ЖИВОТ ПО ЗАКОНИТЕ НА АЮРВЕДА

-Г-н Ми­ш­ра, Вие ид­ва­те за пре­г­ле­ди­те в Тър­го­ви­ще след ле­кар­с­ки­те Ви ви­зи­ти в Со­фия, в Пло­в­див, а вче­ра при­е­ма­х­те па­ци­ен­ти  във Вар­на. Мно­го ли е бо­лен бъл­га­ри­нът?

-Ка­к­то и на дру­ги­те ме­с­та, тъй ка­то на­в­ся­къ­де чо­ве­кът е по­д­ло­жен на стрес,а  то­ч­но стре­сът е в ос­но­ва­та на по­ве­че­то от бо­ле­с­ти­те.

– Ка­к­ви хо­ра тър­сят Ва­ша­та по­мощ?

–  Към мен се об­ръ­щат пре­дим­но хо­ра, ко­и­то са пре­ми­на­ли през ка­к­ви ли не ме­ди­цин­с­ки ка­би­не­ти и тър­сят ал­тер­на­ти­в­но ле­че­ние за здра­ве­то си. Ди­а­г­но­зи­те са раз­ли­ч­ни- то­ва са пре­дим­но па­ци­ен­ти с на­ру­шен ме­та­бо­ли­зъм, със сър­де­ч­ни за­бо­ля­ва­ния, с бо­ле­с­ти на не­р­в­на ос­но­ва, с хор­мо­на­лен ди­с­ба­ланс, за­бо­ля­ва­ния на щи­то­ви­д­на­та жле­за, с вся­ка­къв тип  за­бо­ля­ва­ния.

-При кои бо­ле­с­ти ле­че­ни­е­то с Аюр­ве­да  по­ма­га и при кои-не!

– Аюр­ве­да да­ва ле­че­ние при па­ци­ен­ти с алер­гии, при ос­т­ри про­б­ле­ми с чер­ния дроб, ми­г­ре­на, в на­ча­лен етап на мно­же­с­т­ве­на скле­ро­за, до­б­ри са ре­зул­та­ти­те и при ле­че­ние на ас­т­ма и още ред дру­ги за­бо­ля­ва­ния. Но не­г­ра­мо­т­но е да се ка­же, че ди­а­бе­тът мо­же да се из­ле­ку­ва, тъй ка­то то­ва за­ви­си от не­го­вия ста­дии и тип.При  ре­ди­ца бо­ле­с­ти в на­пре­д­нал ста­дий  па­ци­ен­тът мо­же са­мо да се ста­би­ли­зи­ра, но не и да се из­ле­ку­ва на­пъл­но. Из­ве­с­т­но е, че кол­ко­то по-на­в­ре­ме се „хва­не” бо­ле­ст­та, тол­ко­ва и из­г­ле­ди­те за не­й­но­то из­це­ле­ние са по-го­ле­ми.

-Ка­к­во то­ч­но „го­во­ри” пул­со­ва­та ди­а­г­но­с­ти­ка, д-р Ми­ш­ра?

-Чрез нея се раз­би­ра къ­де е здра­во­с­ло­в­ни­ят про­б­лем в тя­ло­то. Си­с­те­ма­та за ди­а­г­но­с­ти­ци­ра­не на за­бо­ля­ва­ни­я­та на на­у­ка­та Аюр­ве­да е пул­со­ва­та ди­а­г­но­с­ти­ка. На ки­т­ка­та ле­ка­рят про­ве­ря­ва пул­са на па­ци­ен­та и чрез раз­чи­та­не­то на енер­ги­и­те Ва­та/ при нея до­ми­ни­рат еле­мен­ти­те въз­дух и про­с­т­ран­с­т­во/, Пи­та/ до­ми­ни­ра еле­мен­тът огън/ и Ка­фа/ во­де­щи са еле­мен­ти­те зе­мя и во­да/ се ус­та­но­вя­ва не­го­во­то здра­во­с­ло­в­но съ­с­то­я­ние.  Ако те­зи енер­гии са в ди­с­ба­ланс, то­га­ва чо­век има здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми.  И ко­га­то се из­чи­с­тят то­к­си­ни­те от  тя­ло­то, в по­ве­че­то слу­чаи ор­га­ни­з­мът се по­в­ли­я­ва мно­го до­б­ре и здра­ве­то се въз­с­та­но­вя­ва

. -Кое  е не­що­то, ко­е­то е -най-ва­ж­но за чо­ве­ш­ко­то здра­ве, спо­ред  Аюр­ве­да?

–  На­у­ка­та, ко­я­то е на по­ве­че от 5 000 го­ди­ни- Аюр­ве­да /„Аюр” оз­на­ча­ва жи­вот, а „Ве­да” -на­у­ка/ учи, че най-ва­ж­но­то за чо­ве­ка е не­го­ви­ят на­чин на хра­не­не. Ле­че­ни­е­то с Аюр­ве­да е пре­дим­но с бил­ки. Хра­ни­тел­ни­ят ре­жим и при­е­мът на бил­ки е най-ва­ж­но­то за чо­ве­ка.

-До­б­ре, как да се хра­ним, за да бъ­дем здра­ви? Дай­те кон­к­ре­т­ни, пра­к­ти­че­с­ки при­ме­ри.

– Пър­во­то, на ко­е­то бих ис­кал да обър­на вни­ма­ние, е во­да­та. Мно­го цен­но е да се раз­бе­ре не­й­на­та ро­ля за на­шия ор­га­ни­зъм. Не­до­с­ти­гът й во­ди до по­я­ва­та на ки­се­лин­ност. Та­ка че гла­в­ни­ят ми съ­вет е -пий­те во­да, по­не по 1,5-2 ли­т­ра на ден на пра­зен сто­мах . Пий­те  чи­с­та во­да  по­ло­вин час пре­ди яде­не, но не и не­по­с­ре­д­с­т­ве­но след хра­не­не. Го­ля­ма ча­ша то­п­ла во­да мо­же  да се пие  чак 30-40 мин. след хра­не­не­то, то­га­ва ефе­к­тът от во­да­та е най-го­лям, то­ва по­ма­га и за на­ма­ля­ва­не ни­во­то  на хо­ле­с­те­ро­ла. Ли­п­са­та на до­с­та­тъ­ч­но во­да, чи­с­та во­да  в ор­га­ни­з­ма во­ди до раз­д­ра­з­ни­тел­ност, гла­во­бо­лие, ми­г­ре­на, умо­ра, ло­ша ус­пе­ва­е­мост. Хра­ни­тел­ни­ят  ре­жим  тря­б­ва да сле­д­ва се­зо­на, но хра­на­та ни  за­дъл­жи­тел­но тря­б­ва да е съ­о­б­ра­зе­на с фи­зи­ка­та ни. То­ва, ко­е­то е мно­го ва­ж­но, е да се от­де­ля вре­ме за по­с­те­не, по­не един раз­то­ва­ри­те­лен ден в се­д­ми­ца­та чо­век тря­б­ва  да бъ­де са­мо на пло­до­ве, зе­лен­чу­ци, ле­ка су­па. То­ва де­то­к­си­ки­ра ор­га­ни­з­ма, про­чи­с­т­ва го от то­к­си­ни, по­дм­ла­дя­ва кле­т­ки­те. И още кон­к­ре­т­ни съ­ве­ти: из­бя­г­вай­те ве­чер, пре­ди ля­га­не да упо­т­ре­бя­ва­те ба­нан и ки­се­ло мля­ко, те вли­я­ят зле на ме­та­бо­ли­з­ма. Ни­ко­га не яж­те пло­до­ве­те след обил­но хра­не­не. Зър­не­ни­те хра­ни тря­б­ва да се кон­су­ми­рат уме­ре­но, а яд­ки­те /оре­хи, ле­ш­ни­ци и др./  от ве­чер­та тря­б­ва да се ки­с­нат във во­да. И още, за да бъ­дем здра­ви не би­ва да по­д­це­ня­ва­ме ди­ша­не­то, то е из­к­лю­чи­тел­но ва­жен еле­мент, ка­к­то и спор­та, пре­дим­но йо­га. Пра­вил­но­то  хра­не­не, бил­ко­ви­те до­ба­в­ки, ди­ха­тел­на­та  гим­на­с­ти­ка , до­с­та­тъ­ч­ни­ят сън и йо­га­та- та­зи е ед­на от фор­му­ли­те за здра­ве, из­пи­та­на в дъл­го­ле­т­на­та пра­к­ти­ка.

-Вие сте ве­ге­та­ри­а­нец, ка­к­во е мне­ни­е­то Ви за ме­со­то?

-Ни­ко­га не ка­з­вам да не се яде ме­со, но би­дей­ки ве­ге­та­ри­а­нец ,ви­на­ги съм твър­дял, че ме­со­то не е не­об­хо­ди­мо за жи­во­та на чо­ве­ка. Осо­бе­но чер­ве­ни­те ме­са-чо­ве­ш­ки­ят ор­га­ни­зъм е ус­т­ро­ен та­ка, че не е в съ­с­то­я­ние да ги пре­ра­бо­т­ва, тя­ло­то се из­те­за­ва. Раз­би­ра се, ако тол­ко­ва из­пи­т­ва­те по­т­ре­б­ност от ме­со, кон­су­ми­рай­те го по­не ве­д­нъж или два пъ­ти се­д­ми­ч­но и то ле­ки­те ме­са-пи­ле­ш­ко, за­е­ш­ко…За пре­д­по­чи­та­не е ри­ба­та, ко­я­то е по-здра­во­с­ло­в­на и по­ле­з­на.

-Ка­къв съ­вет на­к­рая би­х­те да­ли на на­ши­те чи­та­те­ли за до­б­ро здра­ве?

-Пий­те по­ве­че во­да, пра­ве­те ди­ха­тел­на гим­на­с­ти­ка, в ме­ню­то Ви во­де­щи да са пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те, по въз­мо­ж­ност, спор­ту­вай­те – те­зи стъ­п­ки га­ран­ти­рат хар­мо­ния и ба­ланс във Ва­ше­то тя­ло и го­нят бо­ле­с­ти­те. За д-р Ми­ш­ра ще ка­жем още, че той ве­че вто­ра го­ди­на е в Бъл­га­рия. По­ра­ди ог­ром­ния ин­те­рес към ди­а­г­но­с­ти­ци­ра­не­то с пул­со­ва ди­а­г­но­с­ти­ка и ле­че­ние по ме­то­ди­те на Аюр­ве­да, той ува­ли­ча­ва пре­с­тоя си в Бъл­га­рия, до­ве­ж­да и се­мей­с­т­во­то си,   ве­че  учи и бъл­гар­с­кия език.

На­к­рая го пи­та­ме за впе­ча­т­ле­ни­я­та му от стра­на­та ни- „кра­си­ва стра­на, с още по-кра­си­ви и по­зи­ти­в­ни хо­ра”, е не­го­ви­ят от­го­вор, а за Тър­го­ви­ще ка­з­ва, че след два ме­се­ца от­но­во с удо­вол­с­т­вие ще до­й­де, за да се сре­щ­не със сво­и­те па­ци­ен­ти.

Ин­тер­вю на ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *