Митко Стайков обеща съдействие за решаване на проблемите на животновъдите от региона

По-добра комуникация между животновъдите и държавата поискаха представителите на сектора по време на заседанието на Консултативния съвет по животновъдство в присъствието на областния управител Митко Стайков. Продължете да четете Митко Стайков обеща съдействие за решаване на проблемите на животновъдите от региона

Кметът на Търговище търси съдействие, заради нашествие на лисици в района на Божурка

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров и секретарят на Общината Христалина Халачева днес направиха спешни проверки в селата Пайдушко, Братово, Божурка и Цветница след сигнал за нашествие на лисици в населените места.

Продължете да четете Кметът на Търговище търси съдействие, заради нашествие на лисици в района на Божурка

ОСВОБОДИ ГАРДЕРОБА СИ!

Време е да освободим себе си и домовете си от ненужни вещи, като започнем с гардероба. Каним ви да се включите в първия благотворителен базар – „Освободи гардероба си“,
на 10 юни, събота от 11:30 до 18:30 пред Драматичен Театър – ДО СТАТУЯТА НА ОРФЕЙ. Продължете да четете ОСВОБОДИ ГАРДЕРОБА СИ!

Подобрени резултати отчитат ТЪРГОВИЩКИТЕ общински дружества

Об­щи­на Тър­го­ви­ще е ед­но­ли­чен со­б­с­т­ве­ник на че­ти­ри тър­го­в­с­ки дру­же­с­т­ва: „Адапт” ЕО­ОД, „БКС – Тър­го­ви­ще ЕО­ОД, „Об­щин­с­ки па­за­ри” ЕО­ОД и „Зна­ме” ЕО­ОД.  На по­с­ле­д­на­та се­сия на Об­щин­с­кия съ­вет бя­ха при­е­ти го­ди­ш­ни­те фи­нан­со­ви от­че­ти на дру­же­с­т­ва­та за 2016 г, а на за­се­да­ни­е­то на По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по  об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност,  ос­вен го­ди­ш­ни­те от­че­ти, бя­ха раз­г­ле­да­ни и ре­зул­та­ти­те от дей­но­ст­та на дру­же­с­т­ва­та за пър­во три­ме­се­чие на 2017 го­ди­на.        Продължете да четете Подобрени резултати отчитат ТЪРГОВИЩКИТЕ общински дружества

ЖИВОТ ПО ЗАКОНИТЕ НА АЮРВЕДА

-Г-н Ми­ш­ра, Вие ид­ва­те за пре­г­ле­ди­те в Тър­го­ви­ще след ле­кар­с­ки­те Ви ви­зи­ти в Со­фия, в Пло­в­див, а вче­ра при­е­ма­х­те па­ци­ен­ти  във Вар­на. Мно­го ли е бо­лен бъл­га­ри­нът? Продължете да четете ЖИВОТ ПО ЗАКОНИТЕ НА АЮРВЕДА

ЗА ДА БЪДАТ ДНИТЕ НИ ПО-МАЛКО ЗАВИСИМИ!

В последните месеци ак­ти­в­но се раз­про­с­т­ра­ня­ват дан­ни, ко­и­то про­ти­во­ре­чат ка­к­то на ев­ро­пей­с­ка­та, та­ка и на бъл­гар­с­ка­та ста­ти­с­ти­ка, в то­ва чи­с­ло и на дан­ни­те от НОИ. На­в­ся­къ­де по све­та хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния пре­д­с­та­в­ля­ват най-бе­д­на­та гру­па от на­се­ле­ни­е­то. Продължете да четете ЗА ДА БЪДАТ ДНИТЕ НИ ПО-МАЛКО ЗАВИСИМИ!

В КОИ КОМИСИИ ВЛИЗАТ ТЪРГОВИЩКИТЕ ДЕПУТАТИ

Че­ти­ри­ма­та де­пу­та­ти от 28 МИР в 44-то На­ро­д­но съ­б­ра­ние бя­ха вклю­че­ни в сле­д­ни­те ко­ми­сии. Д-р Вен­ка Сто­я­но­ва, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от ПП ГЕРБ, вли­за в Ко­ми­си­я­та по об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка и в Ко­ми­си­я­та по здра­ве­о­па­з­ва­не. Продължете да четете В КОИ КОМИСИИ ВЛИЗАТ ТЪРГОВИЩКИТЕ ДЕПУТАТИ