ДИАЛОГЪТ Е НАЙ-РАБОТЕЩИЯТ ПРИНЦИП

Пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, спе­ци­ал­но за “Зна­ме”

-Раз­г­ле­ж­да­не­то и при­е­ма­не­то на бю­дже­та от Об­щин­с­кия съ­вет в Тър­го­ви­ще бе­ше съ­п­ро­во­де­но с мно­го и раз­но­ро­д­ни из­ка­з­ва­ния от съ­ве­т­ни­ци? Ка­то ка­къв мо­жем да оп­ре­де­лим та­з­го­ди­ш­ния бю­джет?

-Об­щин­с­ки­ят съ­вет при­е бю­дже­та с 29 гла­са “за” и 1 “въз­дър­жал се”, ко­е­то са­мо по се­бе си го­во­ри за не­го­ва­та ба­лан­си­ра­ност. Оп­ре­де­ле­но е ви­ди­ма и сле­д­ва­на­та бю­дже­т­на ди­с­ци­п­ли­на, ко­я­то да­ва ре­зул­тат в пре­хо­д­ния ос­та­тък от 2016 г.  При об­съ­ж­да­не­то на бю­дже­та бе обър­на­то се­ри­о­з­но вни­ма­ние, че все още сме длъ­ж­ни­ци на се­ла­та, тъй ка­то те­зи на­се­ле­ни ме­с­та от об­щи­на­та не по­па­дат в гру­па­та за фи­нан­си­ра­не по про­г­ра­ма­та за сел­с­ки­те ра­йо­ни, ко­я­то е ос­но­вен фи­нан­сов ме­ха­ни­зъм за об­но­вя­ва­не на се­ла­та. То­ва на­ла­га по-се­ри­о­з­но­то уча­с­тие на Об­щи­на Тър­го­ви­ще със со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва в раз­ли­ч­ни дей­но­с­ти там. Ра­д­ва ме фа­к­тът, че об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци ак­ти­в­но и от­го­вор­но по­д­хо­ди­ха към об­съ­ж­да­не­то и при­е­ма­не­то на тол­ко­ва ва­жен до­ку­мент ка­то бю­дже­та. Не са­мо на ко­ми­си­и­те, но и на се­си­я­та те из­ра­зи­ха сво­и­те ста­но­ви­ща и ми­с­ля, че с то­ва си усър­дие по­д­по­ма­гат ра­бо­та­та на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция.

-Мо­жем ли да ка­жем на на­ши­те чи­та­те­ли кол­ко ре­ше­ния е взел Об­щин­с­ки­ят съ­вет Тър­го­ви­ще в то­зи ман­дат?

-На 10 но­ем­в­ри 2015 го­ди­на по­ло­жи­х­ме тър­же­с­т­ве­на кле­т­ва да ра­бо­тим за бла­го­то на хо­ра­та в на­ша­та об­щи­на. На­ча­ло­то не бе­ше ни­как ле­с­но, за­що­то съ­с­та­вът на Об­щин­с­кия съ­вет бе по­ч­ти из­ця­ло по­д­но­вен, за­е­д­но с то­ва бе но­во и ръ­ко­во­д­с­т­во­то на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Учи­х­ме се в дви­же­ние и днес мо­га да ка­жа, че ве­че се чу­в­с­т­ва­ме мно­го по-уве­ре­ни и ста­бил­ни, а то­ва по­ви­ша­ва и на­ша­та ак­ти­в­ност. През 2016 г. Об­щин­с­ки­ят съ­вет про­ве­де 17 ре­до­в­ни за­се­да­ния, без про­ва­лен кво­рум, взе­ти са об­що 277 ре­ше­ния.

-Да от­к­ро­им ня­кои от най-тру­д­но гла­су­ва­ни­те до­к­ла­д­ни и ня­кои от най-ва­ж­ни­те, ка­са­е­щи до­б­ру­ва­не­то на Тър­го­ви­ще ка­то ця­ло?

-През из­ми­на­ла­та го­ди­на има­х­ме ня­кол­ко по­до­б­ни при­ме­ра. През се­п­тем­в­ри 2016 г. Об­щи­на Тър­го­ви­ще се ока­за в ри­с­ко­ва си­ту­а­ция с бло­ки­ра­на по­ръ­ч­ка за сме­то­съ­би­ра­не­то и сне­го­по­чи­с­т­ва­не­то. Бър­зо се взе ре­ше­ние за пре­об­ра­зу­ва­не на Об­щин­с­ко дру­же­с­т­во “БКС” в пре­д­п­ри­я­тие, ко­е­то да по­е­ме те­зи ва­ж­ни дей­но­с­ти, за да не се за­п­ла­шат об­ще­с­т­ве­ни­те ин­те­ре­си и да се сти­г­не до кри­за със смет­та. Пре­ди то­ва при­о­ри­тет бе на­ми­ра­не­то на най-пра­вил­на по­зи­ция по от­но­ше­ние та­к­си­те за де­т­с­ки­те гра­ди­ни, къ­де­то тря­б­ва­ше да съ­че­та­ем ин­те­ре­са на де­ца­та и ро­ди­те­ли­те с фи­нан­со­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти на Об­щи­на­та за оси­гу­ря­ва­не на все по­ве­че сре­д­с­т­ва за по­до­б­ря­ва­не на ус­лу­га­та. След ос­т­ри спо­ро­ве и де­ба­ти, Об­щин­с­ки­ят съ­вет взе ре­ше­ние и за ре­а­ни­ми­ра­не­то на ве­с­т­ник “Зна­ме”. Гла­су­ва­но бе пре­до­с­та­вя­не на вре­мен­на фи­нан­со­ва по­мощ от 35 000 лв., за да се из­бе­г­не обя­вя­ва­не на дру­же­с­т­во­то в не­съ­с­то­я­тел­ност. При­ме­ри­те са мно­го, тъй ка­то в ди­на­ми­ч­на­та сре­да, в ко­я­то ра­бо­тим, при­о­ри­те­ти­те все­ки ме­сец са раз­ли­ч­ни.

-Ка­к­ва е ко­му­ни­ка­ци­я­та ме­ж­ду Вас ка­то пре­д­се­да­тел и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от раз­ли­ч­ни пар­ла­мен­тар­ни гру­пи? А с ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Об­щи­на­та и Ва­ши­те за­ме­с­т­ни­ци?

-Не гле­дам на пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во­то в ме­с­т­ния пар­ла­мент ка­то ля­во или дя­с­но, мно­зин­с­т­во или опо­зи­ция. Смя­там, че съ­ве­т­ни­ци­те в Об­щин­с­кия съ­вет са ек­с­пер­ти, из­б­ра­ни да взе­мат най-до­б­ри­те ре­ше­ния за по-до­б­ро­то раз­ви­тие на Об­щи­на­та и не­й­ни­те жи­те­ли. Ко­му­ни­ка­ци­я­та ми с вси­ч­ки по­ли­ти­че­с­ки гру­пи е мно­го до­б­ра и съм в по­с­то­я­нен кон­такт с вси­ч­ки об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци. Пре­д­се­да­те­лят тря­б­ва да е обе­ди­ни­тел в Об­щин­с­кия съ­вет, а не да ра­зе­ди­ня­ва. С ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Об­щи­на Тър­го­ви­ще съ­що съм в не­пре­къ­с­нат кон­такт. Вси­ч­ки по­ли­ти­че­с­ки си­ли при­е­х­ме при­н­ци­па, че ди­а­ло­гът е най-ра­бо­те­щи­ят при­н­цип на ра­бо­та. За­гър­б­ва­ме при­с­т­ра­с­ти­я­та и при­на­д­ле­ж­но­ст­та си, за­що­то гра­ж­да­ни­те ис­кат раз­ви­тие, а не при­ка­з­ки. Убе­де­на съм, че то­ва е пра­вил­ни­ят по­д­ход и ви­ж­дам, че при нас той ра­бо­ти.

-Как про­ти­чат ко­ми­си­и­те пре­ди вся­ко за­се­да­ние?

Ут­вър­де­ни­те в на­ча­ло­то на ман­да­та 5 по­с­то­ян­ни ко­ми­сии за­се­да­ват де­ло­во и от­го­вор­но. Стре­мим се да из­чи­с­тим все­ки въ­п­рос на ра­бо­т­на фа­за, пре­ди да вле­зе за гла­су­ва­не в за­ла­та. Към Об­щин­с­кия съ­вет се съ­би­ра и Кон­сул­та­ти­вен съ­вет, с пре­д­се­да­те­ли­те на вси­ч­ки по­ли­ти­че­с­ки гру­пи. Той съ­ве­ща­ва пре­ди вся­ка ва­ж­на до­к­ла­д­на. Ра­бо­тим по вся­ко пре­д­ло­же­ние и в дви­же­ние.

-За оби­к­но­ве­ни­те хо­ра ра­бо­та­та пре­ди и след за­се­да­ни­я­та на Об­щин­с­кия съ­вет ос­та­ва скри­та. По­в­се­ме­с­т­но­то мне­ние е, че ме­с­т­ни­ят пар­ла­мент и съ­ве­т­ни­ци­те се съ­би­рат са­мо ве­д­нъж ме­се­ч­но. Да раз­ка­жем по­ве­че за дей­но­ст­та им?

Пър­во да за­по­ч­на с то­ва, че за­се­да­ни­я­та на Об­щин­с­кия съ­вет и на не­го­ви­те ко­ми­сии са от­к­ри­ти. Гра­ж­да­ни­те мо­гат да при­съ­с­т­ват на тях, да от­п­ра­вят пи­та­ния, ста­но­ви­ща и пре­д­ло­же­ния. Те се пре­да­ват ди­ре­к­т­но по об­щин­с­ка­та ка­бел­на ра­ди­ом­ре­жа, из­лъ­ч­ват се он­лайн на ин­тер­нет сай­та на Об­щи­на­та и по ка­бел­на те­ле­ви­зия “Кис 13”. Сре­щи­те на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци, ос­вен на са­ма­та се­сия и в 5 по­с­то­ян­ни ко­ми­сии към Об­щин­с­кия съ­вет, се слу­ч­ват и на мно­го дру­ги ра­бо­т­ни ни­ва. Те уча­с­т­ват в ме­с­т­на­та Ко­ми­сия за уре­ж­да­не пра­ва­та на гра­ж­да­ни с мно­го­го­ди­ш­ни жи­ли­щ­но­с­пе­с­то­в­ни вло­го­ве, в съ­с­та­ва на Об­ще­с­т­ве­ния съ­вет за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в Об­щин­с­кия съ­вет за на­ма­ля­ва­не на ри­с­ка от бе­д­с­т­ви­я­та, в Об­ла­с­т­ния съ­вет за на­ма­ля­ва­не на ри­с­ка от бе­д­с­т­ви­я­та и ред дру­ги. Ре­ше­ни­я­та, гла­су­ва­ни с пъл­но мно­зин­с­т­во, са плод на уси­ле­на ра­бо­та по вре­ме на по­с­то­ян­ни­те ко­ми­сии, ме­ж­ду ко­ми­си­и­те, сви­к­ва­не на Кон­сул­та­ти­вен съ­вет и мно­го дру­га ра­бо­та пре­ди са­ма­та се­сия.

-Кои те­ми ан­га­жи­рат сил­но вни­ма­ни­е­то Ви и ра­бо­ти­те по тях не са­мо ка­то про­фе­си­о­на­лист, но при­е­ма­те и ка­то ли­ч­на ка­у­за?

– Те­ми­те, ко­и­то сил­но ан­га­жи­рат вни­ма­ни­е­то ми и при­ех ка­то ли­ч­на ка­у­за, са свър­за­ни с Ко­ми­си­я­та по сти­пен­ди­и­те за фи­нан­со­во сти­му­ли­ра­не на де­ца и мла­де­жи с изя­ве­ни дар­би и Ко­ми­си­я­та за фи­нан­со­во по­д­по­ма­га­не на двой­ки, се­мей­с­т­ва и ли­ца с ре­п­ро­ду­к­ти­в­ни про­б­ле­ми на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще. Ка­то пре­д­се­да­тел на Ко­ми­си­я­та по сти­пен­ди­и­те и от име­то на не­й­ни­те чле­но­ве, пре­д­ло­жих да се пре­д­ви­ди уве­ли­че­ние на су­ма­та за фи­нан­со­во сти­му­ли­ра­не на де­ца и мла­де­жи с изя­ве­ни дар­би за 2017 г. от 10 на 15 хил. лв., ко­е­то бе удо­в­ле­т­во­ре­но. През 2016 г. са при­съ­де­ни об­що 40 сти­пен­дии, на об­ща стой­ност 9 408 лв. Бе­ше де­по­зи­ра­но пре­д­ло­же­ние и от г-жа Мая Па­в­ло­ва, пре­д­се­да­тел на Ко­ми­си­я­та за фи­нан­со­во по­д­по­ма­га­не на двой­ки с ре­п­ро­ду­к­ти­в­ни про­б­ле­ми, го­ди­ш­ни­ят бю­джет за по­д­к­ре­па на те­зи на­ши съ­г­ра­ж­да­ни да ста­не 40 000 лв. Уве­ли­че­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та с 10 хил. съ­що ве­че е факт.

-Има­те ли при­е­мен ден за гра­ж­да­ни? За ка­к­во най-че­с­то се об­ръ­щат към Вас, ка­то пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­кия съ­вет?

-Не смя­там, че е не­об­хо­ди­мо оп­ре­де­ля­не­то на кон­к­ре­тен ден и час за сре­щи с гра­ж­да­ни­те, за­що­то те ви­на­ги са до­б­ре до­ш­ли. Мно­го са хо­ра­та, ко­и­то се об­ръ­щат към мен за раз­ре­ша­ва­не на раз­ли­ч­ни про­б­ле­ми и се стре­мя да съ­дей­с­т­вам с вси­ч­ко, ко­е­то е по си­ли­те ми.

-Да по­же­ла­е­те не­що на чи­та­те­ли­те на “Зна­ме”?

-По­же­ла­вам на чи­та­те­ли­те на ве­с­т­ни­ка мно­го здра­ве, спо­лу­ка и къ­с­мет, а на са­мо­то из­да­ние же­лая чи­та­те­ли­те му да се мно­жат.

Интервю на Симона Алексиева

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *