Близо 400 са постъпилите на работа в реалната икономика в областта

През МАРТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 510 (със 188 повече в сравнение с февруари), което се дължи до голяма степен и на започналите сезонни дейности. Започналите работа безработни без квалификация са 209, с работническа професия – 185, а специалистите със средно специално и висше образование – 116. Близо 40 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 93. Заетост е осигурена на 59 продължително безработни, както и на 4 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 396 безработни, което е със 180 повече в сравнение с броя на започналите работа през февруари. С посредничеството на бюрата 12 безработни от областта са наети по програми за заетост през март.

Общо обявените през март свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 611, което е 1,6 пъти повече отколкото през февруари. Това е характерно за периода, когато започва активно търсене на работна ръка за сезонните дейности – голяма част от които в селското стопанство и туризма.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика бележи ръст и се изразява в заявените общо 555 места в бюрата по труда (с 223 повече съпоставено с броя им за февруари). Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (100), строителството (61), преработващата промишленост (56), търговията (54), административните и спомагателните дейности (34), хуманното здравеопазване и социалните дейности (11) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през март са заявени 56 работни места – предимно по НП „Асистенти на хора с увреждания” и по схеми по ОПРЧР.

Към края на март в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 7335. Техният брой намалява с 232 в сравнение с края на февруари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 15 заети, 7 учащи и 8 пенсионери.

Равнището на безработица за област Търговище, е 14,9%, при 15,4% през предходния месец. сравнение с март 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,0 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за март 2017 г. е 8,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 35,5% /692 безработни лица/, следват общините Опака – 31,0% /741/, Омуртаг – 24,7% /1907/, Попово – 13,9% /1611/, и най-ниско в община Търговище – 9,3% /2384/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на март са 4067 (55,5%) от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 65%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 28%, специалисти – 12%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 55%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 5%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 51% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 38%, а младежите до 29 години – 11%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 438.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *