Д-р Александров даде шанс за живот на детето ни

Ува­жа­е­ма ре­да­к­ция, от име­то на ця­ло­то ни се­мей­с­т­во ис­кам да из­ка­жа на­ша­та бла­го­дар­ност и ува­же­ние към не­в­ро­хи­рур­га д-р Жи­в­ко Але­к­сан­д­ров.

Ис­кам да раз­ка­жа за съ­д­бо­в­на­та ни сре­ща с то­зи чо­век в един из­к­лю­чи­тел­но тру­ден мо­мент за нас. На 25.02.2017 г. ве­чер­та на­ше­то де­те Да­ни /на 4,5 г./ па­д­на и си уда­ри гла­ва­та мно­го ло­шо. От­ка­ра­х­ме го в Спе­ш­на по­мощ на тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца, къ­де­то го пое де­жур­ни­ят екип.

От ске­не­ра се раз­б­ра, че де­те­то е с мо­зъ­чен кръ­во­и­з­лив и че тря­б­ва спе­ш­но да се кон­сул­ти­ра от не­в­ро­хи­рург. Пре­по­ръ­ча­ха ни д-р Жи­в­ко Але­к­сан­д­ров ка­то един­с­т­ве­ни­ят мно­го до­бър спе­ци­а­лист в на­ша­та об­ласт. Къ­с­мет бе­ше, че то­ч­но д-р Але­к­сан­д­ров – най-до­б­ри­ят не­в­ро­хи­рург, ще­ше да се бо­ри за жи­во­та на де­те­то ни. Той бе­ше ка­те­го­ри­чен, че е не­об­хо­ди­ма спе­ш­на опе­ра­ция, за да се спа­си жи­во­та на Да­ни.

Раз­чи­та­х­ме на не­го­вия про­фе­си­о­на­ли­зъм и опит в не­в­ро­хи­рур­ги­я­та. Опе­ра­ци­я­та про­дъл­жи дъл­го. Са­мо он­зи ро­ди­тел, кой­то е бил в по­до­б­но по­ло­же­ние, мо­же да ни раз­бе­ре. Да раз­бе­ре ща­с­ти­е­то ни, ко­га­то след дъл­га­та опе­ра­ция де­те­то ни от­во­ри очи. Бла­го­дар­ност, ог­ром­на бла­го­дар­ност към чо­ве­ка, кой­то да­де шанс за жи­вот на на­шия син! Д-р Але­к­сан­д­ров се от­не­се към на­шия слу­чай из­к­лю­чи­тел­но чо­ве­ч­но!

При­з­на­тел­ни сме му! Та­къв спе­ци­а­лист е без­це­нен ка­дър за вся­ка бол­ни­ца. Бла­го­да­рим и на опе­ра­ци­он­на­та се­с­т­ра На­су­фо­ва и на ане­с­те­зи­о­ло­ги­ч­ния екип на д-р Све­т­ла Ко­е­ва, м.с.На­че­ва и на це­лия ме­ди­цин­с­ки пер­со­нал на Спе­ш­на по­мощ и от­де­ле­ние Хи­рур­гия. Бла­го­да­рим на вси­ч­ки, ко­и­то се гри­же­ха за Да­ни! Бъ­де­те жи­ви и здра­ви, все­о­т­дай­ни и да­ря­вай­те ща­с­тие и ра­дост на  ва­ши­те па­ци­ен­ти и те­х­ни­те се­мей­с­т­ва.

От ро­ди­те­ли­те на Да­ни – Емил и Ма­рия Хри­с­то­ви, кв.”За­пад”3, бл.63, вх.Б, ет.4, ап.35

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.