НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НАЛАГА РЕД, ЕСТЕТИКА И ДОСТЪПНА СРЕДА

Ин­тер­вю с гл. ар­хи­тект  на Об­щи­на Тър­го­ви­ще арх. Да­ри­на Ди­ми­т­ро­ва

– Ар­хи­тект Ди­ми­т­ро­ва, На­ре­д­ба­та за ре­да и ус­ло­ви­я­та за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти и съ­о­ръ­же­ния на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще бе­ше при­е­та пре­ди бли­зо го­ди­на и по­ло­ви­на, но все още не е до­б­ре по­з­на­та сред гра­ж­да­ни­те и то­ва съ­з­да­ва про­б­ле­ми за спа­з­ва­не на ре­да. Не­ка изя­с­ним ка­к­ви обе­к­ти за­ся­га тя?

  • Спо­ред За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, вся­ка Об­щи­на тря­б­ва да има На­ре­д­би за пре­ме­с­т­ва­е­ми­те обе­к­ти и съ­о­ръ­же­ния, ка­к­то и ре­к­лам­но-ин­фор­ма­ци­он­ни­те еле­мен­ти. Спо­ред за­ко­на, тя ка­сае сле­д­ни­те гру­пи обе­к­ти: с тър­го­в­с­ка и об­с­лу­ж­ва­ща дей­ност – па­ви­ли­о­ни, ма­си; ка­би­ни, фри­зе­ри, ма­си за хра­не­не и пи­тей­на кон­су­ма­ция пред за­ве­де­ния, сер­гии, от­к­ри­ти па­за­ри.

Вклю­че­ни са още еле­мен­ти на гра­д­с­ко­то и пар­ко­во об­за­ве­ж­да­не, вклю­чи­тел­но слън­це­за­щи­т­ни ус­т­рой­с­т­ва, сте­ла­жи за цве­тя и ред дру­ги, по­д­ро­б­но по­со­че­ни в те­с­то­ве­те. Из­да­ва­не­то на раз­ре­ше­ние за по­с­та­вя­не ста­ва  по ре­да, ус­та­но­вен в На­ре­д­ба­та. За дър­жа­в­ни и об­щин­с­ки имо­ти то ста­ва и въз ос­но­ва на схе­ма, одо­б­ре­на от гла­в­ния ар­хи­тект на Об­щи­на­та.

С но­ва­та на­ре­д­ба, ко­я­то вле­зе в си­ла през май 2016 г., бе­ше ак­ту­а­ли­зи­ра­на пре­д­хо­д­на­та, ко­я­то е  при­е­та още през 2004 г. Бя­ха да­де­ни 6 ме­се­ца гра­ти­сен пе­ри­од, в кой­то обе­к­ти­те в пър­ва зо­на, тря­б­ва да се при­ве­дат в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с На­ре­д­ба­та. За ос­та­на­ли­те бе­ше пре­д­ви­ден срок от 3 ме­се­ца от вли­за­не­то й в си­ла. Има­ше до­с­та­тъ­ч­но вре­ме вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни да се за­по­з­на­ят и съ­о­б­ра­зят с но­ви­те те­к­с­то­ве, но и до днес про­дъл­жа­ват опи­ти­те те да се за­о­би­ка­лят и пре­не­б­ре­г­ват.

-Ка­к­ви са це­ли­те на На­ре­д­ба­та, ос­вен син­х­ро­ни­зи­ра­не с дей­с­т­ва­що­то за­ко­но­да­тел­с­т­во?

Во­де­що е спа­з­ва­не­то на за­ко­на, но ние це­лим и по­с­ти­га­не на ес­те­ти­чен вид, съ­о­б­ра­зя­ва­не на па­ра­ме­т­ри­те, ди­зай­на на вси­ч­ки еле­мен­ти, за да се впи­с­ват в ця­ло­с­т­ния об­лик на гра­д­с­ка­та сре­да. То­ва е осо­бе­но ва­ж­но за пър­ва зо­на, ко­я­то об­х­ва­ща цен­тъ­ра и бул. „Сю­рен”, в ра­йо­на пред бол­ни­ца­та. С та­зи На­ре­д­ба вси­ч­ки схе­ми за раз­по­ла­га­не и про­е­к­ти за обе­к­ти и съ­о­ръ­же­ния, ко­и­то са в пър­ва зо­на, се раз­г­ле­ж­дат  от Об­щин­с­кия ек­с­пер­тен съ­вет по ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та (ОЕ­СУТ). Раз­ре­ше­ни­е­то за по­с­та­вя­не­то им се из­да­ва от гла­в­ния ар­хи­тект след по­ло­жи­тел­но ре­ше­ние от ОЕ­СУТ. В Съ­ве­та уча­с­т­ват пре­д­се­да­те­ли­те на Ка­ма­ра­та на ар­хи­те­к­ти­те и Съ­ю­за на ар­хи­те­к­ти­те на ме­с­т­но ни­во, ка­к­то и мно­го дру­ги ек­с­пер­ти.

В про­цес на по­д­го­то­в­ка сме на схе­ма за ра­йо­ни­ра­не и зо­ни­ра­не на ме­с­та­та в цен­тъ­ра, къ­де­то при­н­ци­п­но ще се раз­ре­ша­ва по­с­та­вя­не­то на та­ки­ва обе­к­ти. Та­зи но­ва ця­ло­с­т­на схе­ма ще бъ­де вне­се­на за раз­г­ле­ж­да­не и одо­б­ре­ние в Об­щин­с­кия съ­вет.

-Ка­к­ви са стъ­п­ки­те, ко­и­то тря­б­ва да се спа­зят, ко­га­то гра­ж­да­нин или тър­го­вец ис­ка да по­с­та­ви на оп­ре­де­ле­но мя­с­то пре­ме­с­т­ва­ем обект или съ­о­ръ­же­ние?

Съ­г­ла­су­ва­тел­ни­ят ре­жим се от­на­ся ка­к­то за обе­к­ти и съ­о­ръ­же­ния в об­щин­с­ки и дър­жа­в­ни имо­ти, съ­що и за та­ки­ва в ча­с­т­ни те­ре­ни, вклю­чи­тел­но дво­ро­ве на къ­щи. Ка­к­то се по­лу­ча­ва раз­ре­ше­ние за стро­еж в ча­с­т­ни­те имо­ти, та­ка е  и за пре­ме­с­т­ва­е­ми­те обе­к­ти. Раз­ли­ка­та е, че те мо­гат да бъ­дат за оп­ре­де­ле­ни дей­но­с­ти и до­пу­с­ка­не­то и раз­ре­ша­ва­не­то им е с по-лек ре­жим и по-кра­т­ки сро­ко­ве. В та­ки­ва имо­ти раз­ре­ше­ни­е­то за по­с­та­вя­не е с ма­к­си­ма­лен срок 10 го­ди­ни.

Ре­дът и до­ку­мен­ти­те са опи­са­ни по­д­ро­б­но в На­ре­д­ба­та. За по­ве­че­то обе­к­ти се изи­с­к­ва схе­ма за раз­по­ла­га­не, из­го­т­ве­на от те­х­ни­че­с­ки пра­во­с­по­со­б­но ли­це. То­ва е си­ту­а­ци­о­нен план, об­х­ва­щащ еле­мен­ти­те, ко­и­то се вклю­ч­ват – ма­си, ча­дъ­ри и др., с на­не­се­ни раз­ме­ри, пло­щи и от­с­то­я­ния до съ­се­д­ни обе­к­ти и съ­о­ръ­же­ния. Из­к­лю­чи­тел­но мно­го дър­жим при раз­по­ла­га­не на та­ки­ва обе­к­ти да се оси­гу­ри ну­ж­ния по­д­ход за сво­бо­д­но пре­ми­на­ва­не на пе­ше­хо­д­ци­те

За пре­ме­с­т­ва­е­ми­те обе­к­ти, ка­то па­ви­ли­о­ни, се изи­с­к­ва и ця­ло­с­тен про­ект, тъй ка­то имат ел. за­х­ран­ва­не,  фа­са­ди, ви­со­чи­ни и дру­ги, ко­и­то тря­б­ва да се съ­о­б­ра­зят и съ­г­ла­су­ват.

-Хва­щам се за ду­ми­те Ви и ще при­по­м­ня, че гра­ж­да­ни не­до­вол­с­т­ва­ха от бло­ки­ра­не­то на пе­ше­хо­д­ни или пар­ко­ви зо­ни от ма­си­те на за­ве­де­ния. Има­ше на­пре­же­ние и око­ло въз­по­ме­на­тел­на пло­ча на бу­ле­вард, уре­ж­да ли та­зи На­ре­д­ба и те­зи про­б­ле­ми?

По­ве­че от го­ди­на по­ла­га­ме уси­лия да въ­ве­дем ня­ка­къв ред. В цен­тъ­ра са ос­но­в­но две-три за­ве­де­ния, ко­и­то, за съ­жа­ле­ние, не при­е­ха ре­ше­ни­я­та на Общ. ек­с­пер­тен съ­вет по ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, въ­п­ре­ки че те са окон­ча­тел­ни и не­об­жал­ва­е­ми. Те про­дъл­жа­ват да раз­по­ла­гат ма­си, по­ди­у­ми и ог­ра­ж­да­щи еле­мен­ти по на­чи­на, по кой­то са сви­к­на­ли го­ди­ни на­ред. Бя­х­ме при­ну­де­ни да сфор­ми­ра­ме спе­ци­ал­ни еки­пи, ко­и­то да пра­вят про­вер­ки. По ини­ци­а­ти­ва на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Об­щи­на Тър­го­ви­ще обе­к­ти­те в пър­ва зо­на бя­ха пре­ду­п­ре­де­ни пре­д­ва­ри­тел­но, още пре­ди вли­за­не­то на На­ре­д­ба­та в си­ла. И до днес со­б­с­т­ве­ни­ци­те на те­зи за­ве­де­ния твър­дят, че не са ин­фор­ми­ра­ни и не зна­ят за нея. То­ва на­ла­га да раз­ши­рим ра­зя­с­ни­тел­на­та кам­па­ния и да раз­про­с­т­ра­ним На­ре­д­ба­та и чрез ве­с­т­ник „Зна­ме”.

Факт е, че да­до­х­ме се­ри­о­зен гра­ти­сен пе­ри­од на обе­к­ти­те да бъ­дат при­ве­де­ни в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с На­ре­д­ба­та. След се­рия пре­ду­п­ре­ж­де­ния за­по­ч­на и из­да­ва­не­то на ак­то­ве. Тря­б­ва да сме по­с­то­ян­ни и на­с­то­я­тел­ни,  да не се от­ка­з­ва­ме от иде­я­та да има ред, да е удо­б­но и фун­к­ци­о­нал­но за вси­ч­ки.

В се­га­ш­на­та На­ре­д­ба ве­че има и спе­ци­а­лен раз­дел за раз­ре­ша­ва­не по­с­та­вя­не­то на мо­ну­мен­тал­ни де­ко­ра­ти­в­ни еле­мен­ти и въз­по­ме­на­тел­ни зна­ци. Об­щин­с­ки­ят съ­вет взе­ма ре­ше­ние за по­с­та­вя­не, пре­ме­с­т­ва­не, де­мон­таж на та­ки­ва па­ме­т­ни­ци.  По­д­ро­б­но е раз­пи­сан и ре­дът, по кой­то се пра­вят ис­ка­ни­я­та, за да ня­ма по­ве­че об­ще­с­т­ве­но на­пре­же­ние.

-На­ре­д­ба­та пре­д­ви­ж­да се­ри­о­з­ни сан­к­ции и пре­ма­х­ва­не на обе­к­ти­те, по­с­та­ве­ни в на­ру­ше­ние на оп­ре­де­ле­ния ред, ка­к­ви са по­с­ле­ди­ци­те за на­ру­ши­те­ли­те?

Пре­ма­х­ва­не­то на не­за­кон­но по­с­та­ве­ни пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти е по оп­ре­де­лен ред,  но за съ­жа­ле­ние, про­це­ду­ри­те са ба­в­ни и изи­с­кат вре­ме. Оби­к­но­ве­но се це­ли про­та­ка­не чрез об­жал­ва­не на ак­то­ве­те и на­ка­за­тел­ни­те по­с­та­но­в­ле­ния. Ло­шо­то е, че в то­ва вре­ме тър­го­в­ци­те про­дъл­жа­ват да по­л­з­ват съ­о­ръ­же­ни­я­та и не пла­щат съ­о­т­ве­т­ни­те та­к­си на об­щи­на­та. То­ва во­ди и до фи­нан­со­ви за­гу­би за Об­щи­на­та. Ня­кои тър­го­в­ци де­мон­с­т­ри­рат пре­не­б­ре­же­ние към ин­с­ти­ту­ци­я­та, към ре­ше­ни­я­та й,  към гра­ж­да­ни­те. Ние ис­ка­ме да има ред и до­с­тъ­п­на сре­да. Да бъ­дат удо­в­ле­т­во­ре­ни съ­що же­ла­ни­я­та  и ин­те­ре­си­те на со­б­с­т­ве­ни­ци­те на за­ве­де­ния, но по за­ко­но­вия ред. Ка­к­то ка­зах, ва­ж­но е да се оси­гу­ри сво­бо­ден до­с­тъп и за пре­ми­на­ва­не на пе­ше­хо­д­ци­те, за да фун­к­ци­о­ни­рат нор­мал­но зо­ни­те на гра­да.

Ще вмъ­к­на тук, че има­ме при­н­ци­п­но ре­ше­ние на ОЕ­СУТ да не се по­с­та­вят ог­ра­ж­да­щи еле­мен­ти и по­до­ви кон­с­т­ру­к­ции в пър­ва зо­на, ко­и­то въз­пре­пя­т­с­т­ват дви­же­ни­е­то и про­ме­нят ви­зи­я­та, но оп­ре­де­ле­ни за­ве­де­ния про­дъл­жа­ват да не го спа­з­ват.  Но­вост в На­ре­д­ба­та е, че сан­к­ци­и­те ве­че са за фи­зи­че­с­ки и юри­ди­че­с­ки ли­ца. Пре­ди ня­ма­ше за вто­ра­та гру­па и фир­ми­те не по­д­ле­жа­ха на пра­к­ти­ка на сан­к­ци­о­ни­ра­не. За фи­зи­че­с­ки­те ли­ца те са от 300 до 1000 лв., а за юри­ди­че­с­ки­те от 1000 до 5000 лв. То­ва се от­на­ся и за за­ве­де­ни­я­та, ко­и­то раз­по­ла­гат ма­си­те си из­вън оп­ре­де­ле­ни­те ме­с­та, или без да имат раз­ре­ше­ние. Пак ка­з­вам – пре­ду­п­ре­ж­да­ва­х­ме мно­го­к­ра­т­но, ве­че ще на­ла­га­ме сан­к­ции в ин­те­рес на ре­да и удо­б­с­т­во­то  на вси­ч­ки  гра­ж­да­ни  в об­щи­на Тър­го­ви­ще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *