В Област Търговище ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

През месец април т.г., стартира реализацията на дейност 2 по проект „Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни, включващи широк спектър специалисти“.

Целта на дейността е обособяване на екип за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, включваща широк спектър от специалисти, с което ще се даде възможност за пълноценно преодоляване на предизвикателствата, съпътстващи предоставянето на социални услуги за различни рискови групи – деца и възрастни. В проектната дейност е заложено в екипите за специализирана подкрепа и кризисна интервенция да се привлекат:  експерти, специалисти по психиатрична подкрепа и грижа,  експерти с медицинско образование,  експерти ­ психолози с експертиза за овладяване на агресивно поведение и за работа с трудни потребители, превенция и преодоляване на стрес, експерти в социалната работа с експертиза в оценка на потребностите на потребителите, експерти специалисти по образователни дейности с експертиза в интегрирани програми за обучение и образование.  Планирано е в рамките на проекта да бъдат наети 84 експерта общо за цялата страна

От началото на месец април т.г. областните координатори посетиха и проучиха всички дванадесет функциониращи социални услуги в общността от резидентен тип. Обект на изследването при изпълнение на проектна по дейност 2 са следните социални услуги на територията на област Търговище:

Ø  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания- 1  в гр. Търговище;

Ø  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания- 2 в гр. Попово;

Ø  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 2  в гр. Търговище;

Ø  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 1 в  гр. Попово;

Ø  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – 1  в  гр. Търговище;

Ø  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица възрастни хора с умствена изостаналост- 1 в с. Медовина, Община Попово

Ø  Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 1 в с. Лиляк, Община Търговище;

Ø  Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 2 в с. Медовина, Община Попово;

Ø  Защитено жилище за лица с психични разстройства– 1 в кв. Бряг, гр. Търговище

 През месец май т.г. ще бъде изготвен „Анализ на специфичните потребности от специализирана подкрепа и кризисна интервенция на областно ниво”, на база получена информация при реализираните посещения на място в социалните услуги от събрани, обобщени и систематизирани данни в Анкетни карти и чек-листи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *