ПРОДУКЦИЯ С МАРКА “БЪЛГАРСКО”

Дни  пре­ди Ге­ор­гьо­в­ден раз­го­ва­ря­ме с инж.Пе­т­ко МА­ТЕ­ЕВ, из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор  на ЛВК „Вин­п­ром”-Тър­го­ви­ще за про­ду­к­ци­я­та, ко­я­то фер­ма­та във Вар­дун про­из­ве­ж­да с мар­ка „бъл­гар­с­ко”.

-Г-н Ма­те­ев, все­и­з­ве­с­т­ни са ус­пе­хи­те на тър­го­ви­щ­кия Вин­п­ром, по­с­ле­д­ни­те Ви на­г­ра­ди са са­мо от­пре­ди ме­сец във Фран­ция-зла­тен  и сре­бъ­рен ме­дал за ви­но „Шар­до­не” /1975-76 г./. По­з­д­ра­в­ле­ния! Ние оба­че би­х­ме ис­ка­ли да по­го­ворим за ед­на дру­га, съ­пъ­т­с­т­ва­ща ос­на­в­на­та Ви дей­ност – сел­с­ко­с­то­пан­с­ка­та, ко­я­то Ва­ша­та фир­ма раз­ви­ва във Вар­дун.  На­по­с­ле­дък мно­го на­ши съ­г­ра­ж­да­ни се тъл­пят пред фир­ме­ния ма­га­зин на ЛВК /на сто­пан­с­кия по­р­тал/, за­що­то тук се про­да­ва про­ду­к­ция с мар­ка „бъл­гар­с­ко”: аг­не­ш­ко ме­со, мле­ч­ни из­де­лия и дру­го де­ли­ка­те­си. Раз­ка­же­те по-по­д­ро­б­но за то­зи клон от дей­но­ст­та на ЛВК.

-Пър­во ще ка­жа, че те­зи ме­да­ли за „Шар­до­не” не са по­лу­че­ни ни­то в Раз­бой­на, ни­то в Ка­зи­че­не, а в цен­тъ­ра на Фран­ция…Ко­мен­та­рът е из­ли­шен. Дру­го­то, ко­е­то бих до­ба­вил е, че мо­я­та ем­б­ле­ма е Вар­дун. То­ва е един по­лу­п­ла­нин­с­ки регион, из­к­лю­чи­тел­но бла­го­п­ри­я­тен за от­г­ле­ж­да­не на жи­во­т­ни и трайни сел­с­ко­с­то­пан­с­ки кул­ту­ри. За­то­ва и пре­ди го­ди­ни на­ех изо­с­та­ве­ни­те и пу­с­те­е­щи сел­с­ко­с­то­пан­с­ки сгра­ди, ко­и­то на­пъл­ни­х­ме с жи­во­т­ни, за да про­из­ве­ж­да­ме бъл­гар­с­ка про­ду­к­ция с най-ви­со­ко га­ран­ти­ра­но ка­че­с­т­во. Вси­ч­ки жи­во­т­ни са на па­ша, ог­ром­ни са гри­жи­те, ко­и­то се по­ла­гат за тях и ре­зул­та­ти­те са на­ли­це. Са­мо за пра­з­ни­ци­те око­ло Ве­ли­к­ден, Пър­ви май и Ге­ор­гьо­в­ден са про­да­де­ни над 300 аг­не­та, бъл­гар­с­ка про­ду­к­ция. Про­да­ва­ме и жи­ви жи­во­т­ни – от нас ку­пу­ват те­ле­та, ма­ла­че­та, яре­та, пра­се­та и др. А тук, в сгра­да­та на ЛВК сме съ­з­да­ли и ми­ни ман­д­ра за об­ра­бо­т­ка на мле­ч­ни про­ду­к­ти. Про­из­ве­ж­да­ме си­ре­не, ка­ш­ка­вал, биволско ки­се­ло мля­ко с от­ли­ч­ни ка­че­с­т­ва.

-Оче­ви­д­но, цел­та Ви е да въз­ро­ди­те бъл­гар­с­ко­то в про­ти­во­вес на въл­на­та от  вно­с­ни сто­ки  по го­ле­ми­те тър­го­в­с­ки ве­ри­ги, къ­де­то в го­ля­ма­та си част про­ду­к­ти­те са  не­з­д­ра­во­с­ло­в­ни и не­ка­че­с­т­ве­ни. По­з­д­ра­в­ле­ния за сме­ло­ст­та да се кон­ку­ри­ра­те с те­зи асо­ве!

-Ние съ­що има­ме ли­ценз  за про­из­во­д­с­т­во на ки­се­ло мля­ко, си­ре­не, ка­ш­ка­вал, про­из­ве­ж­да­ме кол­ба­си /на иш­ле­ме, за­е­д­но с ф.”Сте­зис”-Омур­таг/: шпе­ков са­лам, су­джук, прясна на­де­ни­ца, раз­ли­ч­ни ви­до­ве па­с­тър­ма и др. По то­зи на­чин не са­мо раз­к­ри­ва­ме ра­бо­т­ни ме­с­та, да­ва­ме пре­пи­та­ние и пре­х­ра­на на мно­го хо­ра от ре­ги­о­на- око­ло 400 ду­ши на­б­ро­я­ва на­ши­ят пер­со­нал/про­ми­ш­ле­ност, сел­с­ко сто­пан­с­т­во и жи­во­т­но­въ­д­с­т­во/. Твър­дя, че по­ве­че­то от кли­ен­ти­те са до­вол­ни и кой­то раз­би­ра от ху­ба­во­то, ид­ва при нас…

За­вър­ш­ва­ме раз­го­во­ра  с ко­ло­ри­т­ния наш съ­бе­се­д­ник с „цве­тист” език инж.Пе­т­ко Ма­те­ев с не­го­вия лю­бим де­виз, кой­то е и част от жи­тей­с­ка­та му фи­ло­со­фия: За про­ш­ка не ча­кам и ми­лост не про­ся! През бу­ри ле­тях в по­со­ки гре­шах! То­ва­ра на кръ­с­та си го­ре­с­т­но но­ся! За вси­ч­ко „из­пи­то” сто­к­ра­т­но пла­тих!!!

Фир­ма­та раз­по­ла­га и об­ра­бо­т­ва:

Ли­ва­ди-206 дка

Па­си­ща-121 дка

Лю­цер­на-1 072 дка

Ло­зя 9 178 дка, от ко­и­то
3 600 дка във Вар­дун

Го­ве­да -164 броя

Би­во­ли-98 бр.

Ов­це-928 бр.

Ко­зи -73

Сви­не-май­ки – 12,

100 пра­се­та за уго­я­ва­не

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *