Заседание на Общински съвет Търговище

Съгласно чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС  Търговище

 СВИКВА

Заседание на Общински съвет Търговище на  31 май 2017 г. /сряда/ от 09.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния

 ДНЕВЕН  РЕД:

1. Промени за първото тримесечие на 2017 г. по бюджета на Община Търговище за 2017 г.

приложение 1 и приложение 2                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Определяне представител на Община Търговище във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ и определяне на годишен размер на вноска за 2017 г.

                                                                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.

                                                                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища на Община Търговище

                                                                                                       Докл.:    инж. Митко Панайотов

5. Поемане на задължение и даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за плащане на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” сумата от 1 866 364,15 лв. до 03.09.2018 г.

                                                                                                       Докл.:    инж. Митко Панайотов

6. Приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско участие за 2016 г.

    Приложение                                                                                          Докл.: Валентин Велчев

7. Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД

Приложения                                                                                 Докл.: Валентин Велчев

8. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за параклис в село Мировец

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

9. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти „за земеделски труд и отдих находящи се в землището на община Търговище

                                                                                                        Докл.: Валентин Велчев

 10. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ул. „Любен Каравелов”

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

11. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ул. „Преслав”

                                                                                                        Докл.: Валентин Велчев

 12. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – пл. „Независимост”

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

13. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – с. Голямо Ново

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

14. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за водопровод към поземлен имот с идентификатор 73626.316.38 по кадастралната карта в землището на гр. Търговище

                                                                                                       Докл.: арх. Дарина Димитрова

15. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническа инфраструктура за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111 в землището на гр. Търговище

                                                                                                       Докл.: арх. Дарина Димитрова

16. Промени в Приложение № 2 прието с Решение № 10 по Протокол № 18 от 28.02.2017 г. на Общински съвет Търговище, във връзка с предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

17. Определяне на продажни цени на общински земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

18. Решение за поставяне на паметна плоча с имената на загиналите във войните с местоположение – монумента на откраднатия бюст-паметник на Сава Геренов, кв. „Въбел”, гр. Търговище

                                                                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

19. Утвърждаване на химн на Община Търговище

                                                                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *