Честит Свети Валентин, честит Трифон Зарезан!

Анкета „Знаме”:

Чаша вино или целувка?

Станимира Зашева

Ха­ре­с­вам по­ве­че Св. Ва­лен­тин. До­па­да ми иде­я­та да се     сти­му­ли­ра де­мон­с­т­ри­ра­не­то на лю­бов към по­ло­вин­ка­та с мал­ки же­с­то­ве и по­да­ръ­ци, ка­к­то и на­по­м­ня­не­то на хо­ра­та, че лю­бо­в­та   тря­б­ва да се ка­з­ва и по­ка­з­ва. Та­зи го­ди­на ще от­п­ра­з­ну­вам Св. Ва­лен­тин, въ­п­ре­ки че ня­мам по­ло­вин­ка, с най-бли­з­ки­те ми при­я­те­ли, за­що­то при­я­тел­с­т­во­то съ­що е вид лю­бов, ко­я­то тря­б­ва да се че­с­т­ва. Че­с­тит Пра­з­ник!

Петя Иванова

Ко­га­то има лю­бов, вси­ч­ко е по ху­ба­во и при­я­т­но с ча­ш­ка­та ви­но мо­же все­ки ден. За­то­ва та­зи го­ди­на ще от­п­ра­з­ну­вам Св. Ва­лен­тин! Мно­го це­лу­в­ки и при­я­т­ни емо­ции же­лая на вси­ч­ки из­б­ра­ли то­зи пра­з­ник!

Ивайло Илиев

14 фе­в­ру­а­ри по ста­ра тра­ди­ция е от­ре­ден за пра­з­ну­ва­не на Три­фон За­ре­зан, де­ня на ви­но­то, на ло­зя­та, да са пло­до­ро­д­ни. Имен­но, за­ра­ди тра­ди­цията пре­д­по­чи­там да пра­з­ну­вам Три­фон За­ре­зан с ча­ша ху­ба­во чер­ве­но ви­но, ко­е­то оти­ва на пра­з­ни­ка!

Ебру Мустафова

На 14 фе­в­ру­а­ри с при­я­те­ли ще от­бе­ле­жим Три­фон За­ре­зан. Ден ка­то все­ки друг е, но по-до­б­ре с ча­ша ви­но и до­б­ра ком­па­ния. На­з­д­ра­ве!

 Анкетата направи СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *