АПЕЛ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ОБИЧАТ ЖИВОТНИТЕ

В Тър­го­ви­ще има при­ют за ку­че­та. Хо­ра­та от гра­да оси­но­вя­ват жи­во­т­ни от Шу­мен, Раз­г­рад, Си­ли­с­т­ра, но не и от­тук. За 2016 г. от при­ю­та е оси­но­ве­но са­мо 1 ку­че, ко­е­то жи­вее в гра­да. Вси­ч­ки ос­та­на­ли са за­до­ме­ни в дру­ги гра­до­ве или в чу­ж­би­на. Все по­ве­че хо­ра имат до­ма­ш­ни лю­бим­ци, сле­до­ва­тел­но те оби­чат жи­во­т­ни, не­ка да по­мо­г­нат и в на­шия при­ют, а ако же­ла­ят мо­гат да оси­но­вят ня­кое от тях.

Апел към гра­ж­да­ни­те, ко­и­то оби­чат жи­во­т­ни­те и би­ха се гри­жи­ли за тях:

Не сла­гай­те на пър­во мя­с­то по­ро­да, ро­до­с­ло­вие, то­ва не е най-ва­ж­но­то! В на­шия при­ют жи­ве­ят ку­че­та, ко­и­то не са по­ро­ди­с­ти, но са до­с­той­ни за оби­ча­не! Те ще ви да­рят с без­ре­зер­в­на пре­да­ност и лю­бов!

Има­ме пре­к­ра­с­ни жи­во­тин­ки, на­и­с­ти­на си стру­ва да ги по­се­ти­те! Ми­с­ля, че там в ня­коя къ­щи­ч­ка е ва­ше­то съ­к­ро­ви­ще и ви ча­ка!

Елате в при­ю­та, кой­то се на­ми­ра по пъ­тя към за­вод „Енер­сис” /би­в­ши­ят аку­му­ла­то­рен за­вод  „Енер­гия”/ след жп га­ра „Тър­го­ви­ще”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *