Ученици от Търговище – сред най-добрите в програмата “ДАЙ СТАРТ НА УСПЕХА”

Уче­ни­ци от 2 учи­ли­ща в Тър­го­ви­ще – I-во СУ “Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” и II-ро СУ “Проф. Н. Ма­ри­нов” взе­ха уча­с­тие в на­ци­о­нал­на­та об­ра­зо­ва­тел­на про­г­ра­ма „Дай старт на ус­пе­ха”, ор­га­ни­зи­ра­на от Junior Achievement Бъл­га­рия и Ко­ка-Ко­ла Хе­ле­ник Бо­тъ­линг Към­па­ни Бъл­га­рия.

Над 500 мла­де­жи от се­дем бъл­гар­с­ки гра­да – Лом, Са­мо­ков, Го­це Дел­чев, Сво­ге, Ко­с­те­нец, Тър­го­ви­ще и Со­фия,  по­лу­чи­ха ос­но­в­ни по­з­на­ния за ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие в раз­ли­ч­ни­те ета­пи на про­г­ра­ма­та.

Тър­го­ви­ще е един­с­т­ве­ни­ят град от Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия, кой­то бе из­б­ран да се вклю­чи в ини­ци­а­ти­ва­та, ко­я­то се про­ве­де за пър­ви път в Бъл­га­рия. Ос­но­в­на­та цел на ор­га­ни­за­то­ри­те бе да се на­ма­ли бро­ят на ико­но­ми­че­с­ки не­а­к­ти­в­ни­те мла­ди хо­ра у нас. На­ци­о­нал­но из­с­ле­д­ва­не на УНИ­ЦЕФ за Бъл­га­рия за по­д­ра­с­т­ва­щи­те и мла­де­жи­те по­ка­за твър­де тре­во­ж­на кар­ти­на: 1/5 от мла­де­жи­те не са об­х­ва­на­ти ни­то от об­ра­зо­ва­тел­на­та, ни­то от со­ци­ал­на­та и тру­до­ва­та си­с­те­ма. То­ва на­ре­ж­да стра­на­та ни на пър­во мя­с­то по то­зи по­ка­за­тел в ЕС.

„Про­г­ра­ма­та „Дай старт на ус­пе­ха” да­ва въз­мо­ж­ност на мла­ди­те хо­ра да на­у­чат по­ве­че пър­во за се­бе си, по­с­ле за въз­мо­ж­но­с­ти­те, ко­и­то имат, по­з­на­вай­ки се­бе си. Че­с­то в учи­ли­ща­та не се от­де­ля до­с­та­тъ­ч­но вни­ма­ние на про­фе­си­о­нал­на­та ори­ен­та­ция на по­д­ра­с­т­ва­щи­те. Въз­мо­ж­но­ст­та за сре­щи с ус­пе­ли хо­ра ка­то ме­ни­джъ­ри­те на Ко­ка-Ко­ла в Бъл­га­рия на­при­мер, е мно­го по­ле­з­на, за­що­то уче­ни­ци­те по­пи­ват от опи­та и по­лу­ча­ват цен­ни съ­ве­ти за раз­ви­ти­е­то си. Та­ка де­ца­та мо­гат да от­к­ри­ят сво­я­та съ­щ­ност, да из­бе­рат пра­вил­ния път и да да­дат старт на своя ус­пех”, обя­с­ни­ха ор­га­ни­за­то­ри­те на об­ра­зо­ва­тел­на­та ини­ци­а­ти­ва.

Спо­ред учи­те­ли­те, уча­с­т­ва­ли в про­г­ра­ма­та, го­ля­ма ро­ля в об­х­ва­ща­не­то на ико­но­ми­че­с­ки не­а­к­ти­в­ни­те мла­ди хо­ра иг­ра­ят се­мей­с­т­во­то, учи­ли­ще­то и об­щи­на­та. Вси­ч­ки те тря­б­ва да дей­с­т­ват в син­х­рон, за да оси­гу­рят въз­мо­ж­но­с­ти за пра­вил­на про­фе­си­о­нал­на ори­ен­та­ция и ефе­к­ти­в­на ре­а­ли­за­ция на мла­де­жи­те в жи­во­та. Ня­кои от учи­те­ли­те спо­де­лят не­ра­до­с­т­ни­те си на­б­лю­де­ния, че тен­ден­ци­я­та е след за­вър­ш­ва­не на сре­д­но об­ра­зо­ва­ние в мал­ки­те гра­до­ве мла­де­жи­те да ги на­пу­с­кат и да тър­сят по-на­та­тъ­ш­но­то си раз­ви­тие в сто­ли­ца­та, друг го­лям град или в чу­ж­би­на. Мно­го от тях гу­бят мо­ти­ва­ция при пър­вия не­у­с­пех и се за­в­ръ­щат, но без пер­с­пе­к­ти­ва за вклю­ч­ва­не в ак­ти­в­ния ико­но­ми­че­с­ки жи­вот. Уси­ли­я­та на ор­га­ни­за­то­ри­те на про­г­ра­ма­та „Дай старт на ус­пе­ха” са да се по­мо­г­не на те­зи хо­ра да опо­з­на­ят се­бе си и да им бъ­дат да­де­ни ос­но­в­ни пра­к­ти­че­с­ки уме­ния за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на ме­ч­ти­те им.

Пе­тя Гру­де­ва, учи­тел във Вто­ро сре­д­но учи­ли­ще “Про­фе­сор Ни­ко­ла Ма­ри­нов”:

“Уче­ни­ци­те се на­у­чи­ха да раз­би­рат по-до­б­ре се­бе си и по­до­б­ри­ха сво­и­те уме­ния за об­щу­ва­не, съ­з­да­ва­не на кон­та­к­ти, ра­бо­та в екип, во­де­не на пре­го­во­ри, от­с­то­я­ва­не на ли­ч­на по­зи­ция. За нас, учи­те­ли­те, то­ва бе­ше ед­но не­ве­ро­я­т­но пре­жи­вя­ва­не и усе­ща­не – да ви­дим и усе­тим про­мя­на­та и по­ло­жи­тел­на­та на­г­ла­са на де­ца­та към тър­се­не на но­во­то ка­к­то и го­то­в­но­ст­та им да се раз­ви­ват и усъ­вър­шен­с­т­ват”.

Иван Ива­нов, учи­тел в Пър­во СУ “Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”, Тър­го­ви­ще:

„Про­г­ра­ма­та „Дай старт на ус­пе­ха” по­мо­г­на на де­ца­та най-ве­че да по­вяр­ват в сво­и­те спо­со­б­но­с­ти. На­у­чи­ха, че ра­бо­та­та в екип е ус­пе­ш­на фор­му­ла, за ко­я­то се изи­с­к­ват и ли­ч­ни ка­че­с­т­ва, и усър­дие от все­ки един. Има­ха въз­мо­ж­ност да ра­бо­тят в кон­ку­рен­т­на сре­да, ко­я­то мо­ти­ви­ра. Про­г­ра­ма­та раз­ви­ва кор­по­ра­ти­в­но ми­с­ле­не у де­ца­та. Сти­му­ли­ра ка­к­то ли­ч­на­та, та­ка и изя­ва­та на еки­па. Про­г­ра­ма­та е пър­ви­ят до­сег на уче­ни­ци­те до ико­но­ми­че­с­ко ми­с­ле­не, до об­щу­ва­не­то на ед­на по-ви­со­ка сте­пен, пре­д­по­ла­га­ща уме­ния за се­бе­и­з­ра­зя­ва­не. Де­ца­та в по-мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та не са де­мо­ти­ви­ра­ни, но не са ори­ен­ти­ра­ни. За то­ва до­при­на­ся ли­п­са­та на кон­такт на би­з­не­са с уче­ни­ци­те. Ин­тер­нет е не ма­лък, но съ­в­сем не­до­с­та­тъ­чен из­то­ч­ник на ин­фор­ма­ция. Де­ца­та че­тат и на­у­ча­ват за раз­ли­ч­ни про­фе­сии, но на пра­к­ти­ка на та­зи въз­раст те все още ос­та­ват без ре­ал­на пре­д­с­та­ва за ра­бо­та­та в раз­ли­ч­ни­те се­к­то­ри на ико­но­ми­ка­та. Ду­хът на пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во­то у тях ще бъ­де съ­бу­ден, ако ра­бо­то­да­те­ли­те осъ­ще­с­т­вят кон­такт с де­ца­та и се оси­гу­ри ре­ал­на про­из­во­д­с­т­ве­на пра­к­ти­ка ка­то част от уче­б­ни­те ча­со­ве.”

Ка­тя На­й­де­но­ва, учи­тел във Вто­ро сре­д­но учи­ли­ще “Про­фе­сор Ни­ко­ла Ма­ри­нов”: По­зи­ти­в­ни про­г­ра­ми ка­то “Дай старт на ус­пе­ха” мо­гат да на­ма­лят аг­ре­си­я­та в учи­ли­ща­та

– Ка­к­во на­у­чи­ха де­ца­та, уча­с­т­ва­ли в про­г­ра­ма­та „Дай старт на ус­пе­ха”?

-Ми­с­ля, че те­ми­те, ко­и­то най-мно­го ги впе­ча­т­ли­ха, бя­ха те­зи за по­д­ре­ж­да­не­то на при­о­ри­те­ти­те, раз­пре­де­ле­ни­е­то на вре­ме­то и са­мо­о­цен­ка­та. По вре­ме на 48-ча­со­во­то пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во пър­во ги при­в­ле­че на­чи­нът, по кой­то се за­по­з­на­ха с ос­та­на­ли­те уча­с­т­ни­ци, а след то­ва – ле­ко­та­та, с ко­я­то ле­к­то­ри­те го­во­ре­ха.

– А Вие ка­то учи­тел ка­к­во спе­че­ли­х­те с та­зи про­г­ра­ма?

– Аз за по­ре­ден път се убе­дих кол­ко е ва­ж­но да уме­еш да  об­щу­ваш, кол­ко е  ва­ж­но да при­те­жа­ваш зна­чи­те­лен за­пас от ду­ми, с ко­и­то да уме­еш да се из­ра­зя­ваш, кол­ко е ва­ж­но да бъ­деш со­ци­а­лен. А в мо­ми­че­та от моя клас ви­дях уве­ре­ност и от­го­вор­ност. А то­ва е, раз­би­ра се, мно­го при­я­т­но!

– За­що е ва­ж­но про­ве­ж­да­не­то на та­зи про­г­ра­ма спо­ред Вас?

– За­що­то уча­с­ти­е­то в по­до­б­ни ини­ци­а­ти­ви обо­га­тя­ва ли­ч­но­с­ти­те. Сре­щай­ки се с раз­ли­ч­ни хо­ра, уче­ни­ци­те на­у­ча­ват от все­ки­го по не­що. Ти оце­ня­ваш в пра­к­ти­ка­та ра­бо­та­та в екип,   с хо­ра, с ко­и­то те сре­щат за пър­ви път, тря­б­ва да се сра­бо­тят, за да бъ­де ус­пе­шен про­ду­к­тът, кой­то след то­ва ще пре­д­с­та­вят. Ми­с­ля, че ще бъ­де по­ле­з­но, ако та­ки­ва мо­ти­ва­ци­он­ни про­г­ра­ми го­с­ту­ват в учи­ли­ща­та и ле­к­то­ри го­во­рят по до­с­тъ­пен на­чин по раз­ли­ч­ни те­ми. На­по­с­ле­дък мно­го се го­во­ри за аг­ре­си­я­та сред уче­ни­ци­те, в об­ще­с­т­во­то, ми­с­ля, че един от на­чи­ни­те за не­й­но­то пре­о­до­ля­ва­не са та­къв тип по­зи­ти­в­ни ини­ци­а­ти­ви и про­е­к­ти.

– Смя­та­те ли, че де­ца­та в по-мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та са де­мо­ти­ви­ра­ни да се раз­ви­ват?

  • В мал­кия град въз­мо­ж­но­с­ти­те за раз­ви­тие са ог­ра­ни­че­ни, но не ми­с­ля, че мла­де­жи­те ни са де­мо­ти­ви­ра­ни. На­про­тив. След 48-ча­со­во­то пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во до­ри усе­тих ам­би­ция за до­ка­з­ва­не и ин­те­рес към те­ми­те за ети­ке­та по вре­ме на ин­тер­вю за ра­бо­та, на­чи­на на об­ли­ча­не и как още по-до­б­ре да се пре­д­с­та­вим на сле­д­ва­що­то  ни­во от про­г­ра­ма­та. А те­зи уче­ни­ци, ко­и­то не се кла­си­ра­ха за пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во­то, бя­ха до­вол­ни, че про­г­ра­ма­та про­дъл­жа­ва и ще имат но­ва въз­мо­ж­ност за изя­ва.

Ро­си­ца Ста­нко­ва, учи­тел в Пър­во СУ “Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”, Тър­го­ви­ще:“Дай старт на ус­пе­ха” на­у­чи де­ца­та как са­ми да гра­дят бъ­де­ще­то си

– Г-жо Ста­нко­ва, ка­к­во e най-ва­ж­но­то, ко­е­то на­у­чи­ха де­ца­та, уча­с­т­ва­ли в про­г­ра­ма­та „Дай старт на ус­пе­ха”?

– Пра­к­ти­че­с­ка­та на­со­че­ност на про­г­ра­ма­та да­де въз­мо­ж­ност на уче­ни­ци­те да на­у­чат и на­п­ра­вят мно­го за бъ­де­ща­та си про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. Пра­вил­но по­д­б­ра­ни­те и пре­д­ло­же­ни уро­ци-пра­к­ти­ку­ми по­мо­г­на­ха на мла­де­жи­те да опо­з­на­ят по-до­б­ре се­бе си и ка­че­с­т­ва­та, ко­и­то ще са им ну­ж­ни за ре­а­ли­за­ция на па­за­ра на тру­да. Те ве­че зна­ят ка­к­во е не­об­хо­ди­мо, за да кан­ди­да­т­с­т­ват за ра­бо­та. На­у­чи­ха се да пре­д­с­та­вят пра­вил­но се­бе си и сво­и­те уме­ния, за да по­с­ти­г­нат оча­к­ва­ни­те ре­зул­та­ти. И не на по­с­ле­д­но мя­с­то те се уве­ри­ха, че са­ми гра­дят бъ­де­ще­то си и от те­х­ни­те зна­ния и уме­ния за­ви­си же­ла­на­та ре­а­ли­за­ция след за­вър­ш­ва­не на учи­ли­ще.

– С ка­к­во про­г­ра­ма­та бе по­ле­з­на за Вас ка­то учи­тел?

– Убе­дих се, че тря­б­ва да сре­ща­ме уче­ни­ци­те с ус­пе­ли хо­ра. С ли­ч­ния си при­мер те ув­ли­чат по­д­ра­с­т­ва­щи­те, ка­рат ги да ме­ч­та­ят, но и по-ре­ал­но да пре­це­ня­ват сво­и­те въз­мо­ж­но­с­ти. Аз ве­че че­с­то раз­ка­з­вам за про­фе­си­о­на­ли­с­ти със сбъ­д­на­ти ме­ч­ти.

– За­що е ва­ж­но та­зи про­г­ра­ма да про­дъл­жи?

– Мла­де­жи­те от сре­д­ни­те учи­ли­ща не по­лу­ча­ват пра­к­ти­че­с­ки по­з­на­ния за из­бо­ра на про­фе­сия, за ли­ч­ни­те фи­нан­си, за пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во­то и па­зар­но­то сто­пан­с­т­во. За да се по­пъл­ни та­зи ли­п­са на ин­фор­ма­ция са ну­ж­ни по­до­б­ни про­г­ра­ми.

-Де­мо­ти­ви­ра­ни ли са де­ца­та в по-мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та да се раз­ви­ват?

-Не, уче­ни­ци­те от на­ше­то учи­ли­ще са мно­го мо­ти­ви­ра­ни да из­бе­рат пра­вил­на­та про­фе­сия, да за­вър­шат же­ла­на­та спе­ци­ал­ност и да ре­а­ли­зи­рат ме­ч­ти­те си. Про­б­ле­мът е, че по­ве­че­то от тях ис­кат да на­пу­с­нат гра­да и мал­ко ще се вър­нат след уни­вер­си­те­ти­те в Тър­го­ви­ще.

-Ле­с­но ли се ори­ен­ти­рат про­фе­си­о­нал­но Ва­ши­те въз­пи­та­ни­ци?

-Раз­ли­ч­но е. Има де­ца, ко­и­то зна­ят то­ч­но ка­к­во ис­кат и сле­д­ват ме­ч­ти­те си. Дру­ги се ко­ле­ба­ят, но са оп­ре­де­ли­ли по­со­ка­та. С тре­та­та гру­па е най-тру­д­но: те не зна­ят ка­к­во ис­кат и се лу­тат в мно­го­то ин­фор­ма­ция, ко­я­то по­лу­ча­ват. Те тру­д­но из­би­рат, за­що­то че­с­то не са уве­ре­ни в се­бе си. Най-че­с­то те тря­б­ва да бъ­дат мо­ти­ви­ра­ни и на­со­ч­ва­ни в по­д­хо­дя­ща­та сфе­ра на по­з­на­ние. За­то­ва сре­щи­те  с  ус­пе­ли про­фе­си­о­на­ли­с­ти са мно­го по­ле­з­ни. Про­г­ра­ма­та „Дай старт на ус­пе­ха” е най-по­ле­з­на за тях.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *