НЕЗАБРАВИМО УЧАСТИЕ НА ТЪРГОВИЩКИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Тра­ди­ци­он­но вся­ка го­ди­на Ду­хов ор­ке­с­тър на гр. Тър­го­ви­ще с ди­ри­гент  Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва-почетен гражданин на Търговище, по­лу­ча­ва по­ка­на от кме­та на Га­б­ро­во да се вклю­чат в Кар­на­вал Га­б­ро­во, кой­то та­зи го­ди­на бе­ше под мо­то­то „Да из­ку­ку­ри­га­ме от смях”.

Един пре­к­ра­сен кон­церт на Биг бен­до­ве­те на Ру­се, В. Тър­но­во, Бо­те­в­г­рад, Се­в­ли­е­во, до­ма­ки­ни­те от Га­б­ро­во и Ду­хов ор­ке­с­тър на гр. Тър­го­ви­ще се от­к­рои на фо­на на из­к­лю­чи­тел­ни­те съ­би­тия на Кар­на­ва­ла. Емо­ци­о­нал­на и пъл­на с на­с­т­ро­е­ние про­г­ра­ма по­д­не­се тър­го­ви­щ­ки­ят ор­ке­с­тър, кой­то със своя гост-со­лист Ва­ле­рия Пей­че­ва за­в­ла­дя сър­ца­та на га­б­ро­в­ци и те­х­ни­те го­с­ти.

А след кон­цер­та се вклю­чи­ха в не­за­б­ра­ви­мо­то кар­на­вал­но ше­с­т­вие и с му­зи­ка­та си до­при­не­со­ха за чудесното шоу по ули­ци­те на гра­да.

“На­ше­с­т­вие” от дър­жа­в­ни гла­ви за­ля цен­тъ­ра на Га­б­ро­во. По ули­ци­те пре­ми­на­ха два­ма аме­ри­кан­с­ки пре­зи­ден­ти – До­налд Тръмп и Ба­рак Оба­ма, же­ля­з­на­та лей­ди Мар­га­рет Та­чър (в ро­ля­та зам.-кме­тът Не­ла Ра­че­виц), Ин­ди­ра Ган­ди, На­по­ле­он Бо­на­парт. Кме­тът на Га­б­ро­во Та­ня Хри­с­то­ва вле­зе в ро­ля­та на френ­с­ка­та кра­ли­ца Ма­рия Ан­то­а­не­та. Гост на Кар­на­ва­ла бе­ше и би­в­ши­ят га­б­ро­в­с­ки кмет и за­ме­с­т­ник ми­ни­с­тър пре­д­се­да­тел То­ми­с­лав До­н­чев.

С. ДИМИТРОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *