КАМАТА НА КУРУТО В НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА

На 2 юни, в Де­ня на Бо­тев и на за­ги­на­ли­те за сво­бо­да­та и не­за­ви­си­мо­ст­та на Бъл­га­рия, в Му­зей „Въз­ра­ж­да­не и Уч­ре­ди­тел­но съ­б­ра­ние” бе пре­д­с­та­ве­на На­ци­о­нал­на­та из­ло­ж­ба „Са­би­те на вой­во­ди­те”. Ес­по­зи­ци­я­та е де­ло на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Ве­ли­ко Тър­но­во. Тя е по­с­ве­те­на на 180-го­ди­ш­ни­на от ро­ж­де­ни­е­то на Ва­сил Ле­в­с­ки и 150-го­ди­ш­ни­на­та от би­т­ка­та на че­та­та на Фи­лип То­тю край с.Вър­бо­в­ка.  

За пър­ви път на ед­но мя­с­то мо­гат да се ви­дят 44 хла­д­ни оръ­жия (са­би, ре­вол­вер­ни са­би, ка­ра­ку­ла­ци, ята­га­ни и ка­ми), при­те­жа­ва­ни от 38 бъл­гар­с­ки вой­во­ди и ре­во­лю­ци­о­не­ри, бо­ри­ли се за сво­бо­да­та на оте­че­с­т­во­то от 1835 до 1876 го­ди­на. Сред тях са оръ­жи­я­та на Ва­сил Ле­в­с­ки, Хри­с­то Бо­тев, Сте­фан Ка­ра­джа и Ха­джи Ди­ми­тър, на Ге­ор­ги Ра­ко­в­с­ки, Вел­чо Ата­на­сов – Дам­джи­я­та, на Па­на­йот Хи­тов и Фи­лип То­тю, на Ма­тей Пре­об­ра­жен­с­ки, на ге­рои от Ап­рил­с­ко­то въ­с­та­ние ка­то Па­вел Бо­бе­ков и ле­ген­дар­ния поп Гру­йо Бан­с­ки. Ек­с­по­зи­ци­я­та вклю­ч­ва и 14 ли­то­г­ра­фии на ис­то­ри­че­с­ки сце­ни от бор­би­те за на­ци­о­нал­но ос­во­бо­ж­де­ние. Лу­к­со­зен ка­та­лог, вклю­ч­ва вси­ч­ки­те цен­ни ек­с­по­на­ти.

Из­ло­ж­ба­та обе­ди­ня­ва цен­но­с­ти от фон­до­ве­те на 18 бъл­гар­с­ки му­зея: ре­ги­о­нал­ни­те му­зеи във Ве­ли­ко Тър­но­во, Ло­веч, Пле­вен, Вар­на, Вра­ца, Га­б­ро­во, Ру­се, Сли­вен и Тър­го­ви­ще, На­ци­о­нал­ния во­ен­но­и­с­то­ри­че­с­ки му­зей – Со­фия и ис­то­ри­че­с­ки­те му­зеи в гр.Бя­ла Чер­к­ва, Дря­но­во, Еле­на, Лом, Па­на­гю­ри­ще, Се­в­ли­е­во, Тря­в­на.

Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще уча­с­т­ва в ек­с­по­зи­ци­я­та с ка­ма­та на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то, зна­ме­но­сец на Бо­те­ва­та че­та и нож-ка­ра­ку­лак на Ге­ор­ги Гю­с­ли­ев, уча­с­т­ник в че­та­та на Ба­чо Ки­ро.  Из­ло­ж­ба­та ще бъ­де до 18 юли т.г.

Ре­ги­о­на­лен  ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *