Нов сборник – “Мисионис”

Сбор­ни­кът  “Ми­си­о­нис” е опит да се въз­с­та­но­ви ня­ко­га­ш­на до­б­ра тра­ди­ция на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Пен­чо Сла­вей­ков” – град Тър­го­ви­ще. В ми­на­ли го­ди­ни Клу­бът периодично из­да­ва­ше ли­те­ра­ту­рен ал­ма­нах, но по до­б­ре из­ве­с­т­ни фи­нан­со­ви при­чи­ни тра­ди­ци­я­та бе­ше пре­къ­с­на­та.

Двай­сет­те чле­но­ве на Клу­ба са ли­те­ра­тур­ни твор­ци – ед­на част пи­шат по­е­зия, а дру­ги про­за. Все­ки от тях има твор­че­с­ко пе­ро и съ­т­ру­д­ни­чи на ме­с­т­ния и на­ци­о­нал­ния пе­чат. По­ве­че­то от чле­но­ве­те имат из­да­де­ни не ед­на, а по ня­кол­ко кни­ги – сти­хо­с­бир­ки, сбор­ни­ци с раз­ка­зи, по­ве­с­ти, ро­ма­ни. Съ­в­сем ес­те­с­т­ве­но се по­я­ви не­об­хо­ди­мо­ст­та за по­д­го­т­вя­не­то на то­зи сбор­ник с твор­би от раз­ли­ч­ни ли­те­ра­тур­ни жан­ро­ве. В то­зи сбор­ник по­е­зи­я­та за­е­ма зна­чи­тел­но мя­с­то. По­е­ти­те пре­д­ла­гат най-но­ви­те си сти­хо­ве.

Мно­го от тях зву­чат ка­то из­по­ве­ди, от­к­ро­ве­ния, раз­ми­с­ли, чу­в­с­т­ва, на­с­т­ро­е­ния, по­ро­де­ни от жи­тей­с­ка­та им съ­д­ба. В по­е­зи­я­та им има по­д­чер­тан емо­ци­о­на­лен за­ряд и ро­ман­ти­ка. Ши­рок е те­ма­ти­ч­ни­ят спе­к­тър на про­за­та. Гла­в­но тя се явя­ва под фор­ма­та на раз­ка­зи и им­п­ре­сии.

Те пре­д­с­та­вят ав­то­ри­те ка­то до­б­ри раз­ка­з­ва­чи с уме­ния да из­би­рат ин­те­ре­сен сю­жет, да из­г­ра­ж­дат ху­до­же­с­т­ве­ни об­ра­зи, да по­с­ти­гат до­бър ди­а­лог, да раз­ка­з­ват ув­ле­ка­тел­но, ка­то из­по­л­з­ват ези­ка и сре­д­с­т­ва­та на ху­до­же­с­т­ве­на­та реч. В мно­го твор­би ху­до­же­с­т­ве­на­та про­за е из­ве­де­на до до­б­ра бе­ле­т­ри­с­ти­ка.

В сбор­ни­ка са по­ме­с­те­ни и дру­ги твор­би: пре­во­д­ни раз­ка­зи и жур­на­ли­с­ти­че­с­ки жан­ро­ве. Ав­то­ри­те и пре­во­да­чи­те по­ка­з­ват за­ви­ден усет към ху­до­же­с­т­ве­но­то сло­во. На сбор­ни­ка „Ми­си­о­нис” по­же­ла­вам до­б­ра сре­ща и при­ем от по­ве­че чи­та­те­ли. 

Иван Стой­чев,

ръ­ко­во­ди­тел на Ли­те­ра­ту­рен клуб

„Пен­чо Сла­вей­ков”

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *