите кръвоносни съдове и да предизвикат усложнения, като загуба на зрение, ампутации и бъбречна недостатъчност. Захарният диабет тип 1 съкращава очакваната продължителност на живот с 15 години, а при захарен диабет тип 2 – с 5 до 10 години. Всяка година вследствие на диабет в България умират над 8000 души, или 22 души дневно.

*******************************************

ОЩЕ пет апарата за хемодиализа

С об­що 17 апа­ра­та раз­по­ла­га МБАЛ-Тър­го­ви­ще, ко­и­то по­д­дър­жат жи­во­та на па­ци­ен­ти с от­па­д­на­ла бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция. 16 от тях са в Цен­тъ­ра по хе­мо­ди­а­ли­за и 1 -в ре­а­ни­ма­ция. Об­що 76 са бол­ни­те, ко­и­то се ну­ж­да­ят два или три пъ­ти се­д­ми­ч­но от пре­чи­с­т­ва­не на кръ­в­та по ме­то­да на ди­а­ли­за­та. 5 от апа­ра­ти­те „из­ку­с­т­вен бъ­б­рек” са на до­из­жи­вя­ва­не и в сер­ви­за ве­че от­ка­з­ват тя­х­на­та те­х­ни­че­с­ка по­д­д­ръ­ж­ка. 

На тя­х­но мя­с­то се оча­к­ва да бъ­дат за­ку­пе­ни но­ви апа­ра­ти, ка­то за цел­та ве­че са оси­гу­ре­ни 100 000 лв. ка­пи­та­ло­ва су­б­си­дия от Бю­джет 2017 на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то. След съ­о­т­ве­т­ни­те за­ко­но­ви про­це­ду­ри, апа­ра­ту­ра­та ще бъ­де оси­гу­ре­на.

*******

Материалите подготвиха

Деяна Вълчева и Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *