ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ЛИ ЧАКАЛНЯТА ЗА ПЪТНИЦИ ДА БЪДЕ ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИЦИ?!

Сним­ка­та е от 17.09., 6 ч. и 37 мин, но то­ва е та­ка вся­ка су­т­рин, ка­з­ват хо­ра­та, ко­и­то ре­до­в­но пъ­ту­ват с вла­ка за Пло­в­див.

На вся­ка пей­ка се е из­ле­г­нал мъж, кой­то не­про­бу­д­но спи. Спя­щи­те мъ­же не пъ­ту­ват, те са­мо по­л­з­ват по­ме­ще­ни­е­то за спа­не. От пер­со­на­ла твър­дят, че не мо­гат да ги из­го­нят, ни­то съ­бу­дят. Ка­з­ват, че да­же по­ня­ко­га ше­ст­те пей­ки не сти­гат. На въ­п­ро­са ми –  къ­де да се­д­не ин­ва­лид с ви­дим фи­зи­че­с­ки про­б­лем с при­д­ру­жи­тел, от­го­во­рът бе­ше : “Съ­бу­де­те най – мла­дия”. Ин­ва­ли­дът се об­ле­г­на на ци­мен­та до про­зо­ре­ца във ви­ди­мо не­у­до­б­на за не­го по­за. Ра­бо­та на пъ­т­ни­ци­те ли е да бу­дят те­зи спя­щи хо­ра?! За­то­ва и ня­кои из­ля­зо­ха на­вън, но ран­на­та есен­на ут­рин бе­ше до­с­та сту­де­на и се вър­на­ха, ко­мен­ти­рай­ки не­до­вол­но и, за­да­вай­ки въ­п­ро­си, на ко­и­то не на­ми­ра­ха ло­ги­чен от­го­вор. Ето ня­кои от тях : ка­к­во ми­с­ли за си­ту­а­ци­я­та на­чал­ни­кът на жп га­ра Тър­го­ви­ще, все пак тя е дър­жа­в­но уч­ре­ж­де­ние?

Ще про­дъл­жа­ва ли и за­на­пред ча­кал­ня­та за пъ­т­ни­ци вся­ка нощ да се пре­в­ръ­ща в при­ют за без­до­м­ни­ци?

Чо­век на сре­д­на въз­раст, пъ­ту­вал мно­го по све­та, ка­за, че то­ва го ня­ма ни­къ­де. Във вся­ка нор­мал­на дър­жа­ва има при­ю­ти, къ­де­то се оси­гу­ря­ва ле­г­ло за през но­щ­та и ба­ня при ед­но един­с­т­ве­но ус­ло­вие – пре­д­с­та­вя­не на ли­ч­на кар­та. Са­ми­ят той по­л­з­вал ус­лу­ги­те на при­ют в Ав­с­т­рия. Ста­на яс­но, че там все­ки кло­шар се во­ди на от­чет и еже­ме­се­ч­но по­лу­ча­ва ми­ни­мал­на су­ма джо­б­ни па­ри за за­па­з­ва­не на чо­ве­ш­ко­то до­с­тойн­с­т­во.  Вла­кът при­с­ти­г­на. Ин­ци­ден­т­но­то мно­же­с­т­во бър­зо се пръ­с­на в ку­пе­та­та. Въ­п­ро­си­те, оба­че, ос­та­на­ха …

А.Ге­ор­ги­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *