В КОИ КОМИСИИ ВЛИЗАТ ТЪРГОВИЩКИТЕ ДЕПУТАТИ

Че­ти­ри­ма­та де­пу­та­ти от 28 МИР в 44-то На­ро­д­но съ­б­ра­ние бя­ха вклю­че­ни в сле­д­ни­те ко­ми­сии. Д-р Вен­ка Сто­я­но­ва, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от ПП ГЕРБ, вли­за в Ко­ми­си­я­та по об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка и в Ко­ми­си­я­та по здра­ве­о­па­з­ва­не.

Проф.д-р Све­т­ла Бъ­ч­ва­ро­ва, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от Ко­а­ли­ция БСП за Бъл­га­рия, вли­за в Ко­ми­си­я­та по зе­ме­де­лие и хра­ни и в Ко­ми­си­я­та по бю­джет и фи­нан­си.

Та­нер Али, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от ДПС, е член на Ко­ми­си­я­та по ре­ги­о­нал­на по­ли­ти­ка, бла­го­у­с­т­рой­с­т­во и ме­с­т­но са­мо­у­п­ра­в­ле­ние и на Ко­ми­си­я­та по по­ли­ти­ки­те за бъл­га­ри­те в чу­ж­би­на, а Им­рен Ме­х­ме­до­ва, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от ДПС, е член на Ко­ми­си­я­та по вън­ш­на по­ли­ти­ка и Ко­ми­си­я­та по ев­ро­пей­с­ки­те въ­п­ро­си и кон­т­рол на ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *