ОБЕДИНЕНИЕТО ГРАДИ БЪДЕЩЕТО

– Г-н Стай­ков, тре­та се­д­ми­ца от­ка­к­то сте на та­зи по­зи­ция – кои ще бъ­дат при­о­ри­те­ти­те в ра­бо­та­та Ви ка­то по­с­ре­д­ник ме­ж­ду ин­те­ре­си­те на дър­жа­ва­та и на пет­те тър­го­ви­щ­ки об­щи­ни?

– При­о­ри­те­ти­те в бъ­де­ща­та ми ра­бо­та про­из­ти­чат и сле­д­ват про­б­ле­ми­те на Об­ласт Тър­го­ви­ще, а те  не са ни­как  мал­ко . И на пър­во мя­с­то -ос­но­в­на­та ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка на ре­ги­о­на ни- без­ра­бо­ти­ца­та.

Друг съ­д­бо­вен про­б­лем за Тър­го­ви­щ­ки ра­йон е обе­з­лю­дя­ва­не­то. Не е ну­ж­но да че­тем ста­ти­с­ти­ка­та, тъй ка­то и с оби­к­но­ве­но око се ви­ж­да, че мла­ди­те ря­д­ко се връ­щат в Тър­го­ви­щ­ко, след ка­то оти­дат да учат във ВУЗ. Съ­к­ра­ща­ват се учи­ли­ща / в Буй­но­во и Ру­ец/, тъй ка­то ро­ди­те­ли­те на по­ве­че­то от де­ца­та тръ­г­ват да тър­сят ра­бо­та и пре­пи­та­ние в чу­ж­би­на. Де­мо­г­ра­ф­с­ки­ят срив, без­ра­бо­ти­ца­та, обе­з­лю­дя­ва­не­то- то­ва са са­мо част от те­ж­ки­те про­б­ле­ми за Тър­го­ви­щ­ка об­ласт, сре­щу ко­и­то, с обе­ди­не­ни­те уси­лия на кме­то­ве­те по ме­с­та и дру­ги­те ин­с­ти­ту­ции, ние ще про­дъл­жа­ва­ме да се бо­рим…

 -Ка­к­ви са пър­ви­те стъ­п­ки, ко­и­то пре­д­п­ри­е­ма­те в ра­бо­та­та си на но­ва­та  по­зи­ция ка­то об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел?

-Още по вре­ме на пре­ди­з­бор­на­та ни кам­па­ния, за­е­д­но с ос­та­на­ли­те ко­ле­ги, об­ми­с­ля­ме съ­з­да­ва­не­то в Тър­го­ви­ще на ин­ду­с­т­ри­ал­на зо­на ка­то въз­мо­ж­ност за но­ви ин­ве­с­ти­ции и раз­к­ри­ва­не на ро­бо­т­ни ме­с­та. Три по­до­б­ни зо­ни се пре­д­ви­ж­дат за Се­вер­на Бъл­га­рия, ед­на от ко­и­то ще от­с­то­я­ва­ме да бъ­де в об­ла­с­т­ния цен­тър.

-Ре­а­ли­зи­ран ли е ве­че то­зи про­ект в дру­ги на­се­ле­ни ме­с­та в Бъл­га­рия?

-По­до­б­на ин­ду­с­т­ри­ал­на зо­на ве­че е из­г­ра­де­на в окол­но­с­ти­те на Пло­в­див- са­мо за по­с­ле­д­ни­те 2 го­ди­ни тук са съ­да­де­ни око­ло 140 но­ви пре­д­п­ри­я­тия, сто­ти­ци ра­бо­т­ни ме­с­та, до­ри в мо­мен­та там са от­чи­та  не­до­с­тиг на ра­бо­т­на ръ­ка. Мо­де­лът е ра­бо­тещ, мо­де­лът е пе­че­ливш, до­ка­зал пре­дим­с­т­ва­та си ве­че на бъл­гар­с­ка по­ч­ва. Сил­но вяр­вам, че той  ще бъ­де по­с­ти­г­нат и в тър­го­ви­щ­ки ва­ри­ант- тоа е един от на­чи­ни­те в  бор­ба­та сру­щу без­ра­бо­ти­ца­та и обе­з­лю­дя­ва­не­то на на­шия ре­ги­он. По то­зи въ­п­рос ве­че сре­ща­ме раз­би­ра­не­то и на кме­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров / из­к­лю­чи­тел­но по­зи­ти­вен чо­век, кой­то за го­ди­на и по­ло­ви­на до­ка­за, че мо­же да се ра­бо­ти та­ка за гра­да, че ре­зул­та­ти­те да имат ви­ди­мо из­ра­же­ние/. С та­зи идея се ан­га­жи­ра и г-жа Те­ме­ну­ж­ка Пе­т­ко­ва, сре­ща­ме раз­би­ра­не­то и на ре­ди­ца ин­с­ти­ту­ции. Сил­но се на­дя­вам, че в бли­з­ки­те ме­се­ци то­ва на­чи­на­ние с Ин­ду­с­т­ри­ал­на зо­на в Тър­го­ви­ще ще бъ­де ре­а­ли­зи­ра­но.

-Ка­за­х­те, че тря­б­ва да се пра­вят по­ве­че ви­ди­ми не­ща за оби­к­но­ве­ния чо­век…

-Ве­че го спо­де­лих и с дру­ги, че на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни при­з­на­ват най-ве­че то­ва, ко­е­то мо­же да се ви­ди, да се пи­п­не- ето, и ед­ни дръ­в­че­та, ог­ра­де­ни с кол­че­та да се за­са­дят / в зо­на­та на Вой­ни­ш­кия па­ме­т­ник по по­со­ка пъ­тя Тър­го­ви­ще-Омур­таг, в на­ча­ло­то на ул.”Па­ла­у­зов” и на дру­ги ме­с­та/ те ве­че пра­вят из­к­лю­чи­тел­но при­я­т­но впе­ча­т­ле­ние. На­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни ис­кат по­ве­че та­ки­ва при­до­би­в­ки и ние сме длъ­ж­ни да им ги да­дем.

– И  дне­ш­ни­ят по­не­дел­ник / 22-ри май/ се очер­та­ва да бъ­де от най-на­то­ва­ре­ни­те Ви дни- от су­т­рин­та вли­за­те от сре­ща в сре­ща, оче­ви­д­но, го­ля­ма е по­т­ре­б­но­ст­та про­б­ле­ми­те ли­ч­но да бъ­дат по­с­та­ве­ни на вни­ма­ни­е­то на уп­ра­ви­те­ля на об­ла­ст­та. Кой ще бъ­де при­н­ци­път, кой­то не­из­мен­но ще съ­б­лю­да­ва­те в ра­бо­та­та си с хо­ра­та?

– Ко­га­то чо­век има во­ля­та и енер­ги­я­та да ра­бо­ти в име­то на об­ще­с­т­во­то, не­ща­та се слу­ч­ват. Ну­ж­но е да обе­ди­ним уси­ли­я­та на кме­то­ве­те по ме­с­та и на пре­д­с­та­ви­те­ли­те на раз­ли­ч­ни­те ин­с­тан­ции за оси­гу­ря­ва­не на но­ви ин­ве­с­ти­ции, за по­до­б­ря­ва­не на би­з­нес кли­ма­та в на­ша­та об­ласт, за на­ма­ля­ва­не на без­ра­бо­ти­ца­та и пре­си­ча­не про­це­си­те на обе­з­лю­дя­ва­не на на­се­ле­ни­те ме­с­та. Вси­ч­ки те­зи про­б­ле­ми са на пър­во мя­с­то в дне­в­ния ред на об­ла­с­т­но­то уп­ра­в­ле­ние. Убе­ден съм, че то­зи ман­дат на пра­ви­тел­с­т­во­то ще бъ­де мно­го по-ус­пе­шен в сра­в­не­ние с пре­д­хо­д­ни­те, и  ще по­с­ти­г­нем мно­го ва­ж­ни, гра­ди­в­ни не­ща за Об­ласт Тър­го­ви­ще. За­що­то са­мо ко­га­то сме обе­ди­не­ни, сме сил­ни, са­мо обе­ди­не­ни­е­то гра­ди бъ­де­ще­то. Раз­го­вор на ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *