ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ бе до­ма­кин на „Час по ро­до­лю­бие”, по­с­ве­тен на 139-го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще. Ча­сът бе во­ден от Ра­д­ка Ива­но­ва, а уча­с­тие взе­ха пре­д­се­да­те­лят на клуб „Въз­ра­ж­да­не” Са­вин Са­вов и Ва­лен­тин Кня­же­вич, ма­ги­с­тър по ис­то­рия.

По вре­ме на сре­ща­та тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­ност да чу­ят ин­те­ре­с­ни и не тол­ко­ва по­пу­ляр­ни фа­к­ти за жи­во­та и де­ло­то на Бо­те­вият зна­ме­но­сец Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то.

Пу­б­ли­ка­та ус­пя да от­го­во­ри на въ­п­ро­си­те: „Ка­к­во зна­ем и не зна­ем за Ни­ко­ла Си­мов?”, „Хай­ду­тин или ре­во­лю­ци­о­нер е Бо­те­вия зна­ме­но­сец?”, „Имал ли е лю­би­ма и де­ца?”, „Ка­к­во е би­ло се­мей­с­т­во­то му?” и др., на­у­ча­вай­ки по-по­д­ро­б­но и об­с­той­но за био­г­ра­фи­я­та на Ку­ру­то. Ока­з­ва се до­ри, по ду­ми­те на Ва­лен­тин Кня­же­вич, че мал­ци­на зна­ят пъл­но­то име на зна­ме­но­се­ца, ко­е­то е Ни­ко­ла Хри­с­тов Си­мов – Ку­ру­то. Ма­ги­с­тъ­рът по ис­то­рия спо­де­ли още с уча­с­т­ни­ци­те в Ча­са по ро­до­лю­бие име­на­та на ро­ди­те­ли­те и де­ца­та на зна­ме­но­се­ца, съ­що та­ка и не тол­ко­ва ши­ро­ко раз­про­с­т­ра­не­ния факт, че е имал брат и се­с­т­ра.

Обър­на­то бе вни­ма­ние и на сре­ща­та му с Хри­с­то Бо­тев и Лю­бен Ка­ра­ве­лов, хи­по­те­зи­те за ги­бел­та му и на­чинa, по кой­то е ста­нал зна­ме­но­сец. „Спо­ред ме­с­т­ни про­у­ч­ва­ния Ни­ко­ла Си­мов-Ку­ру­то е бил сред ocнoвaтeлитe нa peвoлю­циoнния кoмитeт нa Aнгeл Kънчeв в Ec?и Джyмaя”, спо­де­ли още Кня­же­вич. Пре­д­се­да­те­лят на клуб „Въз­ра­ж­да­не” Са­вин Са­вов пък раз­ка­за на го­с­ти­те за дей­но­ст­та на клу­ба, за мо­ти­ва­ци­я­та им да раз­ви­ват ро­до­лю­би­вия дух и да па­зят ис­то­ри­я­та на Бъл­га­рия жи­ва.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *