Митко Стайков бе избран за председател на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР)

На 27 юни 2017 г. в Зала „Черно море“ на Интерхотел „Черно море“ – гр. Варна, се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР).

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП, както и представител на Централното координационно звено (ЦКЗ) в Администрацията на Министерския съвет (МС).

Във връзка с назначаването на правителство на Република България след проведените избори за народни представители в 44-то Народно събрание и на нови областни управители на областите в СИР, беше представен актуализирания състав на РСР и бяха актуализирани представителите на Съвета в КН на СП и на ОП 2014-2020, съфинансирани от ЕСИФ.

Според последните публикувани данни на НСИ, през 2016 г. ключовите показатели за СИР продължават да бележат известно увеличение, което затвърждава положителната посока в развитието на района, започнала през 2013 г. и положителната тенденция за преодоляване на негативния тренд в макроикономическата ситуация на района от 2009-2013 г. Динамиката на наблюдаваните индикатори по изпълнение целите на Стратегия «Европа 2020» и на глобалните екологични индикатори отбелязва слабо движение за СИР през 2016 г., в сравнение с отчетените стойности в предходния Годишен доклад. По-съществен напредък по значителна част от наблюдаваните специфични количествени индикатори за изпълнение на стратегическите цели и приоритети на РПР на СИР 2014-2020 г., сочат данните за 2016 г., спрямо заложените в Плана междинни стойности към 2015 г.

Годишният доклад за 2016 г. беше одобрен от членовете на РСР в СИР, на основание чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР и чл. 49. т. 6 от ППЗРР. Във връзка с изготвянето на проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР в СИР за 2018 г., на областните управители на област Добрич и област Шумен, председателстващи Съвета през следващата година, беше възложено да предвидят в проектобюджетите на своите администрации индикативни средства за дейността му за 2018 г.

РСР в СИР подкрепи предложението на представителя на БСК, в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, да бъде проведена на територията на област Варна през месец май или юни 2018 г., среща на Европейския икономически и социален комитет, с цел засилване ролята и значението на Черноморския регион като еквивалентна част от Европа.

Представител на Министерството на туризма запозна присъстващите с Проекта на актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (НСУРТБ) 2014-2030 и Плана за действие към нея за периода 2017-2020 г. Необходимостта от актуализация на НСУРТБ 2014-2030, приета с решение на МС през 2014 година, е продиктувана от настъпилите през последните години промени в геополитическата обстановка и в динамиката на политическите и икономическите процеси не само в България, но и в света. Мерките и дейностите, определени в проекта на Плана за действие за изпълнение на НСУРТБ през периода 2017-2020 г., за постигането на специфичните цели по всяка от четирите стратегически цели на Стратегията са насочени към: създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на устойчив туризъм в страната; развитие на конкурентоспособен туристически сектор; успешно позициониране на България на световния туристически пазар; балансирано развитие на туристическите райони в България.

В края на заседанието, съгласно законноустановения срок за ротационно председателство и определения жребий, г-н Стоян Пасев официално предаде председателството на РСР в СИР за второто полугодие на 2017 г. на г-н Митко Стайков – областен управител на област с административен център Търговище, като му пожела успешен мандат и ползотворна работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *