ХУБАВОТО ВИНО СЕ ПРАВИ ОТ ХУБАВО ГРОЗДЕ

Взи­ма­ме по­вод от пре­д­с­то­я­щия пра­з­ник Три­фон За­ре­зан, за да по­го­во­рим с инж. Пе­т­ко МА­ТЕ­ЕВ за тър­го­ви­щ­кия Вин­п­ром – един от ли­де­ри­те във ви­но­п­ро­и­з­во­д­с­т­во­то не са­мо у нас, но и по све­та.

От 40 г. г-н Ма­те­ев ра­бо­ти в то­ва пре­д­п­ри­я­тие, ка­то ве­че 27 г. е не­гов Изп.Ди­ре­к­тор. Ли­ч­но­ст­та му е твър­де ко­ло­ри­т­на и до­б­ре по­з­на­та на по­ве­че­то от на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни – чо­ве­кът, кой­то ря­д­ко  пие, мно­го пу­ши и има при­ви­ле­ги­я­та да ка­з­ва то­ва, ко­е­то ми­с­ли.

– Инж. Ма­те­ев, та­зи го­ди­на се на­вър­ш­ват 70 г. от съ­з­да­ва­не­то на Ва­ше­то пре­д­п­ри­я­тие – юби­лей, до­с­то­ен  да спо­ме­нем не са­мо ми­на­ло­то, но и да очер­та­ем съ­в­ре­мен­ния про­фил на Ва­ша­та фир­ма. Не е тай­на, че през вси­ч­ки­те те­зи го­ди­ни „Вин­п­ро­ма” си ос­та­ва ед­на ус­пе­ш­на фир­ма, ко­я­то но­си пре­с­тиж на гра­да ни. В ка­к­во е раз­ко­в­ни­че­то на то­зи ус­пех ?

– Ве­д­на­га ще ка­жа, че ус­пе­хът е ед­но съ­че­та­ние от  мно­го ком­по­нен­ти, ще из­б­роя част от тях: пър­во, в на­ша­та фир­ма раз­по­ла­га­ме с те­х­ни­ка на све­то­в­но ра­в­ни­ще/ по ни­що не от­с­тъ­п­ва­ме на во­де­щи­те Вин­п­ро­ми по све­та/, ка­к­то и с пле­я­да те­х­но­ло­зи, ено­ло­зи и де­гу­с­та­то­ри  със све­то­вен опит. Вто­ро, ди­с­ци­п­ли­на­та във вся­ко ед­но зве­но при нас е на по­чит, ко­ле­к­ти­вът е за­д­ру­жен, с до­б­ра мо­ти­ва­ция, ини­ци­а­ти­в­ност и же­ла­ние за ра­бо­та. И не на по­с­ле­д­но мя­с­то – раз­по­ла­га­ме с ог­ром­ни ма­си­ви съ­в­ре­мен­ни ло­зя  – 7 200 дка., сагр. Пе­т­ров, агр. Ко­с­то­ва, агр. Сто­я­нов, ло­зя в ед­но мно­го до­б­ро съ­с­то­я­ние, за­що­то все­и­з­ве­с­т­но е, че от­ли­ч­но­то ви­но се пра­ви от от­ли­ч­но гро­з­де. Ние от­чи­та­ме то­ва и пра­вим вси­ч­ко въз­мо­ж­но ло­зя­та да бъ­дат в от­ли­ч­но съ­с­то­я­ние. И ус­пе­хи­те не за­къ­с­ня­ват – над 200 броя са ме­да­ли­те за „ЛВК-Вин­п­ром” през го­ди­ни­те. Из­на­ся­ме про­ду­к­ция в по­ве­че от 10 стра­ни по све­та и по­лу­ча­ва­ме ме­да­ли на вся­ка ви­не­на де­гу­с­та­ция, в ко­я­то сме уча­с­т­ва­ли.  Са­мо през 2016 г., за­во­ю­ва­х­ме зла­тен ме­дал на ди­а­ман­те­на во­д­ка в САЩ, зла­тен ме­дал на „Му­с­кат Ото­нел” и сре­бъ­рен ме­дал на „Пи­но Шар­до­не” във Фран­ция. Раз­би­ра се, зад те­зи ог­ром­ни ус­пе­хи сто­ят уси­ли­я­та на мно­го хо­ра. В мо­мен­та раз­по­ла­га­ме с от­ли­ч­ни про­фе­си­о­на­ли­с­ти ин­же­не­ри-ено­ло­зи: Ма­те­е­ва, Стан­чев, Ра­ш­ков, Па­на­йо­тов, Янев, Мин­ко­ва, Ни­ко­ло­ва, Ав­ра­мо­ва, Пър­ва­но­ва, инж. Му­с­та­фов и др.

   – Ос­вен за на­с­то­я­щи­те Ви слу­жи­те­ли, го­во­ри­те с ог­ро­мен ре­с­пект и ува­же­ние и за Ва­ши­те пре­д­хо­д­ни­ци-не­ка ги спо­ме­нем с до­б­ро…

– Дър­жа с ува­же­ние да спо­ме­на име­на­та на ре­ди­ца те­х­но­ло­зи и те­х­ник-ви­на­ри /част от тях ве­че не са ме­ж­ду жи­ви­те/, ко­и­то са по­ло­жи­ли мно­го уси­лия за ав­то­ри­те­та на пре­д­п­ри­я­ти­е­то, за да бъ­де дне­ш­ни­ят Вин­п­ром то­ва, ко­е­то е се­га. То­ва са: ктн.инж. Пе­тър Пе­т­ров, инж. Бол­гу­ров, Кру­ми­с­лав То­нев, Ди­ми­тър Стой­нев, Фи­лип Ха­ра­лам­пи­ев, инж. Ра­фи Хо­в­се­пян, проф.Ма­ри­нов, инж. Мар­ко Мар­ков, Лю­ц­кан Лю­ц­ка­нов /ено­лог/,инж. Здра­в­ко Дян­ков, Ве­с­ка Ла­за­ро­ва, инж. Иван Ян­ков, аг­ро­ном Сте­фан Въ­лев,агр. Ка­мов, арх.Ста­ни­ми­ров, Рай­ко Го­ра­нов, Пан­ко Йор­да­нов, Иван Ге­ор­ги­ев /гл.счет./, ико­но­мист – Иван Ни­ко­лов, инж. Ни­ко­лай Аба­джи­ма­ри­нов, За­ха­ри За­ха­ри­ев и др. Раз­би­ра се, из­ви­ня­вам се на те­зи, ко­и­то съм ги про­пу­с­нал. На вси­ч­ки тях, ра­бо­ти­ли през го­ди­ни­те в тър­го­ви­щ­кия Вин­п­ром, дъл­жим ува­же­ние и по­чит!

   – Все­ки ден, все­ки час от жи­во­та Ви е все­о­т­да­ден на „ЛВК-Вин­п­ром”, жи­тей­с­ка­та Ви съ­д­ба е вгра­де­на в те­ме­ли­те на то­ва пре­д­п­ри­я­тие. Как пре­ми­на­ва един ра­бо­тен ден на Пе­т­ко Ма­те­ев ?

– Жи­ве­ем в Тър­го­ви­ще, а не във Фран­ция и тря­б­ва да се съ­о­б­ра­зя­ва­ме с то­ва. Де­нят ми ми­на­ва при сле­д­ния по­ря­дък: от су­т­рин­та до око­ло 11 ча­са съм в ло­зя­та и фер­ма­та, след 11 ча­са до към 15 ча­са съм във Вин­п­ро­ма, по­с­ле от­но­во съм на по­ле­то в се­ла­та: Кръ­ш­но, Дъл­гач, Кра­ле­во, Вар­дун,Из­бул и Ав­рен. По­чи­вам са­мо в не­де­ля, от 20 г. от­пуск не съм по­л­зу­вал. От 25 г. опе­ра­ти­в­ки не пра­вя, а ди­ре­к­т­но се сре­щам с на­чал­ник-от­де­ли­те и с Про­из­во­д­с­т­ве­ния  Ди­ре­к­тор и Гла­вен Те­х­но­лог инж. Еле­на Ма­те­е­ва.  С все­ки един от тях в раз­го­вор  ре­ша­ва­ме про­б­ле­ми­те, об­съ­ж­да­ме иде­и­те, за да вър­вим на­пред. Да, ус­пе­хи­те ни за­дъл­жа­ват,но при се­га­ш­ни­те ус­ло­вия съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на ед­но хра­ни­тел­но пре­д­п­ри­я­тие ка­то на­ше­то е из­к­лю­чи­тел­но  тру­д­но по ред при­чи­ни/ све­то­в­на­та кри­за, ни­с­ка­та по­ку­па­тел­на спо­со­б­ност на хо­ра­та и др./. Не мо­га оба­че да не спо­ме­на за су­б­си­ди­и­те, ко­и­то се да­ват за обо­ру­д­ва­не в про­ми­ш­ле­на­та и в сел­с­ко­- с­то­пан­с­ка­та дей­ност – то­ва е из­к­лю­чи­те­лен жест от стра­на на дър­жа­ва­та и Ев­ро­па, аз ви­со­ко го оце­ня­вам. И все пак, вси­ч­ко тря­б­ва да вър­шиш и по­с­ти­гаш сам, та­ка е в на­ша­та ра­бо­та…

   – Тру­д­но­с­ти­те си ос­та­ват за Вас, са­мо Вие си ги зна­е­те, а за нас, пу­б­ли­ка­та, са Ва­ши­те ус­пе­хи – с го­ди­ни­те мар­ка­та „ЛВК-Вин­п­ром”-Тър­го­ви­ще се на­ло­жи ка­то си­но­ним на пре­с­тиж за Тър­го­ви­ще. Зад та­зи не­ве­ро­я­т­на све­то­в­на сла­ва, не­съм­не­но, сто­ят уси­ли­я­та на мно­го хо­ра – в на­ве­че­ри­е­то на Три­фон За­ре­зан по­з­д­ра­ве­те ги от три­бу­на­та на в. “Зна­ме” ?

–  Бла­го­да­ря на це­лия  ко­ле­к­тив, на вси­ч­ки ло­за­ри, ра­бо­т­ни­ци и слу­жи­те­ли от на­ша­та фир­ма, ко­и­то ра­бо­тят все­о­т­дай­но заут­вър­ж­да­ва­не на  ка­у­за­та „ЛВК-Вин­п­ром” ! Бла­го­да­ря и на ди­с­т­рибу­тори­те в стра­на­та, ко­и­то по­ла­гат не­и­мо­вер­ни уси­лия за про­да­ж­би­те на на­ша­та про­ду­к­ция. На вси­ч­ки тях за пра­з­ни­ка по­же­ла­вам здра­ве и пак здра­ве !Да си по­лу­ча­ват за­п­ла­ти­те за­с­лу­же­но и ре­до­в­но !

    Че­с­тит пра­з­ник „Три­фон За­ре­зан” !!!

Раз­го­ва­ря ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *