УЮТ, НАСТРОЕНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

Спе­ци­ал­но по­д­ре­ден кът за че­те­не по­с­ре­ща най-мал­ки­те па­ци­ен­ти в Де­т­с­ко­то от­де­ле­ние на МБАЛ – Тър­го­ви­ще.  Де­т­с­ки­ят кът е част от про­г­ра­ма­та „Би­б­ли­о­те­ка на иг­ра­ч­ки­те”, ко­я­то ус­пе­ш­но се при­ла­га на 20 ме­с­та в стра­на­та.

За пър­ви път оба­че, в рам­ки­те на та­зи про­г­ра­ма, се обо­со­бя­ва та­къв кът за че­те­не и то имен­но в Тър­го­ви­ще. Но­ва­та при­до­би­в­ка е ре­зул­тат от съ­в­ме­с­т­ни­те уси­лия на Фон­да­ция за де­ца­та в риск по све­та (ФДРС), Клу­ба на НСО и МБАЛ – Тър­го­ви­ще. Де­т­с­ки­ят кът бе офи­ци­ал­но от­к­рит в при­съ­с­т­ви­е­то на ди­ре­к­то­ра на МБАЛ – д-р Иван Све­тул­ков, Клу­ба на НСО, мал­ки па­ци­ен­ти, ро­ди­те­ли, ле­ка­ри и жур­на­ли­с­ти.

За да не бъ­де бол­ни­ч­ни­ят  пре­с­той за де­ца­та стре­си­ращ, из­пъл­нен са­мо с не­га­ти­в­ни емо­ции и на­пре­же­ние, мал­ки­те па­ци­ен­ти имат въз­мо­ж­ност да раз­г­ле­ж­дат и че­тат де­т­с­ки кни­ж­ки, да ре­дят пъ­зе­ли, да ри­су­ват, да иг­ра­ят, да об­щу­ват по­ме­ж­ду си. То­ва е и въз­мо­ж­ност за де­ца­та и те­х­ни­те ро­ди­те­ли да пре­ка­рат по­ве­че вре­ме за­е­д­но иг­ра­ей­ки, аб­с­т­ра­хи­рай­ки се от здра­во­с­ло­в­ния про­б­лем.

Ор­га­ни­за­то­ри­те спо­де­ли­ха още, че кни­ж­ки­те и ма­те­ри­а­ли­те в де­т­с­кия кът са по­д­б­ра­ни и съ­о­б­ра­зе­ни с ин­те­ре­си­те на мал­чу­га­ни­те, сти­му­ли­рат раз­ви­ти­е­то и ко­му­ни­ка­ти­в­ни­те им уме­ния, а не по­с­ле­д­но мя­с­то и въ­о­б­ра­же­ни­е­то на мал­ки­те па­ци­ен­ти. Два пъ­ти се­д­ми­ч­но с де­ца­та в де­т­с­кия кът за че­те­не за­ни­ма­ния про­ве­ж­да Цве­ти Га­не­ва, пси­хо­лог от Клу­ба на НСО.

„Не­за­ви­си­мо от съ­с­то­я­ни­е­то на де­ца­та, те и те­х­ни­те ро­ди­те­ли се от­зо­ва­ват на на­ши­те по­ка­ни да пре­кар­ват вре­ме в къ­т­че­то за че­те­не. То­ва, ко­е­то на­б­лю­да­вам при ра­бо­та­та си с тях, е, че при по­с­тъ­п­ва­не­то им в бол­ни­ца­та ри­су­ват по-тъ­ж­ни кар­ти­ни, за­д­ра­с­к­ват част от на­п­ра­ве­но­то, сма­ч­к­ват ги, ко­е­то по­с­те­пен­но от­шу­мя­ва. За­по­ч­ват да пра­вят кар­ти­ч­ки за ле­ка­ри­те, за ме­ди­цин­с­ки­те се­с­т­ри, от­пу­с­кат се и си тръ­г­ват по-здра­ви, спо­кой­ни и ус­ми­х­на­ти”, раз­ка­за Цве­ти Га­не­ва по вре­ме на офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на де­т­с­кия кът за че­те­не.

От своя стра­на ро­ди­те­ли на де­ца, ле­ку­ва­щи се в тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца, съ­що из­ра­зи­ха сво­е­то за­до­вол­с­т­во от де­т­с­кия кът. Пред жур­на­ли­с­ти­те те раз­ка­за­ха, че де­ца­та им са по-до­вол­ни, по-ве­се­ли и имат въз­мо­ж­ност да иг­ра­ят, до­ка­то се ле­ку­ват.

„При­ве­т­с­т­ва­ме та­зи идея и сме бла­го­дар­ни за пар­т­ньор­с­т­во­то. Ще по­д­к­ре­пя­ме и за в бъ­де­ще та­ки­ва дей­но­с­ти, за­що­то то­ва пра­ви ле­че­б­ния про­цес за де­ца­та и те­х­ни­те ро­ди­те­ли до­с­та по-до­бър и по­но­сим”, спо­де­ли д-р Све­тул­ков за но­ва­та при­до­би­в­ка.

В края на сре­ща­та ор­га­ни­за­то­ри­те и го­с­ти­те из­ра­зи­ха на­де­ж­да та­зи до­б­ра пра­к­ти­ка да бъ­де за­им­с­т­ва­на и в дру­ги гра­до­ве, и в дру­ги от­де­ле­ния. Бе на­п­ра­ве­но пре­д­ло­же­ние та­къв кът за че­те­не и би­б­ли­о­те­ка на иг­ра­ч­ки­те да бъ­де ре­а­ли­зи­ра­на и към Де­т­с­ко пси­хи­а­т­ри­ч­но от­де­ле­ние – Тър­го­ви­ще, имай­ки пре­д­вид, че в стра­на­та има са­мо три та­ки­ва от­де­ле­ния.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *