Подобрени резултати отчитат ТЪРГОВИЩКИТЕ общински дружества

Об­щи­на Тър­го­ви­ще е ед­но­ли­чен со­б­с­т­ве­ник на че­ти­ри тър­го­в­с­ки дру­же­с­т­ва: „Адапт” ЕО­ОД, „БКС – Тър­го­ви­ще ЕО­ОД, „Об­щин­с­ки па­за­ри” ЕО­ОД и „Зна­ме” ЕО­ОД.  На по­с­ле­д­на­та се­сия на Об­щин­с­кия съ­вет бя­ха при­е­ти го­ди­ш­ни­те фи­нан­со­ви от­че­ти на дру­же­с­т­ва­та за 2016 г, а на за­се­да­ни­е­то на По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по  об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност,  ос­вен го­ди­ш­ни­те от­че­ти, бя­ха раз­г­ле­да­ни и ре­зул­та­ти­те от дей­но­ст­та на дру­же­с­т­ва­та за пър­во три­ме­се­чие на 2017 го­ди­на.       

Ка­к­во по­ка­з­ват фи­нан­со­ви­те ре­зул­та­ти на об­щин­с­ки­те тър­го­в­с­ки дру­же­с­т­ва за 2016 г.

Най-го­ля­ма пе­чал­ба от­чи­та „Адапт” ЕО­ОД с ре­зул­тат 44 хил. лв. „Об­щин­с­ки па­за­ри” ЕО­ОД има пе­чал­ба от 31 хил. лв. От­че­те­ни­ят ръст на пе­чал­ба­та е 17,4%,  спря­мо 2015 г., ка­къ­в­то не е по­с­ти­ган в бли­з­ки­те ня­кол­ко го­ди­ни от дру­же­с­т­ва­та. Те­зи две дру­же­с­т­ва по­ка­з­ват не са­мо ус­той­чи­вост на фи­нан­со­ви­те си по­ка­за­те­ли, а от­чи­тат и по-до­б­ри фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти.

През 2016 г. „Адапт” ЕО­ОД е уве­ли­чи­ло с 46 хил. лв. при­хо­ди­те си, а „Об­щин­с­ки па­за­ри” ЕО­ОД е по­с­ти­г­на­ло до­б­ри­те фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти на ба­за­та на оп­ти­ми­зи­ра­не на раз­хо­ди­те си. За пър­ви път в сво­я­та ис­то­рия „БКС – Тър­го­ви­ще” ЕО­ОД от­чи­та за­гу­ба от 921 хил. лв.

То­ва е оча­к­ван фи­нан­сов ре­зул­тат, пре­д­вид из­вър­ше­ни­те пре­х­вър­ля­ния на ак­ти­ви­те на дру­же­с­т­во­то в края на 2016 г. и съ­з­да­ва­не­то на но­во­то Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие „БКС – Тър­го­ви­ще”. Сгра­ди, ма­ши­ни, ав­то­мо­би­ли, спе­ци­а­ли­зи­ра­на те­х­ни­ка и ма­те­ри­ал­ни за­па­си, на стой­ност над един милион лева, бя­ха пре­х­вър­ле­ни от тър­го­в­с­ко­то в но­во­съ­з­да­де­но­то об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие.

Ка­то оча­к­ван се раз­г­ле­ж­да и фи­нан­со­ви­ят ре­зул­тат на „Зна­ме” ЕО­ОД. Дру­же­с­т­во­то при­к­лю­ч­ва 2016 г. с пе­чал­ба от 285 лв. Ка­к­то е из­ве­с­т­но, през пре­д­хо­д­на­та 2015 г. бе­ше от­че­те­на за­гу­ба от 91 хил. лв., ко­я­то аку­му­ли­ра не­га­ти­в­ни­те фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти, не­вяр­но пре­д­с­та­вя­ни, ка­то по­ло­жи­тел­ни, през пре­д­хо­д­ни­те от­че­т­ни пе­ри­о­ди. То­ва е кон­с­та­та­ция не са­мо на из­вър­ше­ния въ­т­ре­шен одит на дру­же­с­т­во­то, а из­вод на Аген­ци­я­та за дър­жа­в­на фи­нан­со­ва ин­с­пе­к­ция (АД­ФИ). Тя е ус­та­но­ви­ла, че дан­ни­те,  от­ра­зе­ни в го­ди­ш­ни­те сче­то­во­д­ни от­че­ти на „Зна­ме” ЕО­ОД,  за 2013 г. и 2014 г., не съ­о­т­ве­т­с­т­ват с дан­ни­те на из­вър­ше­ни­те сче­то­во­д­ни опе­ра­ции.

Пе­ри­о­дът на про­вер­ка­та об­х­ва­ща 3 го­ди­ни, от 2013 г. да 2015 г., но ед­ва с го­ди­ш­ния от­чет за 2015 г. бе­ше ус­та­но­вен дей­с­т­ви­тел­ни­ят фи­нан­сов ре­зул­тат на дру­же­с­т­во­то от 91 хил. лв. за­гу­ба, след на­ме­са­та на спе­ци­а­ли­с­ти от об­щи­на­та. АД­ФИ, из­вър­ши­ла про­вер­ка­та е уве­до­ми­ла об­щи­на­та, че по­ра­ди из­те­к­ли да­в­но­с­т­ни сро­ко­ве не е съ­с­та­ви­ла ак­то­ве за на­ру­ше­ния, но ко­пие от до­к­ла­да и при­ло­же­ни­я­та към не­го са из­п­ра­те­ни в про­ку­ра­ту­ра­та. (На дру­же­с­т­во­то е съ­с­та­вен акт в раз­мер на 2 262 лв. от НОИ, за­ра­ди не­ко­ре­к­т­но из­чи­с­ле­ни за­п­ла­ти на пре­ди­ш­ния уп­ра­ви­тел!) Об­щин­с­ки­ят съ­вет – Тър­го­ви­ще въз­ло­жи одит и на дру­ги­те дру­же­с­т­ва.

За 2016 г. оди­тор­с­ка­та про­вер­ка ус­та­но­ви, че го­ди­ш­ни­те от­че­ти пре­д­с­та­вят до­с­то­вер­но фи­нан­со­ви­те ре­зул­та­ти на тър­го­в­с­ки­те дру­же­с­т­ва.

Пър­во­то три­ме­се­чие на 2017 г. от­но­во по­ка­з­ва по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти на об­щин­с­ки­те тър­го­в­с­ки дру­же­с­т­ва, ка­то об­ща­та ре­а­ли­зи­ра­на пе­чал­ба е 17 хил. лв., раз­пре­де­ле­на ка­к­то сле­д­ва: „Адапт” ЕО­ОД – 11 000 лв. „Об­щин­с­ки па­за­ри” ЕО­ОД  – 3000 лв. „Зна­ме” ЕО­ОД – 3000 лв. „БКС – Тър­го­ви­ще” ЕО­ОД през 2017 г. не е дей­с­т­ва­що тър­го­в­с­ко дру­же­с­т­во и пре­д­с­тои ре­ше­ние за не­го­ва­та дей­ност или пре­к­ра­тя­ва­не.

Ана­ли­зът на ре­зул­та­ти­те за пър­во­то три­ме­се­чие на 2017 г. по­ка­з­ва ус­той­чи­вост и по­ло­жи­тел­на тен­ден­ция на фи­нан­со­ви­те по­ка­за­те­ли на дру­же­с­т­ва­та.

Но­во­то ръ­ко­во­д­с­т­во на „Зна­ме” ЕО­ОД ве­че до­ка­за, че дру­же­с­т­во­то мо­же да про­ве­ж­да ус­пе­ш­на тър­го­в­с­ка по­ли­ти­ка, да по­к­ри­ва те­ку­щи­те си раз­хо­ди и да от­чи­та ми­ни­мал­на пе­чал­ба.

Не­ре­ше­ни оба­че все още ос­та­ват въ­п­ро­си­те, свър­за­ни с по­га­ся­ва­не на про­с­ро­че­ни­те за­дъл­же­ния към до­с­та­в­чи­ци­те и да­нъ­ч­ни­те за­дъл­же­ния, ко­и­то се из­дъл­жа­ват на ча­с­ти с го­ле­ми уси­лия от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на дру­же­с­т­во­то. То ще тря­б­ва да по­га­ся­ва и по­лу­че­ния  от об­щи­на­та за­ем, а за да про­дъл­жи по­ло­жи­тел­ни­те си ре­зул­та­ти ще му е не­об­хо­ди­ма до­пъл­ни­тел­на по­мощ.

Ва­лен­тин Вел­чев, зам.кмет на община Търговище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *